Ресурсбук България. Свързани ресурси върху гео карти

Ресурсбук България

Ресурсбук България е Интернет хранилище за класифицирани и свързани ресурси. Ресурсите на Ресурсбук са фирми, лица, обекти, стоки, събития и сайтове. Всеки ресурс има описание и връзки с други ресурси и тяхните Интернет страници. Ресурсите могат да се позиционират върху географските карти на областите и градовете.

В Ресурсбук всеки може да въведе информация за себе си, за своята фирма, за стоките и услугите, които тя предлага и за обектите, където те могат да бъдат намерени. В базата данни са въведени и продължават да се въвеждат и класифицират описания и линкове към интерсени сайтове. Възможно е също да бъдат въведени и всички събития, които са свързани с Интернет ресурсите и представляват интерес за посетителите.

Всички тези информационни обекти(фирми, лица, обекти, стоки и услуги, събития и сайтове) формират ресурсите на базата данни. Те могат да се свързват помежду си и да образуват така наречените клъстъри. Всеки един ресурс се превръща в клъстър, ако към него се добави списък от линкове на свързани ресурси.

Има и ресурси, които се създават специално да бъдат клъстъри. Такъв клъстър може да бъде индекса на манастирите в Софийска област, например. Към него е добавена таблица с линкове на всички манастири в Софийска област. Натискане на линка показва съответния манастир, а в страницата на манастира има обратен линк към клъстъра на манастирите. Така се създава мрежова структура на ресурсите, която улеснява тематичната навигация по ресурсите.

За всеки от информационните обекти на базата на Ресурсбук България се отваря потребителски форум. Това означава, че потребителите на системата могат да дават мнение и да правят коментар за всеки един от обектите на системата.

Възможно е и поставяне на оценка за него по шестобалната система. Така Ресурсбук България формира среднопретеглена оценка за всеки обект и може да отговаря на въпроси от типа: Кои са най-добрите ресторанти в този район? При това тази класация се прави не на основата на стандартна категоризация, а на базата на текущата оценка на потребителите. Така самата система има способността да генерира горещи новини.

Географска база

Като голямо предимство на Ресурсбук България може да се разглежда това, че всички негови ресурси са разположени върху географски карти. Тези карти формират йерархия от четри нива.

На най-горното ниво е разположена картата на България с означения на основните градове и основните пътища на републиканската пътна мрежа. На второ ниво са картите на областите с всички населени места и свързващите ги пътища. Следват картите на градовете с уличната им мрежа. Някои от по-големите градове имат и едно междинно ниво, което представя основните райони на града.

Връзката между информационната и географската база на системата е двуяка. Когато по някакъв критерии са намерени обекти от информационната база може да се зададе въпроса: Къде са разположени тези обекти върху текущата карта? И обратно. Когато върху текущата карта са изобразени обекти, посочването на някой от тях ще предизвика показване на информацията за него.

Движение(навигация) по йерархията на картите

Когато е показана някоя карта, цялото поле на картата е активно. Това означава, че ако се избере някой от показаните обекти върху нея, то сайтът показва подробна информация за него.

Ако само се премине над обекта, сайтът показва неговото име. Ако не е избран обект, тогава се прави "лупа", т.е. уголемява се мащаба на показване на картата, като за център на лупата се използва посочената точка.

Ресурсбук България е интегриран с Google maps на ниво карти. Интеграцията на ниво карти означава, че във всеки един момент от навигацията по картите на Ресурсбук БЪЛГАРИЯ вие можете да преминете в Google Maps и да получите сателитна снимка на района до който сте достигнали. След това можете да продължите навигацията със средствата на Google Maps.

Сателитната снимка можете да получите като кликнете върху линка САТЕЛИТ от главното меню на портала или кликнете върху текущата карта, ако се намирате във второто ниво на Лупа.

 
  Снимки от Ресурсбук
 
 
  Линкове (връзки) към други ресурси
 
W6274 Ресурсбук България. Мрежа от клъстъри за знания, бизнес и търговия Интернет Начало Виж 
F10 Категории фирми в Ресурсбук Фирми Индекс Виж 
O10 Категории обекти в Ресурсбук Обекти Индекс Виж 
W10 Категории WEB сайтове в Ресурсбук Сайтове Индекс Виж 
S10 Категории стоки в Ресурсбук Стоки Индекс Виж 
P10 Категории лица в Ресурсбук Лица Индекс Виж 
E10 Категории новини и събития в Ресурсбук Събития Индекс Виж 
W71431 Интернет. Портали Сайтове Раздел Виж 
 
 

 
 
 
Google