Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Тексим Банк АД София

Предмет на дейност на фирмата: публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, както икакто и следните дейности:

1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма);
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл., ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти ;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
12. издаване на електронни пари;
13. придобиване и управление на дялови участия;
14. отдаване под наем на сейфове;
15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти.

Борсов код: 5CP / 5CP Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100001921 Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 040534040 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 27 995 036
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове (връзки) към Тексим Банк АД София  
 
F5238 Тексим Банк АД Банки Бакнов профил Виж  ~  
F6067 БФБ фирми сектор Финансови услуги Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64179 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Ивайло Лазаров Дончев
  Телефон   ( 359 2) 903 55 05
  E-Mail  us@teximbank.bg
  WEB Site  http://www.teximbank.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Тодор Александров 141
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  171       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/08/17

Google