ФирмаНТ. Интегрирана система за фирмено управление


    АвтостопанствоНТ - Програма за автостопанството


 • Общо описание

 • АвтостопанствоНТ е програмен продукт за управление, диспечериране, наблюдение и контрол на автопарка на предприятията и операциите по извършване на превози на товари и доставки.

  Софтуерът предоставя възможности за регистриране на превозните средства, обслужващия персонал, товарите, контрагентите и тяхните обекти. Към всяко превозно средство могат да се привързват гуми, акумулатори, документи, резервни части и други консумативи. Поддържа се и сервизен склад с резервни части, инструменти и консумативи.

  Документите, които отразяват операциите по превозването на товарите са пътни листа и товарителници. АвтостопанствоНТ осигурява тяхното полуавтоматично въвеждане и приключване. На основата на информацията от пътните листа се отчитат изминатите километри и изразходваното гориво. Зареждането на гориво и изразходването на консумативи се отчитат с въвеждането на фактури, стокови разписки и други документи.

  АвтостопанствоНТ предоставя необходимите справки за пропътувани километри по обекти, автомобили, шофьори, дава информация за икономия или преразход на горива, следи пробег на гуми, смяна на масла, извършвани ремонти и др.

  АвтостопанствоНТ е интегриран с ERP системата ФирмаНТ, но може да функционира и самостоятелно.


 • Данни и дейности обхванати от програмата

  • Регистри на автомобили, персонал, товари, контрагенти, обекти.
  • Маршрутизация и планиране на товарите.
  • Товарителници и пътни листа.
  • Разходи за гориво, материали, консумативи, застраховки и такси.
  • Графици за техническа поддръжка и ремонт на автомобилите. Периодични събития.
  • Складови наличности от резервни части, консумативи и оборудване.
  • GPS проследяване на автомобилите.
  • Справки и архивиране.

 • Предварителна подготовка

 • Преди да започне редовната ежедневна работа с програмата е необходима предварителна подготовка, която включва въвеждане на базовите данни. Това са данните за наличните превозни средства, водачите и обслужващия персонал, използваните горива и консумативи, превозваните товари, контрагентите и тяхните обекти.

  Повечето от тези данни може да са въведени от другите подсистеми на ФирмаНТ, ако е направено цялостно внедряване на интегрирната ERP система. Например водачите и обслужващия персонал са част от програмата за заплати, а използваните горива, консумативи и превозваните товари са включени в базата данни на складовата програма.


 • Начин на функциониране на програмата

 • Ежедневното функциониране на програмата се състои в генериране и приключване на товарителници и пътни листа, зареждане и отчитане на гориво и консумативи, техническа поддръжка и ремонт на автомобилите и показване и разпечатване на справки, графици и отчети за дейността на автостопанството.

Придобиване
Други програми