Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Счетоводни записи

Счетоводните записи отразяват въвеждането и контирането на счетоводните документи. По правило те се правят от счетоводител или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности.

Счетоводните записи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции.

Счетоводният запис се извършва върху базов екран, който наподобява първичен счетоводен документ.

Базовият екран е разделен на три части:
 • Описание на документа
 • Описание на счетоводната операция
 • Описание на счетоводните сметки(контировка)

Описание на документа

Въвеждането на документ започва с определяне на вида сделка, за която той се отнася. Сделката може да бъде покупка или продажба. При покупката контрагента е изпълнител по сделката(доставчик), а при продажбата - получател(клиент). Видът на сделката определя дали съответния документ ще влезе в дневника на покупките или в дневника на продажбите. Ако сделката не е свързана с ДДС, изборът на единия или другия варинат е без значение.

Следва избор на вида на доставката по отношение на ДДС. Видовете доставки са различни при покупките и продажбите и определят колоната от съответния дневник, в която ще се запише данъчната основа и данъка.

Името и данъчният номер на контрагента определят еднозначно доставчика или клиента по сделката.

Осчетоводяваният първичен счетоводен документ се определя еднозначно от параметрите "Вид, номер и дата на документа". Тези параметри определят външната идентификация на счетоводния документ.

Вътрешната идентификация на документа се определя от параметрите "Папка" и "Номер на документа в папката". Те са много полезни при търсене на конкретен физически документ и дават полезна класификация при някои справки.

Счетоводни операции

Към един документ може да има една или повече счетоводни операции(статии). Всяка операция има номер и описание. Описанието обяснява същността на операцията и прави справките по-разбираеми.
Примерни описания са: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПОЛЗВАН ПРИРОДЕН ГАЗ, КОМАНДИРОВКА, СЛУЖЕБЕН АВАНС.

Описание на счетоводните статии(контировка)

Посочването на сметките, по които се записва дадена стопанска операция и на сумите, с които тези сметки се дебитират или кредитират се нарича счетоводна статия или контировка.

Резултат от контировката:

 • дебит активна сметка, записва се увеличение
 • кредит активна сметка, записва се намаление

 • дебит пасивна сметка, записва се намаление
 • кредит пасивна сметка, записва се увеличение

При активно-пасивните сметки се заприходява и по дебита и по кредита.

Примерни контировки:


Описание дебит Дебит сметкаКредит сметкаОписание кредит
Начисляване на разходи601401 Доставчици
ДДС 4531
Плащане на разходи 401 501 Каса
ДДС 4531
Начисляване на приходи 411 701 Приходи от продажба на готова продукция
4532 ДДС продажби
Плащане на приходи 501 411 Клиенти
При продажба на стоки 702304 Начислява прихода по цена на заприходяване
501702Плащане на стоките по продажна цена

В 701 като активно-пасивна сметка по дебита се натрупват всички разходи, по кредита - всички приходи и накрая салдото в зависимост от резултата се приключва в 123 сметка като печалба или загуба.

Някои ограничения, които следва да се имат предвид при извършването на счетоводните записи:

 • Не може да се извършва запис по сметка, която не е включена в индивидуалния сметкоплан.
 • Не може да се извършва запис по сметка, некоректно изградена в индивидуалния сметкоплан.
 • Не се запаметява запис, ако сумата по дебита не е равна на сумата по кредита.
 • Предупреждава в случаите, когато едновременно са кредитирани и дебитирани повече от една сметка.

Работа с шаблони

Има възможност за въвеждане на счетоводни записи по предварително направени шаблони. Този начин на работа е особено полезен при въвеждане на еднотипни счетоводни операции.

Еднотипните счетоводни операции могат да бъдат записвани по предварително направен шаблон. Счетоводителят избера желания шаблон от меню.

След избора на шаблона се въвежда стойността за осчетоводяване по избрания шаблон. Счетоводителят въвежда нова стойност или се съгласява с предложената от системата. Контировката включитено номерата на сметките и стойностите им се попълват автоматично.

Работа с направените записи

Има възможност за работа с вече направените записи: намиране, преглед и изменение на вече направен счетоводен запис. Изборът на счетоводен запис за корекция се прави от таблица като може да се зададе филтър за ограничаване на редовете в таблицата.

Важно е да се намират определени несъответствия във вече направените счетоводни записи. Това е особено полезно за откриване на направени грешки.

Може да търси несъвпадения в следните случаи:

- несъвпадение между дебит и кредит;
- неправилно изчислен данък добавена стойност;
- несъвпадение между аналитично и синтетично ниво;
- едновременно използване на сметки 4531 и 4532 в една и съща операция.

При откриване на несъвпадение намерения документ се визуализира и се издава съобщение за типа и стойността на несъвпадението. Може да се направи корекция и да се продължи търсенето на следващ несъответен документ.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
Линкове към Счетоводни записи
 
W9234 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Счетоводни записи Счетоводство Записи Виж  ~  
W9235 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Базов екран за счетоводен запис Счетоводство Записи Виж  ~  
W9236 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Запаметяване на счетоводен запис Счетоводство Записи Виж  ~  
W9237 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Записи по транзитни сметки Счетоводство Записи Виж  ~  
W9238 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Работа с шаблони Счетоводство Записи Виж  ~  
W9239 ЕкспертНТ. Работа със счетоводни записи Счетоводство Записи Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Интернет
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група:
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  1103       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   05/05/18

Google