Периодичност

В ФактуриНТ е възприето годишно водене на складовите записи. Това означава, че за всяка година се поддържа собствена група от информационни файлове, в които се правят складовите записи и справки. Потребителят има възможност да преминава от една година в друга, да открива нови години, да прави корекции, записи и справки в тях.
ФактуриНТ прави разлика между текущата календарна година и активната година за складови записи и справки. Текущата календарна година се определя от датата на компютъра, докато активната година се определя от потребителя на системата.

В началото на внедряването на ФактуриНТ текущта календарен година става активна година и всички складови записвания се правят в нейните информационни бази. Възможно е създаване на нова активна година, който да следва непосредствено последната активна година. Това се осъществява чрез функцията "Нова година". След създаване на нова
година, тя се превръща в активна и всички записи започват да се правят в нея. 

За всяка година, в която ФактуриНТ работи се създава работна поддиректория на инсталационната директория на системата. Името на директорията е GODgggg, където gggg е номера на годината. Например GOD2003 е директорията на 2003 година. В нея се разполагат всички работни файлове на ФактуриНТ за тази година.
Създаването и преминаването към съществуващи информационни файлове се осъществява чрез функциите "Нова година
" и "Друга година ".

 НАЗАД