Тъсене и преглед на доставки

Предназначението на тази функция е да се изведе на екран някой от направените доставки. Тя дава възможност на оператора да се запознае със съдържанието на всеки от тях, да го разпечати, да го измени или да го изтрие. Преди да се избере конкретен документ операторът може да направи и групова операция върху избраните доставки като групов печат, запис на файл или групово изтриване.
Функцията "Търсене и преглед" работи по следния начин:

след избора й от главното меню се появява форма “Задаване условие за търсене на доставки”, която се състои от две части: полета за задаване на условие за търсене и таблица с документите удовлетворили условието за търсене.
Първоначално в таблицата се намират всички направени до момента доставки. Чрез осветяване на конкретен документ и натискане на бутона “Избор” на екрана се появява форма със запълнени полета, отразяващи съдържанието на избрания документ.

Ако броя на документите е по-голям, то техния списък се появява по страници. Преминаването към следваща или предишна страница се извършва чрез натискане на вертикалния плъзгач на таблицата в съответната посока или чрез натискане на бутоните от навигатора на таблицата. Чрез натискане на бутона Еnd е възможно да се визуализира последната страница от списъка, а чрез Home - първата страница.
Ако операторът желае да намери конкретен документ, то той трябва да зададе условие върху стойностите на полетата от документа. Това става като се избере съответното поле от формата и се въведе стойността, която той би желал да фигурира в търсения документ. Възможно е задаване на стойности на повече от едно поле. След натискане на Enter, СкладНТ търси онези документи, които удовлетворяват зададеното условие за търсене и актуализира списъка на документите удовлетворили условието. Обикновено този списък е значително по-малък от направените до този момент складови записи и затова изборът на желания документ е по-лесен.

Ако операторът желае да намери конкретна доставка по стоките, които участват в нея, трябва да се зададе условие за търсене, като се въведат стойностите на полетата, определящи стоката.
Ако стоката се търси по поле "Количество" или "Цена" системата изисква да се въведе освен стойността и операцията за сравнение. Ако се търси конкретна сума, потвърдете стойността по премълчаване за сравнението (=). Ако се търсят стоки със стойности по-големи от указаната, трябва да се зададе операция “>”. За стойности по-малки от указаната, изберете “<”.

Изменение

След избор на документа се появява базовият екран за доставки със запълнени полета, отразяващи съдържанието на записа, който ще бъде променен.
Осветява се полето, чието значение искаме да променим. Въвеждането на новата стойност се извършва аналогично на запълването на полетата при въвеждането на нов документ. След извършване на желаните корекции, изменението се потвърждава чрез натискане на бутон “Изменение”.
Ако искаме да изменим полетата от таблицата със стоките, то тази таблица трябва да бъде отворена чрез бутона за изменение на стока. Тогава вече може да се правят корекции в доставените стоки. След извършване на желаните корекции, изменението се потвърждава чрез натискане на бутон “Запис на изменение”.

Ако това не е обектът, който желаем да изменим, след натискане на бутона "Друг документ" на екрана отново се появява таблицата със складовите записи, от която чрез позициониране на курсора да изберем друг документ. 

Изтриване

След изборът на даден документ и показването му на екрана, той може да бъде изтрит чрез натискане на бутона “
Изтриване на документ”. 

Печат на намерените документи 

Докато описаната по-горе функция извежда на екран само един документ и то във вида, в който той е направен, то тази функция позволява доставките да бъдат проследени по хронология, като изведе на екран информация съдържаща: вида на документа, номера, датата на доставката, краткото описание на операцията, името на фирмата доставчик.
За получаване на справката е достатъчно да се натисне бутона “Печат” от формата ”Задаване на условие за търсене на доставки”. В справката участват само документи удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено условие, печатат се всички документи от текущата година в реда на тяхното записване.

Запис във файл 

Функцията позволява да се направи запис във файл на всички документи, които са удовлетворили условието за търсене. Файлът има разширение “cpy” и е записан в текстов формат. Той може да се използва за пренос и обобщаване на данни в друга версия на СкладНТ, която е инсталирана в друг компютър. 
За създаване на файла е достатъчно да се натисне бутона “Файл” от формата ”Задаване на условие за търсене на доставки”. Във файла се включват само документи удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено условие, записват се всички документи от текущата година в реда на тяхното записване.

НАЗАД