Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Фирми за потребителски и бизнес услуги

Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части.

Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане.

Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара.

Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, производство на електрическа енергия. Основни и аварийни ремонти на електроцентрали.

Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност. Транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др.

Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж. Кораборемонт.

Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция. Производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански услуги. Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни. Организиране търгове и тържищна дейност с риба.

Мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг.

Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др.

Строителство и продажба на недвижими имоти.

Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини.

Хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри.

Придобиване, управление и продажба на облигации и патенти.


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове към Фирми за потребителски и бизнес услуги
 
  Еуротерра България АД
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване и управление на недвижимо имущество, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството, както и всякакви други услуги, свързани с управлението и техническата поддръжка на недвижимо имущество, внос и износ, търговия, търговско представителство на фирми. Борсов код: 4EJ / TERRA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100013058 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131104838 Общ брой акции 4 550 000 Номинал на 1 акция 1.00
  Инвестиционна Компания Галата АД Варна
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външнотърговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др. Борсов код: G0A / G0A Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100048096 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175438743 Общ брой акции 87 000 000 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Георги Стаматов № 1
F5658 Би Джи Ай Груп АД Недвижими имоти София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност. Борсов код: BOH / BOH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100016077 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175245089 Общ брой акции 6 665 000 Номинал на 1 акция 1.00
F5701 Витапрот Славяново АД Отдаване под наем София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Отдаване под наем на движими и недвижими вещи, изкупуване, съхранение, преработка на селскостопанска продукция, производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански, транспортни и други услуги. Борсов код: 4VS / VITAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VISLBT14 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 114064252 Общ брой акции 500 598 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: гр.Сливен, ул.”Цар Симеон”, №49
  САФ Магелан АД. Отдаване под наем
Предмет на дейност на фирмата: Отдаване под наем на открити и закрити търговски, складови, хладилни и други площи, материални активи, техника и транспортни средства; организиране търгове и тържищна дейност с риба и други стоки. Борсов код: 6S2 / SAF Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020053 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 130542972 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 716 330 Номинал на 1 акция 1.00
F5752 Енергони АД Енергийни проекти София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Проучване и разработване на енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката, както и всякаква друга дейност незабранена от закона. Борсов код: 2EL / 2EL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100077087 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 200124320 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 547 563 000 Номинал на 1 акция 1.00
  Проучване и добив на нефт и газ АД
Предмет на дейност на фирмата: Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Борсов код: 4O1 / GAZ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100019022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 824033568 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 12 228 062 Номинал на 1 акция 1.00
  Петрол АД
Предмет на дейност на фирмата: Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, преотдаване на такива имущества, производство на електрическа енергия. Борсов код: 5PET / PET Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11PESOBT13 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 831496285 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 109 249 612 Номинал на 1 акция 1.00
  Параходство българско речно плаване АД
Предмет на дейност на фирмата: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности, кораборемонт. Борсов код: 5BR / BRP Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100100038 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 827183719 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 708 674 Номинал на 1 акция 1.00
  Кораборемонтен завод Одесос АД
Предмет на дейност на фирмата: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външнотехнически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; подготовка и квалификация на кадри. Борсов код: 5ODE / ODES Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11KOVABT17 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 103036629 Общ брой акции 586 642 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Островна зова
  Хидропневмотехника АД
Предмет на дейност на фирмата: Научно-изследователска, внедрителска, производствена, консултантска (без юридическа) и посредническа дейност в областта на хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри, търговия в страната и чужбина. Борсов код: 4HY / HIDPN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11HIKAAT14 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 123063683 Общ брой акции 39 892 Номинал на 1 акция 2.00
F5656 Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл Търговия София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; посреднически услуги Борсов код: 7N3 / 7N3 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100011094 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 200447665 Общ брой акции 25 000 Номинал на 1 акция 2.00
F5954 Пангеа АД Търговия със стоки София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Търговия със стоки в страната и чужбина. Борсов код: 6P2 / PNG Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100053039 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 831308908 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 291 900 Номинал на 1 акция 1.00
F5887 Мадара Юръп АД Търговия със стоки Варна Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ; СДЕЛКИ НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; КЕТЪРИНГ, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ТЕЛЕМАРКЕТИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪРШВАНЕТО Й СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ОСВЕН АКО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА ИЗВЪРШВАНЕТО Й ПРЕДИ ТОВА. Борсов код: ...
F5909 Мануела АД/в несъстоятелност/ Препродажба Хасково Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки под митнически контрол /след надлежно разрешение/, стоков контрол. Борсов код: 4MC / MANU Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11MAHAAT10 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 836144067 Общ брой акции 449 327 Номинал на 1 акция 1.00
  Орфей клуб уелнес АД-Пловдив
Предмет на дейност на фирмата: Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина. Борсов код: OWJ / OWJ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100050084 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: ...
F5718 Деспред АД Посредничество София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност. Борсов код: 4DP / DSPED Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DESOBT17 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 121018593 Общ брой акции 1 928 262 Номинал на 1 акция 1.00
  Специализирани Бизнес Системи АД
Предмет на дейност на фирмата: Внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части, както и вътрешни доставки, продажби, наем, лизинг, сервиз, обучение, вътрешни и международни превози с лек и товарен транспорт, спедиторски услуги, строителна и предприемаческа дейност. Борсов код: 6SP / SBS Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100093068 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 121814067 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 000 000 Номинал ...
  Юрокапитал Битекс АД
Предмет на дейност на фирмата: Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Борсов код: 5EB / BITEX Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100097036 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 121047310 Общ брой акции 2 900 000 Номинал на 1 акция 1.00
  Бианор Холдинг АД - офтуер и комуникации
Предмет на дейност на фирмата: Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Борсов код: 5BI / BIANOR Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100007076 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175061032 Общ брой акции 675 222 Номинал на 1 акция 1.00
  Медийни Системи АД
Предмет на дейност на фирмата: Инженерингова дейност; проектиране и производство на медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане. Борсов код: 5MS / MEDIAS Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100082061 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 107545933 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 499 971 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Индустриална зона Агробиохим
F5918 Мен Инвестмънт Груп АД Изследователски услуги София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, вкл. счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи, покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, хотелиерски, туристически, рекламни, ...
  ЦБА Асет Мениджмънт АД
Предмет на дейност на фирмата: Консултации по управление и стопанска дейност. Борсов код: C81 / CBAAMG Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100064077 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 104672605 Общ брой акции 2 020 000 Номинал на 1 акция 10.00 Адрес: местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”
F5643 Адвертайзинг Продиджи АД-София Реклама и маркетинг София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др. Борсов код: AR1 / AR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100006086 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175418705 Общ брой акции 720 000 Номинал на 1 акция 1.00
  КТИ Съединение АД
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 5T3 / KRS Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100006979 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 115086942 Общ брой акции 24 000 064 Номинал на 1 акция 1.00
F6019 София Комерс-Заложни къщи АД Парични заеми София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи. Борсов код: 6SOP / 6SOP Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1200002167 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 131459062 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 201 154 Номинал на 1 акция 1.00
  Институт по целулоза и хартия АД
Предмет на дейност на фирмата: Научноизследователска, внедрителска, инженерингова, производствена и търговска дейност и научно обслужване в системата на ЦХП. Борсов код: 4PB / INCEL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11INSOIT14 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 831388726 Общ брой акции 6 124 Номинал на 1 акция 9.00 Адрес: ул. Поручик Неделчо Бонев №8
F5978 Рециклиращо предприятие АД Вторични суровини Разград Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини. Борсов код: 4NY / MEHPL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100019089 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 831535133 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 110 019 Номинал на 1 акция 1.00
F5719 Джерман-София АД Производство на брашна Дупница Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4DZ / DJERM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DJDUAT12 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 109016658 Общ брой акции 77 858 Номинал на 1 акция 7.00 Адрес ул. Аракчийски мост №3
F5753 Енергоремонт Бобов дол АД Аварийни ремонти Големо село Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Основни и аварийни ремонти на електроцентрали и свързаните с тях строително-монтажни работи, производство на резервни части и оборудване и ремонт на ж.п. транспорт. Борсов код: 6EB / ENRB Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 819380859 Общ брой акции 98 868 Номинал на 1 акция 24.00
  Индекс на фирмите от БФБ
Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм.
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Подтип на фирмата: Потребителски и бизнес услуги
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  1742       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   13/04/22

Google