<<<   Регистрация    >>>   

Фирми от s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
  Категории Брой намерени фирми: 3554    
k GSM и комуникации 
G Администрация 
M Геодезия, кадастър 
, Здравеопазване 
i Информация, Реклама 
` Консултанти 
< Мебели 
& Обучение / курсове 
@ Право 
! Проектиране 
E Селско,Горско,Еко 
Y Стоки за човека 
* Суровини и материали 
v Транспорт 
! Търговия 
& Фирма на борсата 
S Хоби,Свободно време 
v Авто,мото,вело 
G Банки,Застраховане 
+ Електро,Енерго,Топло 
® Инвестиции 
K Коли под наем 
- Култура, Музика 
H Недвижими имоти 
® Охрана 
~ Празненства и церемонии 
F Производители 
H Стоки за дома и бита 
@ Строително-ремонтна дейност 
1 Счетоводни услуги 
S Трудова борса и работа 
O Услуги 
{ Хартии и опаковки 
L Храни и напитки 
F Автоматизация 
# Водно стопанство 
@ Железария,инструменти 
- Инвестиционен посредник 
q Компютри.Електроника 
t Машини и апарати 
m Облекла и обувки 
B Почистване 
2 Програмни продукти 
f Пътна помощ 
? Стоки за офиса 
A Строителство 
F Техника и оборудване 
I Туризъм 
9 Финансови къщи 
} Химически продукти 

  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения P     Покажи фирмите върху картата
® Руен Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на гл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове; управление и продажба на тези акции; инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Борсов код: 5R9 / HRU Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100024980 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 109050379 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 301 255 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: RPR / RPR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175234826 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 616 250 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 9 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Розахим АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетични ароматични вещества и стоки за потребление. Борсов код: 3RX / ROZAH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ROGOAT14 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 104058105 Общ брой акции 128 328 Номинал на 1 акция 4.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Родопска слава АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на облекла. Борсов код: 3RJ / RODSL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ROBEBT10 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 108004699 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 17 367 Номинал на 1 акция 2.90

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 3 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Родна Земя Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружество, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост. Борсов код: 6R2 / HRZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100051983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 102176770 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 36 010 600 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Родина-91 АД - Добрич 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло. Борсов код: 3RW / RDINA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11RODOAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 124020731 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 93 774 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 8 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Риъл Булленд АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им. Борсов код: RBL / RBL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100006136 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 202442058 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 500 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Ризърв кепитал АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания Борсов код: R8I / R8I Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100021127 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202313818 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Риал Естейт-Поморие АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Борсов код: EF1 / EFFIN Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100055075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175287647 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Рециклиращо предприятие АД 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини. Борсов код: 4NY / MEHPL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100019089 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 831535133 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 110 019 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Република Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, остъпване на лицензи за използване на патенти на дружества; финансиране на дружества; търговска дейност. Борсов код: 6R3 / HREP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100059986 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121676036 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 116 284 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Рекорд АД /в несъстоятелност/ 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия на обувки, галантерийни изделия и други стоки за бита. Борсов код: 3RD / REKGA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11REGAAT12 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 107001013 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 107 948 Номинал на 1 акция 5.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Резервни части АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на отливки, резервни части, електронни устройства. Борсов код: 3RN / REZER Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11REPLAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115032909 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 14 801 Номинал на 1 акция 4.00 Адрес: ул. " Брезовско шосе" № 133

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Регала Инвест АД 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона Борсов код: RGL / RGL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100036133 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202780654 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 428 734 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Развитие Индустрия Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки. Борсов код: 6R1 / RAZHL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100043980 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121227792 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 980 925 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Хладини и отоплителни инсталации 
Индекс на сайтове и фирми за производство и доставка на хладини, климатични и отоплителни инсталации.

Регистриран: 25/09/16 Посещения: 8 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Складова и подемна техника 
Индекс на фирми, произвеждащи или доставящи складова и подемна техника.

Регистриран: 25/09/16 Посещения: 17 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Металорежещи и металообработващи машини 
Индекс на фирми, произвеждащи или доставящи металорежещи или металообработващи машини.

Регистриран: 24/09/16 Посещения: 10 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Строителни и пътностроителни машини 
Индекс на фирмите, произвеждащи строителни или пътностроителни машини.

Регистриран: 24/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Помпи, Компресори 
Индекс на фирмите, произвеждащи или доставящи помпи.

Регистриран: 24/09/16 Посещения: 17 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Машини за опаковки и пакетиране 
Индекс на фирмите, произвеждащи или доставящи машини за опаковки и пакетиране.

Регистриран: 24/09/16 Посещения: 27 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
t Дървообработващи машини 
Индекс на фирмите, произвеждащи и/или доставящи дървообработващи машини.

Регистриран: 24/09/16 Посещения: 16 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Първи май-50 АД/в ликвидация/ 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на шивашки изделия, търговия на едро и дребно, внос и износ, реекспорт на стоки, посредничество, комисионерство и представителство. Борсов код: 4O8 / PMAYU Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020087 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 126042267 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 535 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Пълдин Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, остъпване на лицензи за използване на патенти на дружества; управление на парични средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност. Борсов код: 6P1 / HPLD Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100048989 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 115237248 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 270 588 Номинал на 1 акция 3.00 Адрес: ул.Брезовско шосе 176

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Птицевъдство-Ломци АД 
Предмет на дейност на фирмата: Отдаване под наем на движими и недвижими вещи;производство,изкупуване и преработка на птиче месо и яйца;търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 55P / PTILO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11PTLOBT13 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 125011742 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 242 156 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” №49

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Премиер Фонд АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PR / PREMIER Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100009064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 148006882 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
I Прайм Турист АД 
Предмет на дейност на фирмата: Търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества, производство на стоки и услуги, комисионна, спедиторска, складова, туристическа дейност, външноикономическа дейност и реекспорт. Борсов код: 5P5 / PRIMTUR Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100091062 Сектор: Туризъм БУЛСТАТ: 131158266 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 38 500 Номинал на 1 акция 100.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 9 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PY / TBIRE Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100109039 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131148642 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 706 593 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Полимери АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на поливинилхлорид, драйбленд, гранулат и латекс, сода каустик, хлор, дихлоретан и други химически продукти. Борсов код: 51P / POLIM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11PODEAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 813143369 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 324 513 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Победа-ТВ АД /в ликвидация/ 
Предмет на дейност на фирмата: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал. Борсов код: 54P / POBTV Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11POTVAT12 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 119017331 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 7 842 Номинал на 1 акция 6.40 Адрес: кв.Индустриален

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 3 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма      Карта   
Брой намерени фирми: 3554 Брой страници: 119 Текуща страница: 1        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google търсене
Google
 Google реклами