Ресурсбук Администрация
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 77
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Администрация 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
 Събития, обяви 
  Фирми фаворити от раздел Администрация  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Държавно управление Република България   На карта 
България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Народното събрание е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели. Министерски Съвет е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Мандатът му е 4 години. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и може да бъде преизбран само за още един мандат. Президентът е ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 802 Гласували: 1 Оценка: 6.00     Запомни в моя колекция  

Общините в България   На карта 
Индекс на общините в България по области.
Регистриран: 20/12/18 Посещения: 1427 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

НССИС   На карта 
Национално Студентско Сдружение за Интеграция и Сътрудничество е неполитическа, неправителствена организация специализирана в посредничеството на български студенти и млади специалисти за участието им в международни студентски бригади и стажове в Европа, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка.
Регистриран: 04/02/20 Посещения: 546 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР   На карта 
Адрес: гр. Благоевград, ул. «Иван Михайлов» №49
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 298 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЛОВЕШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД   На карта 
Кадастър.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 251 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ   На карта 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общ ...
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 230 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА   На карта 
Подпомага, насърчава и представлява интересите на своите членове и съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество. Чрез своите бюра палатата извършва редица дейности, произтичащи пряко или косвено от международни конвенции и българското законодателство, както и от международните търговски закони и общоприетата търговска практика. Палатата организира бизнессрещи, води регистър на търговците, организира панаири и изложби, дава консултации, подготвя търговски и др, документи.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 230 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   На карта 
БСК провежда финансова, икономическа и индустриална политика като: - привлича специализирани фондове за финансова и техническа помощ на своите членове; привлича чуждо участие и инвестиции; подпомага развитието на малкия и средния бизнес; - подпомага процеса на приватизация и реструктуриране на икономиката; поощрява връзките с чужбина и участва в международните бизнес организации; подпомага процеса на регионално и браншово реструктуриране на икономиката; - поддържа установяването и заздравяването на браншовите, вътрешнобраншовите и международните връзки на фирмите членки на БСК; представлява работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество; - представя и защитава интересите на работодателите на национално, регионално и браншово ниво, пред представителни и други институции в страната и чужбина; - предлага информационни, консултантски и правни услуги. ПРЕДЛАГА: Бизнес информационна система INDUSTRY-NET, която има за цел разширяване на търговските връзки ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 233 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО   На карта 
Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентното ведомство е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 227 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   На карта 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е магистър по публични финанси. Завършил е и Икономически университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ - САЩ. Красимир Вълчев има опит в сферата на финансирането на образованието, оценка и наблюдение на изпълнението на европейските предприсъединителни програми. През 2002 г. започва работа в Министерство на финансите, като от 2003 до 2009 година е експерт в дирекция „Държавни разходи“, която се занимава с планиране, изпълнение, анализ и оценка на бюджетни разходи. Красимир Вълчев участва в разработването и изпълнението на секторните и бюджетната политика. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. От април до май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите. Красимир Вълчев е роден на 9 юни 1975 година. Владее английски език.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 254 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА МАРИЦА   На карта 
Община "Марица" се намира в Среднотракийската низина. Заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините: Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната.
Регистриран: 06/02/20 Посещения: 149 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   На карта 
Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Територията на общината обособена по групи e както следва: ~ земеделски територии – 631 338 дка; ~ горски територии - 276 378 дка; ~ населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка; ~ водни течения и водни площи – 17 622 дка; ~ територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка; ~ територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка. Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м. Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Ста ...
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 157 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР АД   На карта 
Националната класификационна организация на Република България - Български Корабен Регистър е ръководена в своята дейност от цели и морални ценности, залегнали в Етичния кодекс и е посветена на осигуряване на безопасност на живота и собствеността в морето. Български Корабен Регистър успешно постига тези цели през годините до ден днешен поради непрекъснатите си усилия да е на нивото на международните стандарти в своята област чрез усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 155 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

РАЙОН ТРИАДИЦА   На карта 
Триадица е централен столичен район, с обща площ от 9,8 кв. км., което представлява 2 % от територията на столицата. На север граничи с ул. „Позитано“; на юг – с Околовръстен път; на запад – с бул. „Христо Ботев“ – бул. „Прага“ – ул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ – бул. „България“; на изток – с бул. „Витоша“ – ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – бул. „Черни връх“ – ул. „Арсеналски“ – ул. „Славище“ – ул. „Козяк“ – ул. „Сребърна” – бул. „Черни връх“ до Околовръстен път. Свети Георги Победоносец е патрон на район „Триадица”. Той е един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра в Източноправославната църква. Всяка година на 6 май – Гергьовден, деня на храбростта и Българската армия, в градинката пред главния вход на храма „Св.вмчк. Георги Победоносец” се изнася голям празничен концерт с участието на децата от учебните и детски заведения на територията на района. Съгласно градоустройствения план на Столична община в района са обособени следните жилищни зони – жк. ”Гоце Делчев”, ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 222 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Националният съвет на БСП   На карта 
Националният съвет на Българската социалистическа партия (по-рано: Висш съвет), съкратено НС, е избираем орган на БСП, който осигурява национално представителство на партийните организации. Избира се на всеки конгрес на партията след тайно гласуване. Той взема решения, свързани с текущите задачи на партията и назначава Изпълнително бюро на Българската социалистическа партия и Общопартийна контролна комисия. НС на БСП има следните комисии: Комисия за разработване на нова програма на БСП Комисия за разработване на нов устав на БСП Комисия по организационните въпроси и връзките с местните структури Комисия по взаимоотношенията на БСП с политическите партии, синдикатите и структурите на гражданското общество Комисия по външната политика и международните връзки на БСП Комисия по подготовката и развитието на кадрите в БСП Комисия за работата с жените - социалистки Комисия за работата на БСП с младежта Комисия за работа с ветераните на партията Комисия по медийната полити ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 223 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА   На карта 
Община Нова Загора е част от Сливенска област. Тя е разположена в югозападната част на областта. Площта й е 876,9 кв.км. На север обхваща южните склонове на Межденик, части от долината на р. Тунджа и от Средногорието, на югоизток – северните склонове на Светиилийските възвишения, а централната й част е заета от равното новозагорско поле. Новозагорска община е разположена в Югоизточна България (в северната част на Горнотракийската низина) между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол. Тя е втората по големина община в Сливенска област и обхваща територия от 876,9 кв.км. От нея 725 517 дка са селско стопански фонд и 116 056 дка са горски фонд. В структурата на поземления фонд на Новозагорска община преобладават земите за земеделско ползване. Те заемат 80,04% от цялата й територия. Горският фонд обхваща 11,66%. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,89% от цялата й площ, а на фонд “Населени места” се падат 1,86%. През територията на Общината преми ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 258 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА ТРЯВНА   На карта 
В Тревненския край се намират следи от материалната култура на различни племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Първите следи от развита материална и духовна култура по тези земи датират от IV – III в. пр. н. е. Те са оставени от траките - на връх Елова могила е открито тракийско светилище. Включването на Балканския полуостров в състава на Римската империя също оставя своите следи по тези територии. От тази епоха е пътят, свързващ големи укрепени селища от двете страни на планината – Дискодуратера (край с.Гостилица) и Аугуста Траяна (Ст. Загора). Трасето на този път минава близо до гр. Трявна. Легендата разказва, че при царуването на братята Асеневци през XII в. най – малкият брат Калоян издигнал църквата “Св. Архангел Михаил” в местността Тръвна. Това е една от трите църкви на името на Св. Архангел Михаил, които Асеневци са построили в този край. Около нея по-късно се съгражда селището. Първите сигурни данни за съществуването на Трявна са открити в турските ...
Регистриран: 05/07/17 Посещения: 218 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР ЕООД   На карта 
Основните извършвани дейности от фирмата по това време са: - създаване на ИСЕК; - трасиране на осови мрежи; - изработка на кадастрални планове; - триангулации и нивелации.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 240 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА   На карта 
Ямболската търговско-промишлена палата като независима, доброволна нестопанска организация на деловите среди в региона на град Ямбол традиционно насочва целите и задачите си към подпомагане, насърчаване, представителство и защита стопанските интереси на бизнеса от региона -индустриалци, производители и търговци. ЯТПП е нестопанска организация с доброволно членство. Палатата има редовни, асоциирани и почетни членове. Чрез членството си в ЯТПП, фирмите участват активно със свои идеи и предложения за подобряване икономическото състояние на страната ни. Палатата организира срещи и мероприятия за обсъждане на различни проекти по промените в законодателството, външно-търговския режим, програми и проекти на Европейските институции, предприсъединителна подготовка на България за членство в ЕС. Ямболска търговско-промишлена палата, като част от системата на търговско-промишлeнитe палати в България, е изцяло и пълноценно вписана в системата на търговските палати в света -Международна тър ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 139 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БУРГАСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД   На карта 
Геодезически проучвания и проектиране.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 255 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА БУРГАС   На карта 
Благоприятните условия за живот в тази плодородна равнина близо до морето са привлекли хората още от ранната античност. Най-ранните знаци за живот датират от бронзовата епоха и ранната желязна епоха. Бургаският регион е богат на археологически находки, свързани с Тракийския период (4 Век пр.н.е). Името Бургас произлиза от латинската дума "Бургос" - кула Местните легенди разказват за римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище, 15 века по-късно, тогава под името Пиргос, населеното място се споменава в творбите на византийския поет Мануел Фил. През 18 в. Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. Първата карта, показваща очертанията на града, датира от 1854 г. Първото българско училище и православна църква са отворени през 1868 г. На 6 февруари 1878 г. Бургас е освободен от отоманско владичество от контингент, ръководен от полковник Лермонтов, брат на великия руски поет Михаил Лермонтов. Първото кметство е основано на 7 февруари 1878 ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 199 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНСКИ ИМОТИ БУРГАС   На карта 
ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти - собственост на Община Бургас.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 210 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК БУРГАС   На карта 
Изкуство, Култура, Образование, Фирми
Регистриран: 08/11/13 Посещения: 264 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТЕРИТОРИАЛНА ДАНЪЧНА СЛУЖБА БУРГАС   На карта 

Регистриран: 07/11/13 Посещения: 256 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НТС   На карта 

Регистриран: 07/11/13 Посещения: 156 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДОБРИЧКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД   На карта 
Геодезия, фотограметрия, картография, кадастър. Земеразделяне, оценителска дейност, цифрови модели и геодезически услуги.
Регистриран: 27/05/17 Посещения: 220 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА ДОБРИЧ   На карта 
Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на единственото населено място - град Добрич. Границите на Община град Добрич обхващат 109 497 дка.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 166 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНА ДРЯНОВО   На карта 
Община Дряново е разположена в централния дял на Предбалкана върху 248,5 кв. км. силно пресечен релеф с надморска височина от 180 до 640 м. Красивите планински склонове са покрити със смесени широколистни гори, като между хълмовете и скалите плавно лъкатушат реките Янтра и Дряновска. Климатът в района е умерено–континентален, с мека зима и прохладно лято, много благоприятен през всички сезони за почивка и туризъм. Надморската височина е около 300 м. Общината се намира в административна област Габрово. В общината са разположени гр. Дряново и 62 малки селища. Средищният град е лесно достъпен по основните транспортни връзки на Северна и Южна България: ж.п. линията Русе – Подкова и магистралата Русе – Стара Загора. Дряново се намира на 22 км от Габрово и етнографските му комплекси, на 24 км от средновековната българска столица Велико Търново, на 17 км от Трявна с възрожденските архитектурни ансамбли и на 34 км от Севлиево, стария Хоталич. Населението на общината е около ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 173 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДЪРЖАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО КОРАБОПЛАВАНЕ   На карта 
Контрол по корабоплаването и плавателните съдове. Регистрация и квалификация на морски лица, регистрация на малки кораби. Предлага морски услуги.
Регистриран: 29/09/18 Посещения: 1838 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ. Силистра   На карта 
Поддържане на държавната пътна мрежа
Регистриран: 05/02/20 Посещения: 259 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БУЛГАРКОНТРОЛА АД   На карта 
Извършва контрол на стоките за износ и внос, анализ на мостри и средни проби в собствени лаборатории.
Регистриран: 30/09/13 Посещения: 270 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 77 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google