Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД, притежаващо 90.86% от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда.

Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД е с предмет на дейност :

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
а) Управление на инвестициите;

б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

в) маркетингови услуги.

2. Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента.

3. Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД е лицензирано управляващо дружество с Решение № 171 – УД / 04.03.2004 г., допълнено с Решение № 66–УД/25.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/ 23.04.2004 г. на Софийски градски съд по ф.д. 4098/ 2004 г., парт. № 83704, том 1021, рег. I, стр. 44.
ЕИК: 131239768.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   02/811 37 50
  E-Mail  konstantinov_h@ubb.bg
  WEB Site  http://www.ubb.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Света София 5
  Пощ.код/кутия: 1040 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   000694959
  Булстат:   000694959
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  328       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google