ФирмаНТ. Интегрирана система за фирмено управление

ФирмаНТ

ФирмаНТ е интегрирана система за фирмено управление. Тя се състои от група взаимосвързани програмни продукти, които покриват цялата дейност на фирмата. Тези програми работят с една и съща база данни и отразяват движението на материалните, паричните и информационните потоци в процеса на функционирането на предприятието.

ФирмаНТ покрива следните функционални области:

 • Доставка, измерване и заприходяване на стоки и материали
 • Прехвърляне на стоките от склад в склад или на консигнация
 • Трансформация на стоките от един вид в друг по рецепти
 • Регистриране на поръчки от клиенти по Интернет или от документи
 • Измерване, изписване и доставки на клиентите на стоките
 • Определяне на маршрути и следене на автомобилите с GPS
 • Издаване и отчитане на пътни листа, гориво и резервни части
 • Фактуриране на доставките
 • Следене на разплащанията с контрагентите
 • Осчетоводяване на издадените и получените документи
 • Изплащане на заплати и осигуровки на персонала
 • Класифициране и достъп до фирмените знания

Изброените функции са групирани по предметни области и се изпълняват от няколко програми. Всяка от програмите може да функционира самостоятелно и е предназначена за различен тип специалисти. Всеки специалист работи само с програмата, която се отнася до неговата предметна област и няма чувството, че работи с интегрирана система. Това прави ФирмаНТ лесно разбираема и удобна за работа.

Програмите от състава на ФирмаНТ са следните:
 • ЕкспертНТ - счетоводна програма
 • СкладНТ - Складова програма
 • ВезнаНТ - Програма за измерване на товари
 • ФактуриНТ - Програма за фактуриране
 • АвтостопанствоНТ - Програма за автостопанство
 • ЗаплатиНТ - Труд и работна заплата
 • ЗнаниеНТ - Система за фирмените знания

ЕкспертНТ - Счетоводна програма

В счетоводството се съхранява цялата информация свързана с дейността на предприятието. Тук са и доставчиците, и клиентите, и персонала, и дълготрайните активи, и амортизациите, и материалите, и стоките, и разходите, и приходите, и печалбата, и загубата и т.н. Особеното е, че до цялата тази информация се достига през сметкоплана и при въвеждането й трябва да се прави счетоводно записване(контировка). Тази дейност е от компетенцията само на счетоводител.

Всеки от останалите специалисти и служители във фирмата работи със специфична за неговата специалност програма. Стоковедът работи със складова програма, личен състав - с програма за заплати, търговците - със CRM програма и т.н.

Общото на всички останали програми е, че те захранват с информация счетоводството. Затова графично ERP структурата на системата може да се изобрази като маргаритка. В центъра е счетоводстводната програма, а останалите програми са изнесени като листа около нея и се използват за работа от несчетоводители.

СкладНТ - Складова програма

Складовата програма следи движението на стоките от влизането им във фирмата до продаването(отписването) им. Тя отразява прехвърлянето на стоките от един склад в друг, а също и трансформирането им от един вид в друг чрез производството.

В складовата програма е включен класификатор на стоките аналогичен на този от потребителската кошница на НСИ. Всеки клиент може лесно да го настройва към специфичните си изисквания като изтрива ненужните и изменя неподходящите класове.

АвтостопанствоНТ - Програма за автостопанство

Регистри на автомобили, персонал, товари, контрагенти, обекти.
Маршрутизация и планиране на товарите.
Товарителници и пътни листа.
GPS проследяване на автомобилите.
Графици за техническа поддръжка и ремонт на автомобилите.
Разходи за гориво, материали, консумативи, щети, застраховки и такси.
Справки и архивиране.

ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

ВезнаНТ e програма за регистрация и документация на измервания от автомобилна електронна везна. Тя осигурява еднозначна проследимост на автомобили и товари. Дава възможност за измерване в различна последователност на бруто и тара на автомобилите. Поддържа номенклатури на товари, автомобили, клиенти, доставчици и др. Печати специфични справки, документи и протоколи на измерванията. Автоматизирана връзка с останалите компоненти на интегрираната система ФирмаНТ.

ФактуриНТ - Програма за фактуриране

ФактуриНТ е предназначена за фактуристи, които издават фактури при извършване на продажби. Те използват базовите данни за стоки, служители и партньори, който са въведени от работещите с програмата СкладНТ и издават разходни фактури. Въведените от тях документи се осчетоводяват автоматично от счетоводната програма ЕкспертНТ.

ЗаплатиНТ - Труд и работна заплата

Поддържа базовите данни за служители и параметрите, определящи дължимите данъци и осигуровки. Личен състав с трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение. Ведомости и фишове за заплати, авансови ведомости и осчетоводяване с ЕкспертНТ. Справки за изплатени суми, осигуровки за работодателя, справки за НОИ, статистически справки. Декларации 1 и 6. Изходящи документи - служебни бележки, удостоверения, уведомления. Граждански договори - служители по граждански договори, платени суми, годишна справка. Архивиране на базата данни.

ЗнаниеНТ - Система за фирмените знания

В ЗнанияНТ са записани знанията, които са необходими на един служител от фирмата в ежедневната му работа. Тук са основните принципи на работа, нормативните документи, които регулират счетоводната дейност, както и отговорите на практически въпроси, които си задават служителите.

Знанията са класифицирани с класификатор и достъпът да тях се осъществява с няколко кликания на мишката. Към знанията се привързват фотографии, коментари и препратки към оригинални документи. Вграден е Интернет браузер с възможност за класификация и съхранение на Интернет страници.


Придобиване
Други програми