ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ
ДОБАВЯНЕ НА ФИРМА, ОБЕКТ, СТОКА, ЛИЦЕ ИЛИ СЪБИТИЕ
 След избор на функцията, ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ визуализира форма, чрез която могат да се въведат всички компоненти, описващи съответния обект:
- данни - име, тип, адрес, телефон и т.н.;
- свободен текст, описващ предмета на дейност или други характеристики на съответния обект;
- местонахождение  (посочва се точка върху текущата карта след натискане на бутона "Място");
Окончателното въвеждане на обекта се потвърждава чрез натискане на бутона "Вход".
ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА, ОБЕКТ, СТОКА, ЛИЦЕ ИЛИ СЪБИТИЕ
 Търсенето се осъществява по зададена комбинация от условия върху данните, които ги характеризират. За задаване на условията се използва форма, съдържаща полета на характеризиращите данни и стойността,на която желаете съответната данни да бъде равна.
Първоначално всички полета са празни, което означава, че за съответните данни не се поставя условие, а в прозореца за намерение обекти са показани всички съответни записи от базата данни.

След като се избере дадено поле от формата, ХиперИНФО  БЪЛГАРИЯ изисква да се въведе стойност, която да се използва за сравнение. Ако дадената стойност е кодирана, въведената стойност се използва за търсене на онези елементи от кодовата таблица за данната, в които има част от въведения текст. Ако в таблицата има само един елемент с такъв текст, приема се, че това е въведеният елемент. Ако има повече от един такъв елемент, следва доуточняване. Показва се меню, съдържащо тези елементи от кодовата таблица, от което може да се избере желания елемент. 

Функцията търси съвпадение на зададени части от данните с тези от описанието на всеки обект.
При съвпадение на всички сравнени данни, даденият обект се смята за удовлетворил условието и се показва в таблицата за намерените обекти. Колкото повече условия поставяте, толкова по-малък
ще бъде списъка с намерените обекти. Избор на обект от този списък ще предизвиква показване на пълните данни за избранта фирма, обект, стока, лице или събитие.

Освен върху полетата от записите на обектите, условие може да се поставя и върху съдържанието на свободния текст към него. В този сучай е необходимо да се въведе логическо условие върху думите от текстовете асоциирани към обектите.Логическото условие е комбинация от думи или части от тях, логически оператори и скоби, използвани за изменение реда на изпълнение на логическите оператори. Логическите оператори оперират върху логическите стойности 0 и 1, изразяващи липса или наличие на дадена дума в конкретна текстова единица.

Логическите оператори са:
   & - логическо "И" (конюнкция)
   | или , - логическо "ИЛИ" (дизюнкция)
   ! или # - логическо "НЕ" (отрицание)
Няколко примера за логически изрази са показани по-долу:
  Текстил,Кожи
  (Памучен,Вълнен)&(#Копринен)  
  България & Гърция
 

ОПЕРАЦИИ ВЕРХУ СПИСЪК НА ФИРМИ, ОБЕКТИ, СТОКИ, ЛИЦА ИЛИ СЪБИТИЯ
 Освен информация за всеки отделен обект,  ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ позволява да се направят
и следите операции върху целия списък от обекти:
    МАРКИРАЙ - маркират се обектите, които са разположени върху текущата карта. След това атрибутите на обектите могат да се преглеждат, като се натисне върху знака на всеки от тях; 
   ФАЙЛ - данните на обектите от спъсъка могат да се записват във файл. Този файл се изпраща на потребител на системата, като се прикачва към E-MAIL съобщение с указан адрес. След това потребител на персонална версия на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ може да го добави към личната си информационна база, чрез функцията "Добавяне от файл";
   КЛАСИРАЙ - списъкът от намерени обекти може да се сортира в намаляващ ред на среднопретеглената оценка дадена от потребителите на системата. След изпълнението на функцията най-високо оценените от намерените обекти ще застанат на челно място в списъка.
ПРЕГЛЕД И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ЗА ФИРМИ, ОБЕКТИ, СТОКИ, ЛИЦА ИЛИ СЪБИТИЯ
    Във всеки момент от процеса на търсене, на екрана присъства списък от обектите, които са удовлвтворили текущия критерий. За всеки от намерените обекти е изписан идентификатор, който го определя еднозначно. Изборът на един от тях предизвиква появата на нова форма, която съдържа по-подробна информация за дадения обект. Тази информация включва формални данни за обекта, уточняващи неговата идентификация, свободен текст, написан от човека въвел данните за обекта и мнения и коментари за него, написани от партньори и клиенти.

    Освен прочитането на информацията за обекта вие можете да наиснете един от следните бутони на екрана:
   МЯСТО - натискането му предизвиква появата на карта, върху която е изобразен знака на мястото, където даденият обект се намира.
   ДРУГО МЯСТО - натискането му предизвиква появата на текущата карта и вие можете да посочите ново място на обекта.
   ИЗМЕНИ - след като е променено някое от полетата във формата, натискането на бутона записва промяната и в базата данни.
   ИЗТРИЙ - изтрива текущия обект (за изменение или изтриване се изисква и попълване на полето за парола. Ако паролата не съвпада с тази зададена при въвеждане на обекта, то промяната се отказва).
   ДАЙ МНЕНИЕ -натискането му предизвиква появата на нова форма, чрез която можете на дадете мнение или да напишете коментар за текущия обект. Можете да дадете  и оценка на обекта по шестобалната система. ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ  поддържа среднопретеглена оценка за всеки обект от базата си и може да прави сортировка по този показател.

ТЪНКОСТИ ПРИ РАБОТА С ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ
 1. Основните елементи на базата данни на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ - фирми, обекти, стоки, лица и събития са свързани по между си. Фирмите и обектите имат лица за контакти, Обектите принадлежат на фирми и предлагат стоки и услуги. Стоките се произвеждат от фирми и се предлагат по обекти. Лицата участват навсякъде - и във фирмите, и в обектите, и в събитията. Събитиятата касаят фирмите, лицата и обектите. Всичко това означава, че при описанието на всяка една от тези категории участват и елементи от другите категории. 

   За да се получи цялостност на базата данни, когато се въвежда един обект, свързаните с него обекти вече трябва да са въведени и да ги избираме от списък. От друга страна, спецификата на работа в интернет не позволява да се покажат всички свързани обекти в един списък. Затова изборът на свързан обект става след доуточняване. Най-напред в полето на свързания обект се изписва някаква част от името му, а след това се прави избор от списък  на всички обекти, включващи  в името си тази въведена част.

 2.  Основните елементи на базата данни на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ - фирми, обекти, стоки, лица и събития са категоризирани по няколко признака. Имаме различни типове, статуси, категории, групи и т.н. Тези признаци са отворени за допълване, т.е. ако при въвеждане на обект не виждате подходящ признак за него, то можете да го добавите. За целта трябва да изберете от предлагания списък елемента "Друг обект". След като натиснете бутона "Вход", ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ ще поиска  да въведете името на новия обект.

3. Стоките се категоризират по три йерархично разположени показатели - група, подгрупа, тип. Групите винаги се показват в списък, но подгрупите и типовете са зависими от избора на по-високото ниво. Затова, когато се избира подгрупа или тип най-напред се избира група, а подгрупите и типовете се доуточняват впоследствие. Желанието за това се декларира чрез избора на елементите "Дай подгрупа" и "Дай тип" съответно. Ако в полетата се установят тези елементи ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ, показва само подгрупите и типовете на избраната група и подгрупа съответно.

4. За всеки  елемент на базата данни на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ може да укаже местоположението му върху някоя от картите на системата. Освен това текущата карта предопределя и някои стойности по премълчаване като област и град. Затова най-добре е преди въвеждането на данните за някой нов обект,  да се намерят града и улицата, където той се намира. Така във формата с данните на обекта, имената на областта и града ще се попълнят автоматично. След попълването на данните, натиснете бутона "Място". Това ще предизвика показване на текущата карта и вие можете да посочите мястото на обекта върху нея.

НАЗАД
НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА ГЕОГРАФСКИЯ ПОРТАЛ ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ >>>