Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

БФБ фирми сектор Финансови услуги

Отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране.

Лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане.

Застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка на гаранции.

Небанкови финансови услуги и консултации, цялостно обслужване на инвестиционни проекти, финансово и търговско посредничество, представителство на чуждестранни компании, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството.

Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти.

Публично привличане на влогове и предоставя кредити за своя сметка и на собствен риск, както и следните дейности:

1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на пътнически чекове и кредитни писма;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
~ инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати;
~ чуждестранна валута и благородни метали;
~ финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емиси.

Финансови, счетоводни, юридически консултации и услуги; консултации и услуги по изготвяне на документи за лицензиране на дружества от органите на финансовия и банковия надзор; управление на процеси и административна дейност и др.

Индекс на фирмите от БФБ от сектор "Финансови услуги".

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към БФБ фирми сектор Финансови услуги
 
F5845 Кредисимо АД Финансови къщи София Виж  ~  
F5808 Интерлоджик - лизинг АД Финансови къщи София Виж  ~  
F5758 ЗД Евро инс АД Финансови къщи София Виж  ~  
F5742 Елана Агрокредит АД Инвестиции София Виж  ~  
F5725 Доминант финанс АД Финансови къщи София Виж  ~  
F5677 Българска фондова борса – София АД Финансови къщи София Виж  ~  
F6045 Тексим Банк АД София Финансови услуги София Виж  ~  
F5650 Атлас Финанс ЕАД Финансови къщи Пловдив Виж  ~  
P4628 Управители на фирми от Финансови услуги Група от лица Индекс Виж  ~  
F6047 Индекс на фирмите от БФБ Фирми на борсата Главен индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Управители на фирми от Финансови
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  408       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   14/07/17

Google