GPS НТ. Система за следенe на подвижни обекти

GPS НТ меню


Структурата на системата

GPS системата за следене и управление на подвижни обекти се състои от следните компоненти:
 • GPS апарати монтирани на подвижните обекти.
 • GSM карта за предаване на данни по GPRS канал.
 • Компютър-сървер свързан с Интернет.
 • Сърверен софтуер за получаване на данновите пакети от GPS устройствата и записването им в базата данни на системата.
 • База данни за съхранение и справки на събитията в системата.
 • Компютри-клиенти свързани с компютъра-сървер.
 • Дигитална географска карта с възможност за нанасяне на неподвижни обекти върху тях.
 • Приложен софтуер за визуализация на подвижните обекти и местоположението им върху географската карта в реално време.
 • Двустранна гласова GSM връзка между диспечерите и машинистите.

Как се внедрява системата?

Най-напред се монтират GPS устройствата върху подвижните обекти. GPS устройствата имат по две антени - едната за получаване на сигнали от GPS спътниците, а другата за предаване на изчислените координати на компютъра-сървер. GSM картата в устройствата се настройва да предава на определен IP адрес с определен порт.

В информационният център на системата се монтира компютър сървер с постоянна Интернет връзка. На сървера се инсталира програма, която слуша комуникационния порт за получени даннови пакети от GPS устройствата и ги записва в базата данни на системата.

В диспечерският пункт и в клиентските офиси на системата се монтират компютри с постоянна връзка със сървера. На всеки от тези компютри се инсталира приложна програма, която визуализира картите на територията и показва движещите се обекти върху нея в реално време.

Как функционира системата?

GPS устройствата приемат сигналите от спъниците, изчисляват координатите на местоположението си и ги предават по данновия GPRS канал на сървера на системата. Сърверна програма приема данните с координатите на подвижните обекти и ги записва в базата данни на системата. Честотата на предаването на данни се настройва обикновенно на 10-15 секунди.

Приложните програми инсталирани по компютрите на потребителите визуализират картата на територията, изпращат запитване до сървера за последните координати на подвижните обекти и показват тяхното местоположение върху картата в реално време. Честотата на запитванията към сървера се настройва обикновенно на 3-4 секунди.

Освен записването на координатите на подвижните обекти сърверната програма регистрира и настъпването на определени събития. Събитията възникват при взаимодействието между подвижните обекти и неподвижните обекти разположени върху територията. Неподвижни обекти са например гари, кантари, разтоварища и товарища.

Преминаването на подвижен обект през неповижен обект предизвиква настъпването на определено събитие. Например преминаването на даден влак през товарище предизвиква събитие "Натоварване", което променя състоянието на влака от "Празен" в "Пълен". Това събитие се регистрира от приложната програма и тя променя символа, с който се означава подвижния обект върху картата.

Събитие може да настъпи и по инициатива на потребителите на системата. Такова събитие е двустранната гласова връзка. То възниква, когато диспечерът и машинистът говорят помежду си чрез GSM връзката вградена в GPS устройствата. Връзката се активира или чрез "паник" бутон монтиран на GPS устойствата или чрез бутон "Позвъняване" от екранната форма на избран влак.

Справки от системата

Освен моментната снимка на територията с подвижните и неподвижните обекти върху нея, системата дава разнообразни справки свъзани с движението на подвижните обекти.

Основните групи справки от системата са следните:
 • История на движението
 • Минавания през обекти
 • Събития през периоди


Свързани програми