ФактуриНТ. Програма за фактуриране

ФактуриНТ меню

    Основни функции на програмата


Поддържане на базовите данни

Функциите за подържане на базовите данни записват, търсят, показват, редактират и печатат данните на следните таблици:
  • Стоки
  • Класификатор на стоките
  • Партньори (фирми доставчици и клиенти)
  • Лица - служители на фирмите партньори
  • Номенклатури - използваните номенклатури групирани в кодови таблици.
  • Данни за фирмата потребител – параметри, адреси, настойки, банки и т.н.
  • Служители – лицата, работещи с програмата и материално отговорните лица.

Фактуриране
  • Въвежда фактури на направените доставки
  • Издава фактури на извършените продажби
  • Търсене, преглед и редакция на фактури за извършените продажби

Ценообразуване
  • формира цени на едро и дребно на базата на средната и доставната цена на избрана група стоки;

Справки
  • Оборотна ведомост – дава информация за началния остатък, приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;
  • Подробна оборотна ведомост – дава информация за документите, които са формирали приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;
  • Заприходяване - дава информация за документите, които са формирали приходите на избраната група стоки;
  • Изписване - дава информация за документите, които са формирали разходите на избраната група стоки;

Архивиране
  • Архивиране на базата данни на текущия месец.
  • Възстановяване на базата данни от избран архив.
  • Избор на текуща година
  • Откриване на нова година
  • Статус на базата данни