Ресурсбук Фирми на борсата
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 266
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Фирми на борсата 
Горно ниво 
 Стоки 
Холдинги 
Инв.дружества и дог.фондове 
Финансови Услуги 
Туризъм 
Индустриални стоки и материали 
Строителство и инфраструктура 
Здравеопазване 
Потребителски и бизнес услуги 
АДСИЦ фирми 
Комуникации 

  Фирми фаворити от раздел Фирми на борсата  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Индекс на фирмите от БФБ  На карта 

Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм.

Регистриран: 24/04/20 Посещения: 3353 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Индустриални стоки и материали  На карта 

Кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали. Олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Екипировка и детайли от алуминиеви сплави. Парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане. Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях. Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини. Каучукови изделия. Ремонт на металообработващи машини и съоръжения. Производство на стоманени тръби. Отливки, резервни части, електронни устройства. Изкуствени химически влакна и коприни. Пашкули, прежди от естествена коприна. Минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Строителни конструкции и изделия. Крепежни метални изделия. Стругове за обработка на голямогабаритни детайли. Производство на обработени кожи. Кожени облекла; производство на ръкавици и чанти от кожа. Бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстано ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 2456 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Фирми за потребителски и бизнес услуги  На карта 

Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части. Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане. Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Плас ...

Регистриран: 13/04/22 Посещения: 1715 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Сливница-1968 АД. Дървесни влакна  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Производство на плочи от дървесни влакна и дървени частици; композити; бичени дървени материали; амбалажи; опаковки; изделия от дървесина. Борсов код: 3JN / SLIV Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11SLSLAT15 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 122013955 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 109 320 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Гео Милев № 40

Регистриран: 13/10/23 Посещения: 582 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

АДСИЦ фирми на Софийската борса  На карта 

Индекс на АДСИЦ фирмите на Софийската борса. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 1608 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Фирми за потребителски стоки на борсата  На карта 

Текстилна и трикотажна промишленост. Текстил и изделия от текстил. Първична преработка на естествени текстилни суровини. Памучни, вълнени и копринени тъкани и прежди и изделия от тях. Kилими и килимени изделия. Дамски, мъжки и детски горни и долни трикотажни облекла, спортни облекла и екипи. Чорапи и други плетени изделия. Шивашки изделия. Облекла. Обувки и кожено-галантерийни изделия. Маслодайни суровини; производство на растителни, технически и хидрогенни масла, маслопродукти. Етерични масла, парфюмерия и козметика, субстанции и лекарствени средства и търговия с тях. Козметични продукти. Вино и високоалкохолни напитки. Вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост, бутилиране, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка. Производство на пиво и малцов дестилат, високоалкохолни и безалкохолни напитки. Бутилиране на пиво, дистрибуция на безалкохолни напитки. Суров тютюн, производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изде ...

Регистриран: 14/07/17 Посещения: 3243 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Инвестиц.дружества и договорни фондове  На карта 

Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества. Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 995 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Строителство и инфраструктура  На карта 

Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструра, производство строителни и инертни материали и изделия от тях. Строителство, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения. Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в ж.п., автомобилен, воден и въздушен транспорт; изграждане и ремонт на кабелни мрежи ниско и високо напрежение; изграждане и ремонт на електрифицирани ж.п. линии и градски електротранспорт; изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация. Строителство, обзавеждане, продажба и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти. Проектиране и строителство; придобиване на парцели за строителство; финансиране изграждането на жилищни, административни и стопански сгради, отдаването им под наем и продажба; търговия със строителни материали. Експлоатация и управление на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 926 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

БФБ фирми от сектор Туризъм  На карта 

Вътрешен и межународен стопански туризъм; хотелиерски услуги; обществено хранене; комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги; обслужване на плавателни съдове; развлекателни игри; търговия. Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг), продажба на вносни и местно производство стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на търговски и рекламни площи срещу наем в конвертируема валута, провеждане на конгресни мероприятия, свързани с международния и вътрешния туризъм, обмяна и покупко-продажба на валута. Туристически услуги. Хотелиерство и ресторантьорство; организиране на екскурзии в България и извън страната; транспортни, рекламни, информационни и туристически услуги. Индекс на фирмите от БФБ от сектор "Туризъм".

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 841 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

БФБ фирми сектор Финансови услуги  На карта 

Отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране. Лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане. Застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка на гаранции. Небанкови финансови услуги и консултации, цялостно ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 794 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

БФБ фирми - сектор Здравеопазване  На карта 

Производство на лекарствени средства, научно изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина. Производство и продажба на превързочни и санитарно-хигиенни материали, готови лекарствени форми, стоматологични продукти, фитосубстанции. Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ след извършване на регистрация по закона за лечебните заведения и извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваните от медицинския диагностично-консултативен център медицински дейности и за обслужването на пациентите. Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и инплантанти. Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензи ...

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 1355 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

БФБ фирми от сектор Комуникации  На карта 

Индекс на фирмите на БФБ от сектор "Комуникации".

Регистриран: 10/04/22 Посещения: 738 Гласували: 1 Оценка: 6.00       Запомни в моя колекция  

Булгар Чех Инвест Холдинг АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиции в ценни книжа и дялови участия. Участие в приватизационния процес. Борсов код: 6B6 / BCH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100053989 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 120018455 Общ брой акции 1 191 105 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 937 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

Еврохолд България АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 4EH / EUBG Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100114062 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 175187337 Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40, Общ брой акции 127 345 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 318 Гласували: 1 Оценка: 2.00       Запомни в моя колекция  

Спиди АД - куриерски услуги  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт и др. Борсов код: 0SP / 0SP Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100007126 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 131371780 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 5 335 919 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 13/10/23 Посещения: 1163 Гласували: 1 Оценка: 2.00       Запомни в моя колекция  

Химимпорт АД  На карта 

Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестванни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност. Общ брой акции 239 646 267 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 16/01/20 Посещения: 127 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Холдинг Варна АД  На карта 

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност. Общ брой акции 5 235 900 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 10/07/19 Посещения: 172 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Синтетика АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. Борсов код: EHN / EHN Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100008132 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201188219 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 3 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 319 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Проучване и добив на нефт и газ АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Борсов код: 4O1 / GAZ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100019022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 824033568 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 12 228 062 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 277 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Химснаб България АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия ; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона. Борсов код: 58E / EMPI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11EMTOAT16 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115051489 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 2 494 631 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Цар Калоян" №116

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 271 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Сила Холдинг АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 6S5 / HSI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100027983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 112100237 Общ брой акции 20 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 245 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Формопласт АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4F8 / FORM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11FOKAAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000220548 Общ брой акции 3 798 905 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона юг

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 686 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Холдинг Център АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинга участва; извършване на собствена производствена или търговска дейност. Борсов код: 6C8 / HCEN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100080982 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 123103315 Общ брой акции 159 758 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 236 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Алкомет АД - алуминиеви продукти  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминии и алуминиеви продукти. Борсов код: 6AM / ALUM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ALSUAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 837066358 Общ брой акции 17 952 959 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 03/11/23 Посещения: 486 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Албена Инвест Холдинг АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа. Борсов код: 5ALB / ALBHL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100046983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 124044376 Принадлежност към индекс: BGBX 40, Общ брой акции 5 500 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 332 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Артанес Майнинг Груп АД-София  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: ATZ / ATZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100005112 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201539846 Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 509 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Асенова крепост АД - полимерни опаковки  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали. Борсов код: 6AN / ASKRE Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ASASBT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115012041 Общ брой акции 2 546 011 Номинал на 1 акция 3.00

Регистриран: 03/11/23 Посещения: 524 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Адванс Екуити Холдинг АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на други дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 6A8 / ADVEQ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100033064 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 175028954 Общ брой акции 35 945 592 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 290 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Адвертайзинг Продиджи АД-София  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др. Борсов код: AR1 / AR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100006086 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175418705 Общ брой акции 720 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 408 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Алфа България АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, сктроеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,търговско представителство ипосредничество, лизинг, както ивсякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на РБългария. Борсов код: VZW / VZW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038097 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 200845765 Общ брой акции 1 181 160 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 15/04/22 Посещения: 552 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Алфа Ууд България АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Преработка на дървен материал и производството на плоскости от дървесни частици, фурнир и разнообразни изделия от дърво. Борсов код: AL1 / TICHA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11TUDOAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 103036725 Общ брой акции 610 610 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Индустриална зона

Регистриран: 10/07/19 Посещения: 329 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 
 
 Уточняващо търсене по дума от описанието или коментарите
 
   
 
  Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 266 Брой страници: 9 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google