Ресурсбук Банки,Застраховане,Финанси
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 180
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Банки,Застраховане,Финанси 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
Банки 
Застраховане 
Адвокати 
Финансови къщи 
Лизинг 
Финансови услуги 
Заложни къщи 

  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане,Финанси  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Банките в България  На карта 

ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 3208 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

Застрахователни компании  На карта 

Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение. Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето. Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Гра ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 2249 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в България  На карта 

Роля на брокера ~ Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании; ~ Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания; ~ Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция; ~ Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития; ~ Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании; ~ Спазва пълна конфиденциалност, относно предоставената му като брокер информация; ~ Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти; ~ Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите; ~ Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Най-разпространените митове за брокерите

Трябва да платим на застрахователния брокер за услугата Истината: Застрахователните брокери вземат възнаграждение от застрахователните компании, а не от клиент ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 1786 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

УниКредит Булбанк АД  На карта 

Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 7319 Гласували: 3 Оценка: 5.67       Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА клон ВАРНА  На карта 

Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 3266 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Райфайзенбанк (България) ЕАД  На карта 

Райфайзенбанк е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните финансови продукти и услуги: ~ Сметки и разплащания ~ Срочни депозити ~ Касови операции ~ Безкасови разплащания ~ Разплащания с чекове ~ Електронно банково обслужване ~ Документарни операции ~ Операции с ценни книжа ~ Корпоративно банкиране ~ Банкиране на дребно ~ Карти и разплащания ~ Овърдрафт ~ Автоматично разплащане ~ Експресни международни парични преводи MoneyGram ~ Жилищно кредитиране ~ Микрокредитиране ~ Кореспондентски отношения ~ Преводи ~ Лоро сметки Нови продукти за българския пазар като валутни сделки за застраховане срещу валутен риск: форуърди, опции, търговия с различни видове ценни книжа на борсите в Западна Европа и др.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 2123 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПроКредит Банк (България) EАД  На карта 

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност. Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемо ...

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1939 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Грийн Брокеридж ООД  На карта 

Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 1699 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –Клон София  На карта 

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София Факс: (+359 2) 980 2113

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1303 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Централна кооперативна банка АД  На карта 

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1294 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Ай енд Джи (I&G) Иншурънс Брокерс  На карта 

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс e международен застрахователен и презастрахователен брокер, член на групата ASIGEST HOLDING. Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно над 75 млн. лева премии и обслужва над 270 000 застрахователни полици. I&G Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез повече от 170 офиса. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: ~ Застрахователни продукти от Общото застраховане, Животозастраховане и здравно застраховане; ~ Задълбочено познание на местния застрахователен пазар и международните практики; ~ Натрупан опит и професионален екип; ~ Компетентна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо обезщетение; ~ Богат и разнообразен портфейл от индивидуални и корпоративни клиенти; ~ Бизнес модел изцяло фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент; ~ Внедрена система за управление на ...

Регистриран: 20/12/18 Посещения: 1273 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЕТ ФОЛИНА  На карта 

Финансови и счетоводни услуги.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1261 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Българска народна банка (БНБ)  На карта 

Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.

Регистриран: 16/05/22 Посещения: 1247 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Ишбанк АГ – клон София  На карта 

Ишбанк АГ – клон София Адрес: пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ Тел.: (+359 2) 402 2000; 402 2001 Факс: (+359 2) 402 2015

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1214 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Кредисимо АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закони, доколкото за тези дейности не се изисква лицензия или разрешение по закон. Борсов код: 17C / 17C Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100075073 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 175330437 Общ брой акции 5 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1171 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЕС ДИ АЙ Застрахователен Брокер  На карта 

SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България. Компанията е основана в началото на 2004 г. от екип с дългогодишен професионален опит в областта на застраховането. SDI е съучредител и член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ). Ние вярваме, че добрият брокер трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите продукти, предлагани от водещите застрахователни компании. За тази цел ние продължаваме да развиваме нашата верига, която към момента наброява над 170 офиса в 31 града на България, в които работят отлично подготвени специалисти. SDI осигурява на своите клиенти компетентна правна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо застрахователно обезщетение.

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 1161 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ИНГ Банк Н.В. – клон София  На карта 

ИНГ Банк Н.В. – клон София Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7 Факс: (+359 2) 917 6578/6579

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1138 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Paysafe България - цифрови разплащания  На карта 

Paysafe предоставя цифрови разплащания и свързани с транзакции решения за бизнеса и потребителите по целия свят. Paysafe прави транзакциите лесни, като дава възможност за бързи, удобни и сигурни начини да плащате преди, сега или по-късно чрез своите цифрови портфейли, предплатено решение, обработка на плащания и издаване на карти и придобиване на продукти и услуги. Смятаме, че всяка точка от всяко плащане трябва да е релевантна, проста и сигурна. Нашият персонал от над 2100 души включва повече от 30 националности, базирани в нашите офиси по целия свят. С почти две десетилетия опит Paysafe се доверява от търговците и от потребителите в повече от 200 държави и територии, за да се движат и управляват пари чрез повече от 100 вида плащания и 40 валути. Paysafe предлага мултиплатформени продукти с акцент върху нововъзникващите платежни технологии, включително мобилни. Портфолиото на марката на Paysafe включва Skrill и NETELLER, MeritCard, paysafecard, Payolution и FANS Entertainmen ...

Регистриран: 11/10/23 Посещения: 1138 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА  На карта 

Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания

Регистриран: 02/05/22 Посещения: 1137 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Креди Агрикол България ЕАД  На карта 

Креди Агрикол България ЕАД Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5 Тел.: (+359 2) 895 1204; 9171 717 Факс: (+ 359 2) 895 1212; 9171 156

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1135 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Алианц Банк България АД  На карта 

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг. Ние се грижим за имуществото на нашите клиенти, за тяхното здраве и живот, за техните мечти и стремления, за развитието на техния бизнес.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1093 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в Пловдив  На карта 

Застрахователни брокери в Пловдив и областта членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 1033 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Тексим Банк АД  На карта 

Тексим Банк АД Факс: (+359 2) 931 1207

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1021 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в София  На карта 

Застрахователни брокери в София членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 1016 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЗД Евро инс АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции. Борсов код: 5IC / EURINS Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100081055 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 121265113 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 16 470 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1015 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Българска фондова борса – София АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му. Борсов код: BSO / BSO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100016978 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 30412611 Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30 Общ брой акции 6 582 860 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 981 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Токуда Банк АД  На карта 

Токуда Банк АД Тел. (+359 2) 403 7900; 939 2101 Факс: (+359 2) 403 7999; 981 5378

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 968 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Интерлоджик - лизинг АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане. Борсов код: 6I2 / INTLL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100049045 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 131324649 Общ брой акции 4 547 434 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 966 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Финансова къща Глобал Маркет Инвест  На карта 

Нова, лицензирана от БНБ, финансова къща с общо 30 годишен финансов опит на управляващите. Онлайн търговия на Forex пазара чрез платформа Optima FX на български език. Безплатна демо версия, новини и анализи. Семинари за Forex и финансовите пазари.

Регистриран: 08/04/22 Посещения: 955 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЕТ ЖОРО-Георги Каневски  На карта 

Заложна къща.

Регистриран: 11/04/22 Посещения: 946 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 
 
 Уточняващо търсене по дума от описанието или коментарите
 
   
 
  Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 180 Брой страници: 7 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google