Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 152
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Банки,Застраховане 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Банките в България   На карта 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1570 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

Застрахователни компании   На карта 
Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение. Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето. Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Граж ...
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 979 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в България   На карта 
Роля на брокера ~ Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании; ~ Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания; ~ Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция; ~ Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития; ~ Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании; ~ Спазва пълна конфиденциалност, относно предоставената му като брокер информация; ~ Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти; ~ Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите; ~ Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Най-разпространените митове за брокерите

Трябва да платим на застрахователния брокер за услугата Истината: Застрахователните брокери вземат възнаграждение от застрахователните компании, а не от клиентит ...

Регистриран: 24/04/20 Посещения: 588 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УниКредит Булбанк АД   На карта 
Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.
Регистриран: 25/05/17 Посещения: 5296 Гласували: 3 Оценка: 5.67     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА клон ВАРНА   На карта 
Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 1318 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Грийн Брокеридж ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 1156 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПроКредит Банк (България) EАД   На карта 
ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност. Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемос ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 1068 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Райфайзенбанк (България) ЕАД   На карта 
Райфайзенбанк е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните финансови продукти и услуги: ~ Сметки и разплащания ~ Срочни депозити ~ Касови операции ~ Безкасови разплащания ~ Разплащания с чекове ~ Електронно банково обслужване ~ Документарни операции ~ Операции с ценни книжа ~ Корпоративно банкиране ~ Банкиране на дребно ~ Карти и разплащания ~ Овърдрафт ~ Автоматично разплащане ~ Експресни международни парични преводи MoneyGram ~ Жилищно кредитиране ~ Микрокредитиране ~ Кореспондентски отношения ~ Преводи ~ Лоро сметки Нови продукти за българския пазар като валутни сделки за застраховане срещу валутен риск: форуърди, опции, търговия с различни видове ценни книжа на борсите в Западна Европа и др.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 1062 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Креди Агрикол България ЕАД   На карта 
Креди Агрикол България ЕАД Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5 Тел.: (+359 2) 895 1204; 9171 717 Факс: (+ 359 2) 895 1212; 9171 156
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 726 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ишбанк АГ – клон София   На карта 
Ишбанк АГ – клон София Адрес: пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ Тел.: (+359 2) 402 2000; 402 2001 Факс: (+359 2) 402 2015
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 680 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Централна кооперативна банка АД   На карта 
Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 677 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Българска народна банка (БНБ)   На карта 
Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.
Регистриран: 28/01/20 Посещения: 669 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Алианц Банк България АД   На карта 
Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг. Ние се грижим за имуществото на нашите клиенти, за тяхното здраве и живот, за техните мечти и стремления, за развитието на техния бизнес.
Регистриран: 29/01/20 Посещения: 616 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Тексим Банк АД   На карта 
Тексим Банк АД Факс: (+359 2) 931 1207
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 600 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ай енд Джи (I&G) Иншурънс Брокерс   На карта 
Ай енд Джи Иншурънс Брокерс e международен застрахователен и презастрахователен брокер, член на групата ASIGEST HOLDING. Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно над 75 млн. лева премии и обслужва над 270 000 застрахователни полици. I&G Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез повече от 170 офиса. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: ~ Застрахователни продукти от Общото застраховане, Животозастраховане и здравно застраховане; ~ Задълбочено познание на местния застрахователен пазар и международните практики; ~ Натрупан опит и професионален екип; ~ Компетентна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо обезщетение; ~ Богат и разнообразен портфейл от индивидуални и корпоративни клиенти; ~ Бизнес модел изцяло фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент; ~ Внедрена система за управление на ...
Регистриран: 20/12/18 Посещения: 585 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИНГ Банк Н.В. – клон София   На карта 
ИНГ Банк Н.В. – клон София Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7 Факс: (+359 2) 917 6578/6579
Регистриран: 28/01/20 Посещения: 575 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в София   На карта 
Застрахователни брокери в София членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 566 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –Клон София   На карта 
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София Факс: (+359 2) 980 2113
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 551 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Юнионбанк ЕАД   На карта 
Юнионбанк ЕАД Факс: (+359 2) 9533 165
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 546 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Токуда Банк АД   На карта 
Токуда Банк АД Тел. (+359 2) 403 7900; 939 2101 Факс: (+359 2) 403 7999; 981 5378
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 542 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Банка Пиреос България АД   На карта 
Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране. Адрес: бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е Тел.: (+359 2) 8004 182; 0700 12 002 Факс: (+359 2) 8004 362
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 541 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в Пловдив   На карта 
Застрахователни брокери в Пловдив и областта членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 525 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ   На карта 
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ Тел. (+359 2) 810 3500; 810 35 95 Факс: (+359 2) 810 3454
Регистриран: 28/01/20 Посещения: 523 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ти Би Ай Банк EАД   На карта 
Ти Би Ай Банк EАД Адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54 Тел.: (+359 2) 970 24 10; 8163 900 Факс: (+359 2) 970 24 42
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 520 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Българска банка за развитие АД   На карта 
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании. Факс: (+359 2) 9 306 321
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 519 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БНП Париба С.А. – клон София   На карта 
БНП Париба С.А. – клон София Факс: (+359 2) 9218 678
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 516 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СИБАНК EАД   На карта 
СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги. СИБАНК ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции. МИСИЯ В основата на нашата философия за развитие е клиентската ориентираност, която ни позволя ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 514 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Нетинс Иншурънс Брокерс ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 514 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Търговска Банка Д АД   На карта 
Търговска Банка Д АД Тел.: (+359 2) 935 7171; 464 1171 Факс: (+359 2) 989 4848
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 513 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Инвестбанк АД   На карта 
Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. РЪКОВОДСТВО Инвестбанк АД има двустепенна система на управление. Председател на Надзорния съвет на Банката е г-жа Петя Славова, членове на Надзорния съвет са Феста Холдинг АД и г-жа Димитрийка Андреева. Г-н Пламен Милков е Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Г-жа Здравка Русева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Весела Джиджева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Емилия Трайкова е Член на Управителния съвет. ЦЕННОСТИ Почтеност – Ние уважаваме правото на всеки гражданин да получава финансови услуги и ги предоставяме коректно и ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 512 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 152 Брой страници: 6 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google