Фактуриране

ФактуриНТ поддържа последоватено номерирани записи на фактурите издадени от функцията “Продажби”.Тези фактури могат да се търсят, преглеждат, разпечатват и анулират. Възможно е и да се отбелязват и платените фактури. 

Фактурите се издават от функцията “Продажби”. Възможно е една неиздадена при продажбата фактура да се издаде по-късно от функцията “Търсене и преглед на продажби”. За целта трябва да се намери записа на продажбата и да се натисне бутона “Печат”.

Манипулациите с вече издадените фактури се извършват чрез функцията “Фактуриране”. Най-напред се задава условие за търсене на определени фактури. След това може да се направи групова справка на намерените фактури чрез натискане на бутона “Печат”. 

При натискане на бутона “Избор” на екрана се появява прозорец с информация за маркираната в таблицата фактура. Тази фактура може да се анулира, да се отметне като доставена или да се разпечата.

НАЗАД