Ресурсбук групи лица
  <<<   Регистрация    >>>   

Лица, Специалисти... от  България s   Разширено търсене   a   Добави лице     Покажи текущата карта    
Професии
2 групи лица 

  Лица фаворити от раздел групи лица  
Знак
Лица в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на лицата   Покажи лицата върху картата
2 Управители на АДСИЦ 
Индекс на управителите на АДСИЦ. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.

Регистриран: 10/08/17 Посещения: 489 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители на фирми от ''Туризъм'' 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Туризъм''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на туристическата дейност, курортните комплекси и хотелиерството.

Регистриран: 09/08/17 Посещения: 228 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители в Строителство/инфраструктура 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Строителство и инфраструктура'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Строително-монтажна дейност, Строителство и ремонт, Строителна дейност, Ремонт на сгради, Недвижими имоти. Мостове и мостови съоръжения, Ремонт на жп линии, Осигурителни инсталации, Електроразпределителна мрежа, Машини и оборудване. Управление и продажба на акции, Оценка и продажба на патенти.

Регистриран: 08/08/17 Посещения: 168 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители в 'Потребителски стоки' 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Потребителски стоки'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Селскостопански стоки, Месни произведения, Свинско месо, Птиче месо и яйца, Преработка на мляко, Млечни произведения. Плодове и зеленчуци, Плодови консерви, Преработка на захарно цвекло, Захарни изделия, Диетични храни. Винопроизводство, Бутилиране на вино, Пиво и малцов дестилат. Търговия със суров тютюн, Производство на тютюн, Тютюневи изделия, Търговия с тютюни. Инвестиции, Трикотажни изделия, Текстил и трикотаж, Памучни прежди и тъкани, Текстилни суровини, Полиестерни влакна, Прежди, Вълнени тъкани и прежди, Памучни прежди и тъкани, Копринени тъкани. Производство на облекла, Шивашки изделия, Търговия с чорапи, Производство на обувки, Търговия с обувки, Козметични продукти, Етерични масла, парфюмерия, Електрохимически източници, Парфюмерийни продукти, Маслодайни суровини, Лекарствени средства. Недвижими имоти, Кухненски мебели, Амбалажно стъкло, Търговия с мебели, Производство на мебели, Армирано стъкло, Преработка дървен материал, Дървен материал, Кухненски мебели, Плочи от дървесни влакна. Измервателна апаратура, Търговска техника, Търговска дейност, Таксиметрови апарати, Електроинструменти, Електропорцеланови изделия. Изработване на акумулатори, Осветителни тела, Куриерски услуги, Рекламни материали, Разплащателни карти, Препродажба, Ценни книжа. Хидроизолационни материали, Отоплителни продукти, Пътностроителна техника, Производство на огледала, Алуминиеви капачки.

Регистриран: 08/08/17 Посещения: 615 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители в 'Потребителски услуги' 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Потребителски услуги'. Управляваните фирми на борсата оперират в следните области: Недвижими имоти, Отдаване под наем, Търговия със стоки, Препродажба, Посредничество. Енергийни проекти, Петролни продукти, Корабоплаване, Кораборемонт, Хидравлика, Комуникационна техника. Интернет услуги, Софтуерни продукти, Медийни системи, Изследователски услуги, Консултантска дейност, Реклама и маркетинг. Целулоза и хартия, Вторични суровини, Производство на брашна, Аварийни ремонти.

Регистриран: 08/08/17 Посещения: 185 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Висш съдебен съвет 
Висшият съдебен съвет (ВСС) е висш административен орган на съдебната власт в Република България, установен в конституцията от 1991 г. В края на 1991 г. е избран първият му състав. Състои от 25 члена с най-малко 15 години стаж като юристи, от които минимум пет години като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран учен по право. От този състав на съвета членове по право са председателят на Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС) и Главният прокурор, назначени с указ на президента на републиката. 11 члена на съвета се избират от Парламента и 11 члена се избират от органите на съдебната власт (чрез делегатски събрания на съдии, прокурори и следователи – 6 съдии, 4 прокурори и 1 следовател). Мандатът на изборните членове на ВСС е петгодишен и те не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата.

Регистриран: 19/05/17 Посещения: 164 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Областни управители 2017 
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. Областният управител се назначава от Министерския съвет. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя. Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители. В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител. Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт. Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации. Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация. Областният управител представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта. Правомощия на областния управител: - провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; - осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация; - отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта; - упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; - осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове; - координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; - спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; - той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред; - провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация; - организира разработването на областната стратегия за развитие; внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие; - организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред; - ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана; утвърждава областните транспортни схеми; - осъществява международните контакти на областта на регионално ниво; - прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър; - утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация; - осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда; - командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина; - утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели; изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет. Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия. Областни управители към правителството на Бойко Борисов 3:

Регистриран: 18/05/17 Посещения: 157 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Ръководство на 44-то Народно събрание 
Ръководство на 44-то Народно събрание избрано на 19 април 2017 г.

Регистриран: 14/05/17 Посещения: 115 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Служебно правителство Огнян Герджиков 
Списъчен състав на служебното правителство на Огнян Герджиков.

Регистриран: 29/01/17 Посещения: 152 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Магистрална полиция към ДНСП 
Ветерани от Сектор Магистрална полиция към ДНСП.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 140 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Други към ДНСП 
Ветерани от Сектор Други към ДНСП

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 177 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор ДПС към ДНСП 
Ветерани от сектор ДПС към ДНСП.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 157 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Генерали от ДНСП 
Генерали от ДНСП - Ветерани.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 169 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Директори и секретарият на ДСНП 
Директори и секретарият на ДСНП - Ветерани.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 171 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Имуществени към ДНСП 
Ветерани от Сектор Имуществени към ДНСП.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 133 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор ТП към ДНСП 
Ветерани от Сектор ТП към ДНСП

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 121 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Криминална полиция към ДНСП 
Ветерани към Сектор Криминална полиция.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 240 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Затвори към ДНСП 
Ветерани Сектор Затвори към ДНСП.

Регистриран: 21/01/17 Посещения: 138 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Графкад - БСНИПИ Интерпрограма 
Проект в БСНИПИ Интерпрограма. Програма за чертане. Списъчен състав.

Регистриран: 12/12/16 Посещения: 479 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Убийства към ДНСП 
Сектор Убийства към ДНСП.

Регистриран: 20/01/17 Посещения: 177 Гласували: 1 Оценка: 3.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители на фирми от Финансови услуги 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Финансови услуги''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране.

Регистриран: 11/08/17 Посещения: 257 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители на инвестиционни дружества 
Индекс на управителите на инвестиционни дружества и договорни фондове. Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

Регистриран: 09/08/17 Посещения: 188 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители на холдинги от БФБ 
Индекс на управителите на холдингите на борсата. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Инвестиции в ценни книжа и дялови участия. Участие в приватизационния процес.

Регистриран: 09/08/17 Посещения: 448 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители на фирми от 'Здравеопазване' 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Здравеопазване''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, специализирана извънболнична медицинска помощ, медицински изделия, ветеринарни активни субстанции.

Регистриран: 09/08/17 Посещения: 157 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Управители в 'Индустриални стоки' 
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Индустриални стоки и материали''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на следните дейности: Производство на стомана, Олово и цинк, Стоманени тръби и профили, Стоманени телове и въжета, Метални и Строителни конструкции, Чугунени отливки, Крепежни метални изделия, Алуминиеви продукти. Технологично оборудване, Металорежещи и металообработващи машини, Производство на стругове, Шлифовъчни машини, Отоплителна техника, Парнни и водогрейни котли, Корабни котли, Машини и апарати, Съоръжения за заваряване, Инструментална екипировка, Хидравлични изделия. Обработени кожи, Кожени облекла, Естествена коприна, Парфюмерийни продукти. Каолинови пясъци, Керамични изделия, Помпи и помпени модули, Производство на бутала, Средства за автоматизация. Дървообработващи машини, Дървесинна маса, Шперплат, Бичени дървени материали, Дървесно-влакнести плочи. Химически влакна, Полиамидни смоли и влакна, Поливинилхлорид, Полимерни опаковки, Производство на хартия. Минерални торове, Органични продукти. Електроенергия, Електроснабдяване, Електродвигатели, Производство на кабели, Изолирани проводници, Домакински електроуреди, Домакински съдове.

Регистриран: 07/08/17 Посещения: 269 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Сектор Издирване към ДНСП 
Спъсъчен състав на ветераните от Сектор Издирване към ДНСП.

Регистриран: 20/01/17 Посещения: 211 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 БСНИПИ Интерпрограма 
БСНИПИ Интерпрограма - пълен списък на специалисти и служители.

Регистриран: 30/10/18 Посещения: 1461 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
2 Категории лица в Ресурсбук 
Агроном, Биолог, Ветеринарство. Генетика. Озеленяване. Адвокат, Право. Нотариус. Библио... Библиограф, Писател, Поет, Филолог. Литература. Бизнесмен, Външна търговия. Търговец. Търговски представител. Маркетинг. Консултант. Електроника. Телеком, Програмист. Електро... Журналист. Анализатор. Радио, Телевизия. Кино, Театър. Икономист. Финанси. Счететоводна отчетност. Лекар, Зъболекар. Хирург. Гинеколог. Медицина. Машино, Техно... Авто, Мото... Музика, Музикант. Културолог. Политик, Международни отношения. Историк. Полиция. Офицер. Промишленост. Металург. Инженер. Физик, Химик, Хотелиер. Психиатър. Психолог. Педагог. Логика. Религия. Духовник. Социология. Статистик. Строител, Архитект. Водоснабдяване и канализация. Гео... Художник, график, скулптор. Изящни изкуства. Фотограф. Дизайн. Изкуствознание.

Регистриран: 21/06/17 Посещения: 6712 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

Сумарен ред
Навигация       Добави лице         Карта   
Брой намерени лица: 28 Брой страници: 1 Текуща страница: 1        Други:   Сайтове Фирми Обекти Стоки Събития
Google реклами
 
Google търсене

Google