Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Хюман Системс ООД

В основата на успешния бизнес и развитието на една организация стои най-важната инвестиция - човешкият ресурс. Набирането и подборът на персонал включва привличане на кандидати, анализ и преценка на качествата им, съгласно изискванията Ви за определена позиция.Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. От Вас се изисква само да определите максимално точно изискванията към кандидатите, сроковете за наемане и условията на работа.

Процедурата по подбор включва:

Набор по документи, чрез обява в средствата за масова информация, като всеки кандидат представя:
• Автобиография;
• Снимка;
• Препоръки (ако има такива);
• Мотивационно писмо (ако е необходимо);
• Документи за завършено образование, квалификации и правомощия.

Предварителен подбор по документи, като се взeма предвид:

Личността и идентификацията на кандидата;
Образователния ценз с опис на учебните заведения, годините на завършване и придобитите квалификации;
Допълнителни квалификационни курсове, езикови и шофьорски курсовe;
Трудов стаж по години, заеманите длъжностти и причините за напускане.

Скрининг интервю.

Предварително интервю, провеждано от наш психолог - задаване на конкретни въпроси към кандидата, изслушване на получените отговори и наблюдение над него с оглед събиране на информация. То представлява ефективен инструмент за определяне на опита, знанията и уменията, изисквани при изпълнение на длъжността.

Тестови батерии, чрез които се измерват и съпоставят различни качества, умения и нагласи за поведение. Те са прецизни, научно разработени, позволяващи обективно измерване на психическите качества на кандидата.

Заключително интервю-представяне

Най-подходящите кандидати се срещат с представител на Вашата фирма, в удобно за него време и място. На интервюто присъства консултант от Хюман Системс, с цел подпомагане на избора Ви. Окончателната преценка и избор са Ваши.

От момента на сключването на договора, ние сме на разположение да консултираме клиентите си при възникването на допълнителни въпроси, свързани с подбора и управлението на човешките ресурси.

Психологическо тестиране и оценка на персонала

Човешкият ресурс е сред най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект, всяка промяна, трябва първо да бъде подсигурена с хора. Тяхното ефективно управление и използване е ключът към успеха на компанията. Широко разпространено е мнението, че "една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал".

Като съпътстваща процедура наред с подбора на персонал ХЮМАН СИСТЕМС извършва различни видове психологическо тестиране. Оценяването на персонала има за цел да оптимизира ефективността на работата чрез по-добра организация на човешките ресурси, развитие на техните способности и пълно разгръщане на потенциала им.

Оценката на персонала е една от ключовите елементи в системата на управлението заедно и наравно с подбор, обучение, развитие и възнаграждение. Този процес помага също на служителите да осъзнаят по-добре своята роля и място в организацията и изисквания на работодателя, както и да отговаря по-пълно на неговите нужди като непрекъснато подобравя своите квалификации и умения.

Правилно извършената оценка е най-полезна за развитието на вътрешната комуникация в организицията. В условията на динамично променящия се бизнес, когато възникват нови механизми за вземане на решения и се развиват съществуващите стандарти на работа, оценяването чрез своята позитивна обратна връзка към служителя и поставянето на цели, които са част от стратегията за развитие помага на компанията да изгради нови вътрешни канали на комуникация. Оценяването изгражда делегиращ стил на управление, което умножава капацитета на организацията. Чрез оценката и обратната връзка за нея мениджърите могат да постигнат съгласие със служителите за тяхното ниво на представяне и да получат информация за важни бъдещи стъпки, свързани с обучението, кариерата, заплащането, мотивацията.

ХЮМАН СИСТЕМС може да разработи за Вашите нужди индивидуален набор от оценъчни критерии за всяка една длъжност, съобразени с изискванията за съответната позиция, съставяне на личностни профили, разработване на методология за оценка на професионално значимите качества на служителите. При наличие на професионален стрес и нарушения в общуването в екипа извършваме индивидуално консултиране.

Инструментариумът, с който работим се състои от тестове и въпростници, които измерват:

• Индивидуалност - дават информация за активността, откритостта,въздействието върху околните, емоционалната зрялост, невротизма и други. Оценяването е свързано и с предварителен анализ на трудовата дейност, което в по-голяма степен обективизира психологическата оценка. Необходимо е да се уточни, че фактите от оценката дават информация за поведението на изследвания „тук и сега", а не цялостната личност на човека.

• Способности и анализ на интелектуален потенциал - тестове, доказали своята полезност при подбор на ръководители и висококвалифицирани специалисти. Такива тестове се подготвят и анализират единствено от психолози, добре обучени за тази дейност.

• Постижения и знания - показват равнището на професионални знания у членовете на екипа и възможности за по-нататъшно обучение.

Ползите за Вас са:

• Равносметка на работата на служителите и изготвяне на план за развитие;

• Разпознаване на нови възможности у членовете на екипа и приобщаване към фирмените цели;

• Информация за аспектите на организационната култура, длъжността и средата, които биха стимулирали или подтискали успешното справяне на служителите с работата;

• Идентификация на латентни таланти, нереализирани мотиви и разкриване на връзката им с фирмената култура.

Чрез оцен­ка­та, ръ­ко­во­д­с­т­во­то си съ­с­та­вя мне­ние за оце­ня­ва­ния, а той от своя стра­на по­лу­ча­ва пре­д­с­та­ва за мя­с­то­то си в гру­па­та.Оцен­ка­та мо­ти­ви­ра за по­ви­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и за по­до­б­ря­ва­не на ре­зул­та­ти­те. Чрез оцен­ка­та оце­ня­ва­ни­ят се уве­ря­ва, че це­ли­те и оча­к­ва­ни­я­та за ре­зул­та­ти­те му се сле­дят от ръ­ко­во­д­с­т­во­то. Оцен­ка­та до­при­на­ся за фор­ми­ра­не и раз­ви­тие на ли­ч­но­ст­та, въз­пи­та­ва кри­ти­ч­ност към со­б­с­т­ве­ни­те сла­бо­с­ти, но тря­б­ва да по­ка­з­ва пъ­тя за пре­о­до­ля­ва­не­то им; тря­б­ва да е пре­д­с­та­ве­на та­ка, че да съ­з­да­ва же­ла­ние у оце­ня­ва­ния да из­раз­хо­д­ва уси­лия за пре­о­до­ля­ва­не на сла­бо­с­ти­те.

Формирането на екип е една от най-важните дейности на организацията, играе решаваща роля и в системата на управлението на човешките ресурси - техният качествен подбор предопределя в основна степен развитието и на другите подсистеми като професионалната квалификация на сътрудниците, тяхното мотивиране и стимулиране за приобщаване към целите на организацията.

Обучение на персонал

Обученията, които предлагаме, имат за цел придобиването на нови социални знания и умения и протичат под формата на социално-психологически тренинг. Обучението включва лекционна част, ролеви игри, моделиране на ситуации с цел разрешаване на конкретни казуси, психологически тестове.

Видове тренинги, които бихме могли да Ви предложим:

1. Ефективният мениджър. Тренингът е подходящ за позиции на средно и високо управленско ниво. Развива способност за управление на времето, вземане на управленски решения, управление на риска, умение за работа в екип, изграждане на имидж на ръководителя.

2. Ефективна работа с клиенти.Тренингът е подходящ за всички позиции, усвояват се техники и методи за работа с клиенти, развиват се умения, свързани с деловото общуване и решаването на конфликтни ситуации.

3. Решаване на конфликтни ситуации. Тренингът е подходящ за всички позиции, усвояват се механизми за управление на конфликта в организацията.

4. Психология на деловото общуване. Тренингът е подходящ за ръководен персонал. Развива умения за общуване с колеги и подчинени.

5. Повишаване на ефективността от работата чрез подобряване на екипното взаимодействие, състоянието на комуникациите в организацията и изграждането и затвърждаването на делови и организаторски качества. Тренингът е подходящ за всички позиции.

Други подобни ресурси
Стоки:    Услуги


 
  Снимки от сайта или реклама на "Работа"
 
 
Линкове към Хюман Системс ООД
 
W69607 Раздел ''Работа'' Работа Ресурсбук Виж  ~  
W71236 Бизнес и търговия. Работа Сайтове Раздел Виж  ~  
W71302 Ресурсбук България. Обяви за работа Приложение Обяви Виж  ~  
W77091 Индекс на сайтовете за работа Работа Индекс Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  02/980-89-77
  E-Mail  office@novarabota.com
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Работа  >>>
  Категория: Подбор на персонал  >>>
  Група:
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  492       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   08/10/08

Google