Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Съдебната власт

Държавната власт в Република България се поделя между законодателна (парламент), изпълнителна (правителство) и съдебна власт.

Съдебната власт е система от съдилища, които налагат справедливост в името на държавата и осигуряват механизъм за решаване на спорове. Съдебната власт е независима от другите 2 власти - законодателна и изпълнителна, тя не създава закони, но ги интерпретира и прилага към отделните случаи.

Съдебна власт включва три различни дейности: предварително разследване, прокурорски надзор, правосъдие. Органите на съдебната власт са съдилищата, прокуратурата и следствените органи.

Нормативно прокуратурите и следствените служби са при съдилищата, но те не са административно обвързани с тях. Отношенията са процесуални и се изграждат съобразно функциите, които отделните органи на съдебната власт осъществяват.

Съдилищата разглеждат правни спорове, установяват факти с правно значение, реализират отговорностите на извършители на престъпления. Актовете на съдилищата имат сила на присъдено нещо - самите съдилища не могат по свой начин да ги изменят. Между едни и същи страни, по един и същи въпрос, на едно и също основание, случаят не може да се поставя на повторно разглеждане.

Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Редът за упражняване правото на защита се определя със закон. В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели.

Съдебната власт осъществява функциите си на основата на определени от Конституцията и регламентирани в Закона за съдебната власт принципи.

Структура и функции на съдебната власт


Висш съдебен съвет(ВСС)

Съгласно Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет е висш административен орган за управление на съдебната власт. ВСС се състои от 25 души - 11 от тях се избират от парламента, 11 - от съдебната власт и 3-ма влизат в съвета по право - председателят на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор.

ВСС обаче не е орган с правораздавателни функции (той не е например последна инстанция по дела). Той е висш административен, постоянно действащ орган за управление на съдебната система, който я представлява и осигурява нейната независимост.

Заседанията на ВСС се председателстват от правосъдния министър. Той обаче не е негов член и не участва в гласуванията. По този начин се спазва принципът за независимост на съдебната власт.

ВСС има кадрови функции. Той определя състава на съдебната власт като назначава и определя кадрово движение на съдиите, прокурорите и следователите.

ВСС осъществява и организаторски функции - определя броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата, щата на кадрите на съдебната власт, техните възнаграждения, изготвя и внася в Министерския съвет проектобюджета на съдебната власт за включването му в общия държавен бюджет.

ВСС има контролни функции - произнася се по решения, свързани с дисциплинарни дела спрямо съдии, прокурори и следователи; по искане на главния прокурор взема решение за снемане имунитета на кадрите и за временното им отстраняване от длъжност.

Система на съдилищата

Съдебното производство е триинстанционно.
- Към първата инстацния се отнасят районите, военните и окръжните съдилища.
- Втората инстанция се нарича апелативна инстанция. Към нея се отнасят окръжните и апелативните съдилища.
- Третата инстанция се нарича касационна инстанция. Тя е инстанция само за законосъобразност.

Районният съд е основния правоинстанционен съд . На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Решенията им подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд.

Окръжният съд разглежда като първа инстанция дела, определени със закон. Той разглежда като втора инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища.

Апелативният съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу правоинстанционните актове на окръжните съдилища.

Върховният касационен съд се отнася към касационната инстанция. Той е последна инстанция по всички граждански и наказателни дела. Той осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по посочените дела. На общо събрание на неговите колегии(гражданска и наказателна) приема тълкувателни решения, които са задължителни за съдебната и изпълнителната власт.

Върховният административен съд се отнася към третата инстанция. Той е последна инстанция по административни дела и е единствена инстанция по отношение актовете на министерският съвет. Общото събрание на всяка от двете колегии на този съд издава тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика.

Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен съд, със седалището в гр. София. Компетентността на специализирания наказателен съд са изчерпателно изброени дела за престъпления, основно извършени от организирани престъпни групи.

Апелативният специализиран наказателен съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд.

Арбитражен съд при Българска Търговско-промишлена палата (АС при БТПП) разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.

Конституционният съд не е част от съдебната система. Той не може да бъде инстанция по дела.
Неговата функция е да гарантира, че законите не противоречат на Конституцията на страната.
Когато със свое решение той обяви конкретна правна норма за противоконституционна, тя не се прилага, т.е. загубва задължителната си сила за гражданите.

Прокуратура

Структурата на прокуратурата е съответна на тази на съдилищата. Тя се състои от главен прокурор, върховна касационна прокуратура, върховна административна прокуратура, апелативни, окръжни и районни прокуратури.

Основна функция на прокуратурата е да следи за спазване на законността, изпълнявайки следните функции:
1. да привлича към отговорност лица извършили престъпления и да поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
2. да упражнява контрол върху изпълненията на наказанията;
3. да предприема действия за отмяна на незаконни актове;
4. да участва в граждански и административни дела, упражнявайки надзор за законност.

Прокуратурата е централизирана система, т.е. всеки прокурор е подчинен на по-горестоящия, а всички заедно са подчинени на главния прокурор.

Главният прокурор се назначава от президента и мандатът му е седем години.

Следствени служби

Следствените служби извършват предварително разследване по наказателни дела от общ характер. Предварителните производства приключват с постановления за предаване на съд, за прекратяване или за спиране(при определени от Наказателнопроцесуалния кодекс предпоставки).

Следствените служби функционират към окръжните и военни съдилища и се оглавяват от национална следствена служба.

Понятието "разследващи органи" включва както полиция (разследващи полицаи), така и следователи. Дали разследващият орган ще е полицай или магистрат се определя в зависимост от тежестта на престъплението - само най-тежките се разследват от следователи.

Вещи лица

Вещите лица подпомагат органите на съдебната власт и полицията в осъществяване на техните функции,
когато за работата им са необходими специализирани знания. В съда вещи лица могат да се назначават само в първата и втората инстанция. В досъдебното производство при разследване на престъпления вещи лица се назначават от разследващите органи.

В България има следните съдилища:

- Районни – 113
- Окръжни – 28
- Административни – 28
- Специализиран наказателен съд -1
- Апелативни – 5
- Апелативен специализиран наказателен съд - 1
- Военни – 3
- Военно-апелативен съд - 1
- Върховен касационен съд - 1
- Върховен административен съд – 1

Правна база данни

Всеки един съд в България разполага с интернет страница, на която може да бъде намерена информация за структурата и дейността на съда, както и информация за текущи или вече приключили дела. На интернет страницата на Висшия съдебен съвет може да бъде намерен подробен списък със съдилищата в България, както и техните адреси и интернет страници.

По материали от Интернет

Други подобни ресурси
Фирми:   Администрация
Стоки:    Информация, култура


 
  Снимки от сайта или реклама на "Организации, администрация"
 
 
Линкове към Съдебната власт
 
P4521 Висш съдебен съвет групи от лица София Виж  ~  
F6277 Държавно управление Република България Администрация София Виж  ~  
W69603 Раздел ''Организации и администрация'' Организации, администрация Ресурсбук Виж  ~  
W72175 Организации, администрация. Съдебна власт Сайтове Раздел Виж  ~  
W77087 Индекс на сайтовете за организации и администрация Организации, администрация Индекс Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Васил Методиев
  Телефон  02-9311-572
  E-Mail  vasmet@abv.bg
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Организации, администрация  >>>
  Категория: Съдебна власт  >>>
  Група:
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  483       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   19/05/17

Google