Ресурсбук България. Данни за избрано лице

 

Областни управители 2017

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.

Областният управител се назначава от Министерския съвет. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя. Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители. В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.

Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт. Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация. Областният управител представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта.

Правомощия на областния управител:

- провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

- осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

- отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

- упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

- осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

- координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

- спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване;

- той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;

- провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

- организира разработването на областната стратегия за развитие; внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

- организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;

- ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана; утвърждава областните транспортни схеми;

- осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

- прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;

- утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

- осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

- командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

- утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели; изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Областни управители към правителството на Бойко Борисов 3:

Детайли на свързаните страници


 
  Снимки на лицето
 
 
  Месторабота
 
  Фирма:  
  Длъжност:   Областен у-л
  Телефон:  
  E-Mail:  -
 
  Идентификация
 
  Титла:
  Професия: групи лица
  Основна дейност: Общество и политика
 
Линкове към Областни управители 2017
 
P4471 Бисер Михайлов Политик Благоевград Виж  ~  
P4472 Стоян Пасев Адвокат Варна Виж  ~  
P4483 Любомира Попова Педагог Велико Търново Виж  ~  
P4480 Албена Георгиева Политик Видин Виж  ~  
P4473 Малина Николова Политик Враца Виж  ~  
P4484 Невена Петкова Политик Габрово Виж  ~  
P4485 Никола Чанев Политик Кърджали Виж  ~  
P4493 Виктор Янев Политик Кюстендил Виж  ~  
P4474 Георги Терзийски Политик Ловеч Виж  ~  
P4486 Росен Белчев Икономист Монтана Виж  ~  
P4481 Стефан Мирев Политик Пазарджик Виж  ~  
P4478 Ирена Соколова Политик Перник Виж  ~  
P4487 Мирослав Петров Политик Плевен Виж  ~  
P4488 Гюнай Хюсмен Политик Разград Виж  ~  
P4482 Ивелин Статев Политик Силистра Виж  ~  
P4489 Чавдар Божурски Политик Сливен Виж  ~  
P4475 Недялко Славов Политик Смолян Виж  ~  
P4490 Гергана Микова Политик Стара Загора Виж  ~  
P4479 Митко Стайков Политик Търговище Виж  ~  
P4476 Станислав Дечев Политик Хасково Виж  ~  
P4491 Стефан Желев Политик Шумен Виж  ~  
P4477 Димитър Иванов Политик Ямбол Виж  ~  
F6266 Правителство Бойко Борисов 3 Администрация София Виж  ~  
 
  Списък на сайтове администрирани от лицето
Име на сайта Категория на сайта Дата Детайли
Виж :
 
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  486       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   27/04/20