Ресурсбук групи лица
  <<<   Регистрация    >>>   

Лица, Специалисти... от  България Разширено търсене   Добави лице       Покажи текущата карта    
Професии
групи лица 
<<< Горно ниво 

  Лица фаворити от раздел групи лица  
    Camera-icon
Лица в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на лицата   Покажи лицата върху картата
Управители на фирми от Финансови услуги   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Финансови услуги''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 656 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Управители на АДСИЦ   На карта 
Индекс на управителите на АДСИЦ. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 963 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Управители на инвестиционни дружества   На карта 
Индекс на управителите на инвестиционни дружества и договорни фондове. Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 441 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Управители на холдинги от БФБ   На карта 
Индекс на управителите на холдингите на борсата. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Инвестиции в ценни книжа и дялови участия. Участие в приватизационния процес. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 846 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Управители на фирми от 'Здравеопазване'   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Здравеопазване''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, специализирана извънболнична медицинска помощ, медицински изделия, ветеринарни активни субстанции. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 332 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Управители на фирми от ''Туризъм''   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Туризъм''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на туристическата дейност, курортните комплекси и хотелиерството. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 561 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Управители в Строителство/инфраструктура   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Строителство и инфраструктура'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Строително-монтажна дейност, Строителство и ремонт, Строителна дейност, Ремонт на сгради, Недвижими имоти. Мостове и мостови съоръжения, Ремонт на жп линии, Осигурителни инсталации, Електроразпределителна мрежа, Машини и оборудване. Управление и продажба на акции, Оценка и продажба на патенти. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 392 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Управители в 'Потребителски стоки'   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Потребителски стоки'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Селскостопански стоки, Месни произведения, Свинско месо, Птиче месо и яйца, Преработка на мляко, Млечни произведения. Плодове и зеленчуци, Плодови консерви, Преработка на захарно цвекло, Захарни изделия, Диетични храни. Винопроизводство, Бутилиране на вино, Пиво и малцов дестилат. Търговия със суров тютюн, Производство на тютюн, Тютюневи изделия, Търговия с тютюни. Инвестиции, Трикотажни изделия, Текстил и трикотаж, Памучни прежди и тъкани, Текстилни суровини, Полиестерни влакна, Прежди, Вълнени тъкани и прежди, Памучни прежди и тъкани, Копринени тъкани. Производство на облекла, Шивашки изделия, Търговия с чорапи, Производство на обувки, Търговия с обувки, Козметични продукти, Етерични масла, парфюмерия, Електрохимически източници, Парфюмерийни продукти, Маслодайни суровини, Лекарствени средства. Недвижими имоти, Кухненски мебе ...
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 933 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Управители в 'Потребителски услуги'   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Потребителски услуги'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Недвижими имоти, Отдаване под наем, Търговия със стоки, Препродажба, Посредничество. Енергийни проекти, Петролни продукти, Корабоплаване, Кораборемонт, Хидравлика, Комуникационна техника. Интернет услуги, Софтуерни продукти, Медийни системи, Изследователски услуги, Консултантска дейност, Реклама и маркетинг. Целулоза и хартия, Вторични суровини, Производство на брашна, Аварийни ремонти. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 446 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Управители в 'Индустриални стоки'   На карта 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Индустриални стоки и материали''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на следните дейности: Производство на стомана, Олово и цинк, Стоманени тръби и профили, Стоманени телове и въжета, Метални и Строителни конструкции, Чугунени отливки, Крепежни метални изделия, Алуминиеви продукти. Технологично оборудване, Металорежещи и металообработващи машини, Производство на стругове, Шлифовъчни машини, Отоплителна техника, Парнни и водогрейни котли, Корабни котли, Машини и апарати, Съоръжения за заваряване, Инструментална екипировка, Хидравлични изделия. Обработени кожи, Кожени облекла, Естествена коприна, Парфюмерийни продукти. Каолинови пясъци, Керамични изделия, Помпи и помпени модули, Производство на бутала, Средства за автоматизация. Дървообработващи машини, Дървесинна маса, Шперплат, Бичени дървени материали, Дървесно-влакнести плочи. Химически влакна, Полиамидни смоли и влакна, Поливинилхл ...
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 544 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Висш съдебен съвет   На карта 
Висшият съдебен съвет (ВСС) е висш административен орган на съдебната власт в Република България, установен в конституцията от 1991 г. В края на 1991 г. е избран първият му състав. Състои от 25 члена с най-малко 15 години стаж като юристи, от които минимум пет години като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран учен по право. От този състав на съвета членове по право са председателят на Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС) и Главният прокурор, назначени с указ на президента на републиката. 11 члена на съвета се избират от Парламента и 11 члена се избират от органите на съдебната власт (чрез делегатски събрания на съдии, прокурори и следователи – 6 съдии, 4 прокурори и 1 следовател). Мандатът на изборните членове на ВСС е петгодишен и те не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 310 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Областни управители 2017   На карта 
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. Областният управител се назначава от Министерския съвет. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя. Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители. В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител. Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната вл ...
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 305 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Ръководство на 44-то Народно събрание   На карта 
Ръководство на 44-то Народно събрание избрано на 19 април 2017 г. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 226 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Огнян Герджиков   На карта 
Списъчен състав на служебното правителство на Огнян Герджиков. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 27/04/20 Посещения: 256 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Магистрална полиция към ДНСП   На карта 
Ветерани от Сектор Магистрална полиция към ДНСП.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 304 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Други към ДНСП   На карта 
Ветерани от Сектор Други към ДНСП
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 301 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор ДПС към ДНСП   На карта 
Ветерани от сектор ДПС към ДНСП.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 296 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Генерали от ДНСП   На карта 
Генерали от ДНСП - Ветерани.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 288 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Директори и секретарият на ДСНП   На карта 
Директори и секретарият на ДСНП - Ветерани.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 334 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Имуществени към ДНСП   На карта 
Ветерани от Сектор Имуществени към ДНСП.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 288 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор ТП към ДНСП   На карта 
Ветерани от Сектор ТП към ДНСП
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 245 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Криминална полиция към ДНСП   На карта 
Ветерани към Сектор Криминална полиция.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 385 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Затвори към ДНСП   На карта 
Ветерани Сектор Затвори към ДНСП.
Регистриран: 21/01/17 Посещения: 306 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Издирване към ДНСП   На карта 
Спъсъчен състав на ветераните от Сектор Издирване към ДНСП.
Регистриран: 20/01/17 Посещения: 364 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Сектор Убийства към ДНСП   На карта 
Сектор Убийства към ДНСП.
Регистриран: 20/01/17 Посещения: 376 Гласували: 1 Оценка: 3.00  Запомни в моя колекция  

Графкад - БСНИПИ Интерпрограма   На карта 
Проект в БСНИПИ Интерпрограма. Програма за чертане. Списъчен състав.
Регистриран: 12/12/16 Посещения: 762 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

БСНИПИ Интерпрограма   На карта 
БСНИПИ Интерпрограма - пълен списък на специалисти и служители.
Регистриран: 30/10/18 Посещения: 8760 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Категории лица в Ресурсбук   На карта 
Агроном, Биолог, Ветеринарство. Генетика. Озеленяване. Адвокат, Право. Нотариус. Библио... Библиограф, Писател, Поет, Филолог. Литература. Бизнесмен, Външна търговия. Търговец. Търговски представител. Маркетинг. Консултант. Електроника. Телеком, Програмист. Електро... Журналист. Анализатор. Радио, Телевизия. Кино, Театър. Икономист. Финанси. Счететоводна отчетност. Лекар, Зъболекар. Хирург. Гинеколог. Медицина. Машино, Техно... Авто, Мото... Музика, Музикант. Културолог. Политик, Международни отношения. Историк. Полиция. Офицер. Промишленост. Металург. Инженер. Физик, Химик, Хотелиер. Психиатър. Психолог. Педагог. Логика. Религия. Духовник. Социология. Статистик. Строител, Архитект. Водоснабдяване и канализация. Гео... Художник, график, скулптор. Изящни изкуства. Фотограф. Дизайн. Изкуствознание.
Регистриран: 21/06/17 Посещения: 18044 Гласували: 1 Оценка: 6.00  Запомни в моя колекция  

Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

Навигация Снимки Карта Добави лице
Брой намерени лица: 28 Брой страници: 1 Текуща страница: 1     Сайтове     Фирми     Обекти     Стоки     Събития
Google реклами
 
Google търсене

Google