Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

РЕАЛ ФИНАНС АД

Инвестиционни услуги и дейности, осъществявани на територията на Република България

~ приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
~ изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
~ управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
~ предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
~ предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Допълнителни услуги, осъществявани на територията на Република България

~ съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
~ предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
~ консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
~ сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
~ инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
~ услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Други финансови услуги

~ цялостно техническо съдействие при осъществяването на инвестиционния процес;
~ анализ на компании, пазарни сектори, икономически региони;
~ достъп до финансова информация.


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към РЕАЛ ФИНАНС АД
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   052/60 38 30
  E-Mail  real-finance@real-finance.net
  WEB Site  http://www.real-finance.net
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община: Варна
  Населено място: Варна
  Адрес: ул. Ал.Пушкин 24
  Пощ.код/кутия: 9000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   121746470
  Булстат:   121746470
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  318       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google