Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Управляващо дружество
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда:

ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск.

ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск.

ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 87,

ЕИК/БУЛСТАТ: 175225001, ИН по ДДС: BG175225001

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове.


Предметът на дейност на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД включва:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е една от водещите небанкови финансови институции в България. Към 31.12.2015г. активите под управление на дружеството са на стойност 44 399 491 лева, поради което заема пето място в класацията на управляващите дружества, членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), с пазарен дял от 5,49%.

Собственик на 100% от капитала на управляващото дружество е Централна Кооперативна Банка АД, която през четвъртото тримесечие на 2011г. придоби 500 000 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка.

Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Банката е един от лидерите на пазара в предоставянето на услуги на селскостопанския сектор и свързаните с него производства.

Централна Кооперативна Банка АД се нарежда на осмо място сред българските банки по размер на балансовото число.

Централна Кооперативна Банка АД е публична компания. Вторична търговия с акции на ЦКБ АД се извършва единствено на Българска фондова борса – София АД, чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник. Акциите на банката са безналични, поименни, като всяка дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Сключването на сделки с акции е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на Българска фондова борса – София АД и на Централен депозитар АД.Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
S1808 Асоциация Организация Дейност Виж  ~  
S1846 Банкиране Финанси Операции Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   02/ 92 66 657
  E-Mail  office@ccbank.bg
  WEB Site  http://www.ccbank.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе 87
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   831447150
  Булстат:   831447150
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1846 Банкиране ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Брой 1 0 Виж : 197
1808 Асоциация ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Брой 1 0 Виж : 244
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  611       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google