Стоки

Стоките са основния обект на ФактуриНТ. Препоръчително е записите с данните за всяка една стока да се въведат още на етап подготовка за внедряване на системата. Разбира се, записите на някои по-екзотични стоки могат да се въвеждат и по време на въвеждането на документа за тяхната доставка, но това би трябвало да е изключение, а не правило.

След избиране на функцията “Стоки”, ФактуриНТ показва таблица с всички въведени стоки. От тази таблица може да се избере конкретна стока и да се прегледат всички данни за нея. Ако стоките са много, то ще бъде трудно да се намери конкретна стока. Затова може да се зададе условие, на което да отговарят стоките показани в таблицата. Това става като се избере съответното поле от формата и се въведе стойността, която операторът би желал да фигурира в търсената стока. Възможно е задаване на стойности на повече от едно поле. След натискане на Enter, ФактуриНТ търси онези стоки, които удовлетворяват зададеното условие за търсене и актуализира списъка на стоките удовлетворили условието. Обикновено този списък е значително по-малък от показаните до този момент стоки и затова изборът на желаната стока е по-лесен.

Този механизъм за филтриране на стоките дава възможност да се правят и интересни справки. Ако след като се избере дадена група стоки се натисне бутона “Печат”, показва се справка за наличностите на тези стоки и се изписва направеното ограничение. Такава справка може да бъде например, “Стоките, които се водят на МОЛ Иван Петров”.

Ако се натисне бутона “Добави стока” под таблицата със стоките, ФактуриНТ показва нова стокова форма с празни полета. След попълването на данните за стоката и натискане на бутона “ОК”, новата стока се включва в таблицата със стоките.

Изборът на дадена стока може да се използва и за изтриване и редакция на данните за дадената стока. За целта се натискат съответно бутоните “Изтрий” или “Измени” от стоковата форма. За по-лесно изменение на данните на повече от една стока може да се използва и таблицата на стоките. Тя се получава като се натисне бутона “Таблица”. В талицата на стоките курсорът скача по редовете и колоните и може да се пише директно в полето показано от него.

НАЗАД