Доставки (Заприходяване)

За ФактуриНТ доставката се осъществява с въвеждането на документа, отразяващ доставката. Това се извършва върху специален екранен прозорец, който е подобен на първичния документ. Базовият екран се появява след избор на функцията "Доставки ".

ФактуриНТ изисква задължителното попълване на определени полета на базовия екран. В случай, че някое от тези полета не бъде попълнено, системата сигнализира и приканва оператора да въведе липсващата информация.

Курсорът във вид на отвесна черта "|", показва до кое поле е стигнало въвеждането на данните. При осветено инверсно поле въвеждането на знак изтрива съдържанието на цялото поле. При курсор отвесна черта въвеждането на знак вмъква този знак на мястото на курсора.
Натискането на <Enter> означава край на въвеждането на данни за текущото поле. Тогава ФактуриНТ прехвърля курсора автоматично в следващото поле. При запълване на максималния брой знаци на някое от полетата, се преминава автоматично към следващото поле, без да е нужно да се натиска<Enter>.

Необходимо е да се попълнят следните полета:

1. Тип операция

В случая с доставките това поле има стойност “Заприходяване”. 

2. Вид документ

Това поле отразява вида на първичния документ. В ФактуриНТ е заложена таблица, в която са записани най-често използваните документи. Таблицата може да бъде изведена на екрана като се освети полето и се натисне Alt и или след натискане с мишката върху полето. Появява се меню, съдържащо набор от различни видове документи.
Операторът може да подбере подходящия документ като освети съответния ред и натисне Enter. Менюто изчезва и в полето се изписва избрания документ. 

Ако използваният документ е различен от посочените в таблицата и не може да бъде избран, то операторът може да добави в таблицата друг вид документ.
Това може да стане по два начина:

чрез функцията "Други номенклатури" по описания по-горе начин;
директно - в процеса на въвеждането на документа. Това се извършва по следния начин: Осветява се полето "
Друг документ". Натиска се Enter. Появява се диалогов прозорец със заглавен ред: "Въведете текст на елемента:".
Чрез клавиатурата въвеждаме името на новия вид документ. Натискаме Enter. Въведеното име едновременно се включва в таблицата с видовете документи и заема мястото си на екрана.

3. Номер

В това поле се записва номерът на първичния документ. Ако става въпрос за документ "Фактура", достатъчно е да бъдат въведени само значещите цифри от номера на фактурата и програмата го запълва до 10 знака с водещи нули отпред.

3. Дата

В полето 3 се записва датата, на която е издаден първичният документ. По премълчаване се предлага датата към момента на завеждане на документа.
Ако предложената дата съвпада с датата на първичния документ, тогава поле 3 се прескача и датата е потвърдена. Ако датата на първичния документ е различна от тази в полето 3, тогава чрез клавиатурата се въвежда дата.
Изписват се по две цифри за деня, месеца и годината. Използването на нецифров клавиш предизвиква съобщние за грешка.

Най-лесно датата може да се въведе като се натисне бутона “Календар”, който се намира непосредствено след полето на датата. Това предизвиква появата на месечен календар, от който желаната дата може да бъде избрана.

4. Фирма доставчик

В полето 4 се записва името на фирмата доставчик. То трябва да се избере от списъка на въведените до момента фирми. Ако фирмата още не е въведена, то това може да се направи и в момента на въвеждането на доставката. За целта е необходимо да се натисне клавиша ‘+’ или бутона със знак ‘+’ над полето 4. В този случай се появява формата за въвеждане на фирма и вие можете да попълните част от данните. Останалите данни могат да се въведат по-късно чрез функцията “Партньори”.

5. МОЛ доставчик

В полето 5 се записва името на МОЛ на доставчика. То трябва да се избере от списъка на въведените до момента лица от фирмата доставчик. Ако лицето още не е въведено, то може да се въведе и в момента както е описано по-горе за фирмата доставчик.

7. Склад получател

В полето 7 се записва името на склада, в който се заприходява доставката. То трябва да се избере от списъка на въведените до складове. Ако склада още не е въведен, той може да се въведе и в момента както от списъка се избере “Нов склад”. Тогава програмата показава прозорец, в който се въвежда името на новия склад.

8. МОЛ получател

В полето 8 се записва името на МОЛ получател. То трябва да се избере от списъка на въведените до момента лица от фирмата получател. Ако лицето още не е въведено, то може да се въведе и в момента както е описано по-горе за фирмата доставчик.

10. Описание на операцията

Това поле дава възможност кратко (до 36 знака) да се опише извършваната операция. В рамките на тези знаци могат да се въвеждат цифри и текст. Това описание може да се използва по-късно за търсене на доставката.
Ако името на операцията се среща често при въвеждането на документите, то целесъобразно е това име да се запише в базата данни на системата и следващия път вместо да се набира отново от клавиатурата да се избере от списък. Записването на името и показването на списък от имената на операциите се извършва с двата бутона следващи непосредствено нея.

11. Въвеждане на стоките и техните цени и количества

След попълването на полето “Описание на операцията” ФактуриНТ проверява дали са попълнени всички полета, описващи входния документ. В случай, че някое от тези полета не е попълнено, системата приканва оператора да го въведе. Ако всичко е наред, курсорът скача в таблицата за доставените стоки. 

За всяка от доставените стоки е отделен по един ред. Името на стоката се избира от меню, което се формира на базата на номенклатурата на стоките. Броя на елементите от менюто може да се намали като се изпишат една или няколко букви, с които искаме да започват имената на стоките. Така формирания филтър се изписва на статус реда на прозореца.

Друг начин за намаляване на елементите в менюто на стоките за избор е формиране на условие за търсене на базата на класификацията на стоките. Ако натиснете бутона F1, когато курсорът се намира в поле“Стока”, ще се покаже форма за задаване на условие за търсене. Изберете раздела или групата на доставената стока и след това я изберете от редуцирания списък от стоки.

Ако доставената стока още не е въведена в номенклатурата на стоките, то можете да го направите и от тук, ако натиснете клавиша ‘+’ или бутона със знак ‘+’ над полето“Стока”. В този случай се показва прозореца за въвеждане на стока и вие трябва да въведете данните, описващи доставената стока.

След избора на стоката се въвеждата количеството и цената на доставената стока.

Мерната единица на количеството се взема автоматично от записа на стоката. Ако искате стоката да се заприходи с друга мерна единица от предложената, то трябва да включите ключа “Сама”. В този случай стоката няма да се натрупва към наличната стока в склада, а ще се води самостоятелно с отделна среднопретеглена цена.

Накрая след въвеждането на всички стоки от доставката се потвърждава и стойността на ДДС (ако доставчика е регистриран по ДДС) и се натиска бутона “Запис на документ”. С това доставката е записана в базата данни.


НАЗАД