ФактуриНТ. Програма за фактуриране

ФактуриНТ меню

    Начин на работа с програмата

Въвеждане на фактури

Въвеждането на фактурите е основната дейност при работата с програмата за фактуриране. Всяка фактура се състои от "шапка", в която документът се идентифицира и една или няколко стоки, които отразяват същността на доставката или продажбата. Ръчното въвеждане на фактурите се осъществява от функциите "Доставки" (за входящите фактури) и "Продажби" (за изходящите фактури) от меню "Операции".

Когато документите се въвеждат ръчно след избор на функцията "Продажби", програмата показва формата "Продажба на стоки". Най-напред трябва да се попълнят полетата от шапката на документа, а след това да се въведат и стоките, които се продават. След като се попълни текущото поле и се натисне "Enter", курсорът скача в следващото поле на формата. Програмата предлага стойности по премълчаване и проверява валидността на всяко поле.

След попълване на всички полета от шапката, курсорът скача в полетата на стоките. Всяка една стока от продажбата се избира от наличните стоки на текущия склад. Изборът се осъществява след натискане на бутон F1. Ако стоката, която се продава не е въведена предварително, то тя може да се добави като се натисне бутона "+".

След избора на стоката трябва да се въведе количеството, което се продава. Цента на стоката идва автоматично от вида на избраната цена за продажба, но може да се напише и конкретна стойност.

След въвеждане на всички стоки от продажбата, фактурата се въвежда с натискане на бутона "Запис на документ". След това автоматично излиза превю на фактурата. Фатурата може да се разпечати с натискане на бутона "Печат". Възможно е и печат на копие на фактурата, ако тази възможност е зададена в настройките на програмата.

Търсене и редактиране на фактури

Въведените документи могат да се редактират и изтриват. Преди това съответният документ трябва да бъде намерен и показан на екрана. Това става чрез функцията "Търсене и преглед", която се намира в меню "Операции".

След избора на функцията се появява екран "Задаване на условие за търсене на продажби". Изборът се прави като се маркира съответния документ от таблицата с документи и се натисне бутона "Избор".

Ако документите са много и намирането на желания документ е по-трудно, то може да се зададе филтър на документите, като се попълни някое от полетата над таблицата с документите с пододяща стойност за ограничение. След натискане на "Enter", филтърът се активира и в таблицата с появяват по-малко документи, което улеснява намирането на желания документ.

След избора, желаният документ се показва и може да се направи корекция или печат. Ако ще се прави корекция на стоките и тяхните цени и количества от него, то частта със стоките трябва да се отвори за изменение. След изменението се натиска бутона "Измени", с което направеното действие се потвърждава.