Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Счетоводни записи с ДДС

Използва се базовия екран счетоводен запис, който е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона.

Най-напред се определя дали сделката е покупка или продажба.Това определя дали документа ще отиде в дненика на покупките или в дневника на продажбите.

В зависимост от това дали сделката е покупка или продажба, менюто за избор "Вид на сделката" съдържа съответната група сделки - "Вид сделка при покупки", "Вид сделка при продажби". Изборът на вида сделка определя колоната от дненика на покупките или дневника на продажбите, в която ще отидат стойностите на данъчната основа и ДДС.

Типът на документите се избира от меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ". Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, които нямат пряко отношение към ДДС. Избира се съответния тип на документа, използван за осчетоводяване на съответната сделка, отнасяща се до ДДС.

Видовете документи които се включват в ДДС дневниците за покупки и продажби са:

 • Фактура
 • Фактура-касова отчетност
 • Дебитно известие
 • Дебитно известие-касова отчетност
 • Кредитно известие
 • Кредитно известие-касова отчетност
 • митническа декларация
 • Протокол (например за бракуване, който е основание за начисляване на ДДС и пр.).
 • Протокол по чл.151в, ал.3
 • Протокол по чл.151г, ал.8/отчет по чл.104ж
 • Протокол по чл. 151в, ал.7(не прилага)
 • Протокол по чл. 151в, ал.7(прилага)
 • Протокол за безвъзм.предоставяне на ХС

Смисълът на полетата "Контрагент" и "Данъчен номер" се определя от това дали сделката е покупка или продажба. При покупка контрагентът е изпълнител по сделката, а при продажба - получател.

С попълването на тези полета приключва въвеждането на информация, отнасяща се до първата част на екрана - идентификация на счетоводния документ.

Втората част се отнася до счетоводните операции, които се извършват на базата на този документ.

Данъчни ставки

•• Със стандартната ставка от 20 % се облагат облагаемите доставки, вносът на стоки и облагаемите вътрешнообщностни придобивания
•• С намалена данъчна ставка от 7% се облага настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване
•• С нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки:

 • Доставки на стоки до трети страни;
 • Международен транспорт на пътници;
 • Международен транспорт на стоки;
 • Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия;
 • Доставка, свързана с международен транспорт;
 • Доставка, свързана с международния стоков трафик;
 • Доставка по обработка на стоки;
 • Доставка на злато за централни банки;
 • Доставка, свързана с безмитна търговия;
 • Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници;
 • ВОД на стоки;
 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • Доставки по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които България е страна;
 • Доставките на стоки и услуги, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са страни в НАТО;
 • Доставките на стоки и услуги, по които получатели са институциите на Европейския съюз.

Осчетоводяване на различни видове сделки на покупките

Понятието "Данъчен кредит" има отношение към получените доставки(покупки) от регистрираното по ДДС лице. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за:

 • получени от него стоки и услуги по облагаема доставка;
 • извършено плащане, преди да е възникнало данъчно събитие за облагаема доставка;
 • осъществен от лицето внос;
 • изискуемия от него данък като платец по Глава осма от ЗДДС(Начисляване и внасяне на ДДС).

Ако сделката е покупка са възможни следните видове сделки:

Получени доставки, ВОП и внос с пълен ДК

При сделките от вътрешния стокооборот за получателя на доставката възниква правото на пълен данъчен кредит, когато са изпълнени едновременно следните условия:

•• към датата на възникване на данъчното събитие той и доставчикът му са регистрирани по ЗДДС лица, а доставката е облагаема;
•• притежава данъчна фактура за доставката или данъчно дебитно известие за начисления за нея данък, които отговарят на закона за счетоводството и ЗДДС;
•• доставчикът е отразил издадената данъчна фактура в дневника си за продажби в справката-декларация за периода;
•• доставчикът не е изпълнил посочените задължения, но данъкът по съответната фактура е преведен изцяло.
•• Като изключение от общото изискване, правото на данъчен кредит да може да бъде упражнено само от лице, което е било регистрирано по ЗДДС към датата на възникване на данъчното събитие.

При сделки от внос вносителят има право на пълен данъчен кредит, когато са изпълнени едновременно следните изисквания:

•• притежава писмена митническа декларация за вноса на доставката, в която е вписан като титуляр;
•• към датата на издаването на митническата декларация за вноса е бил регистрирано по ЗДДС лице;
•• данъкът, начислен от митническите органи, е внесен в републиканския бюджет по съответната сметка на митническото учреждение, оформящо вноса (посочена в чл. 75 от ЗДДС);
•• извършил е, извършва, или ще извършва с внесената стока или услуга облагаеми доставки.
•• Право на данъчен кредит за заплатения данък при вноса имат и вносителите на доставки, оформени при режим "активно усъвършенстване" по системата с възстановяване.

Получени доставки,ВОП и внос с частичен ДК

За покупки, които са свързани едновременно с облагаеми и с освободени доставки, е налице право на частичен данъчен кредит, който се определя чрез коефициент от съотношението между доставките с право на пълен данъчен кредит и всички доставки, които лицето извършва.

Получени доставки, ВОП и внос с без ДК

Без право на данъчен кредит са стоките и услугите, които се използват за извършването на освободени доставки, върху които няма да се дължи ДДС. Такива доставки са застрахователните услуги, финансовите услуги, медицинските услуги, образователни услуги, културни, търговия с инвестиционно злато, както и някои видове сделки със сгради и земя.

Годишна корекция по чл.73(8),147(3)

Размерът на частичния данъчен кредит, който е ползван през годината, се определя като текущо се прилага коефициентът, определен за предидущта година.

Накрая на текущата година използвания коефициент се преизчислява на база съотношението на извършените през годината доставки с право на приспадане на данъчен кредит към оборота, осъществен от всички видове доставки.

На основата на новия коефициент се изчислява признатия частичен ДДС. Разликата между признатия частичен ДДС и частичния ДДС през годината (+или-) се контира Д4531 на К4539 или друга сметка(например 499 Други кредитори).

Придобиване на стоки от посредник в тристранна операция


Осчетоводяване на различни видове сделки на продажбите

Облагаеми и други доставки(20%)

Облагаеми доставки са всички доставки на стоки и услуги, извършени от данъчно задължено по ЗДДС лице и с място на изпълнение територията на страната.

Вътрешнообщностни придобивания(ВОП)

Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Т.е. ВОП е "внос" от държави членки на Европейския съюз и е огледално на вътреобщностната доставка. ВОП регламентира данъчното третиране на доставката в държавата на получаване на стоките.

Вътреобщностна доставка(ВОД) е доставката на стоки, транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Стоки и услуги за лични нужди

Когато дълготрайни активи се използват смесено, както за дейността, така и за лични или други цели, тогава се прави пропорционално приспадане на данъчен кредит. Правото на данъчен кредит е пропорционално на степента на използване на актива за независимата икономическа дейност на лицето. Правилата се отнасят за: недвижими имоти; превозни средства; дълготрайни активи, при които стойността при придобиване, производство или внос е равна на или по-голяма от 5000 лв.

В случаите, когато за дълготраен актив от гореизброените три групи, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди, лицето има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност. Тази част се определя пропорционално на степента на използването на актива за независима икономическа дейност, като начисленият данък се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност.

Облагаеми доставки(9%)

Намалена ставка, приложима само за услугите по настаняване, предоставено в хотели и подобни заведения.

Доставки с нулева ставка (глава трета-ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия за сметка на доставчика или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната;

ВОД на стоки с нулева ставка

ВОД са облагаеми с нулева ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки(ако са извършени на територията на страната и са освободени по реда на гл.4 от ЗДДС).

Доставки нулева ставка(чл.140,146,173)

* чл. 140. Нулева ставка при доставка на обща туристическа услуга
* чл. 146. Доставка на стоки по специалния ред на облагане на маржа с нулева ставка
* чл. 173. Доставки, които са освободени от ДДС по силата на международни договори

Доставки на услуги по чл.21(2)

чл. 21.(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица, в друга държава членка.

Доставки по чл.69(2), включително дистанционни

Доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната;

Освободени доставки и вътреобщностните придобивания(ВОП)

При извършване на освободени доставки не възниква задължение за начисляване, съответно внасяне на ДДС от доставчиците им, но за тях не възниква и правото на данъчен кредит. Разликата между освободените доставки и доставките, облагаеми с нулева ставка е, че при първите се осъществява освобождаване на начисляване на ДДС, но освободена от облагане е само добавената стойност на изпълнителя на такава освободена доставка.

Чл. 65. (1) Освободени са ВОП на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в глава четвърта. Т.е. с придобитите чрез ВОП активи ще се извършват освободени доставки.

Доставки като посредник в тристранна операция

Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

• Лице А (прехвърлител) регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 1, извършва доставка на стока на лице Б (посредник), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 2, което след това извършва доставка на тази стока на лице В (придобиващ), регистрирано за целите на ДДС в държава членка 3.
 • стоките се транспортират директно от държава-членка 1 до държава-членка 3;
 • посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
 • придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

Посредникът в тристранната операция документира доставката до придобиващия, като издава фактура, за която не начислява данък, тъй като данъкът по нея е дължим от придобиващия. Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от него в дневника си за продажби за данъчния период, през който е издадена фактурата за доставката към придобиващия в тристранната операция.

Получени доставки по чл.82(2-4)

Чл.82(2): Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при цитирани в закона случаи.

Движение по сметките, осчетоводяващи ДДС

Движението и приключването на сметките, осчетоводяващи ДДС е в съответствие с изискванията на НСС 25.

Тъй като четирите четирицифрени сметки за осчетоводяване на ДДС се водят с чисти обороти, което изисква данъкът по кредитното известие да се отразява чрез сторнировъчна статия, системата позволява в такива случаи да се работи с отрицателни (минусови числа). Това означава, че при осчетоводяване на съответните стойности, размерът на сторнирания (намаления) чрез кредитно известие данък следва да се въвежда със знак минус.

Закриване на сметка 4531

Закриването на сметка 4531 се състои в кредитиране със сумата на данъка с право на данъчен кредит срещу дебитиране на сметка 4532 със същата сума;

Закриване на сметка 4532

В случай, че сумата на данъка с право на данъчен кредит превишава данъка за продажбите, сметка 4532 се кредитира с размера на превишението срещу дебитиране на сметка 4538;

В обратния случай, ако начисления данък за продажбите превишава данъка с право на данъчен кредит, сметка 4532 се дебитира с размера на превишението срещу кредитиране на сметка 4539;

Крайното дебитно салдо по сметка 4538 представлява размера на данъка за възстановяване;
Крайното дебитно салдо по сметка 4539 представлява размера на данъка за внасяне.

КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОСОЧЕНАТА В СПРАВКАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ СУМА НА ДАНЪКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ИЛИ ЗА ВНАСЯНЕ) И ЗАПИСИТЕ ПО ЧЕТИРИЦИФРЕНИТЕ СМЕТКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ КОЕФИЦИЕНТЪТ В СПРАВКАТА Е РАЗЛИЧЕН ОТ 1?

Естествено е, че ако коефициентът К е по-малък от 1, окончателният резултат по справката-декларация ще се различава от осчетоводеното по четирицифрените сметки. Размерът на тази разлика е равен на размера на непризнатия данъчен кредит.

Ако горният проблем е налице, т.е. че коефициентът е по-малък от 1, неподлежащия за възстановяване данъчен кредит трябва да се отнесе по сметка от 60-та група като разход. Така се кредитира сметка 4531 със сумата на данъчния кредит, което не подлежи на приспадане, приключва сметките и изравнява записите по сметките свързани с ДДС със записите в справката-декларация.

Възможен е случай, когато едновременно сметка 4538 приключва с дебитно салдо, а сметка 4539 с кредитно. Например когато данъка с право на данъчен кредит превишава данъка за продажбите, което означава дебитиране на сметка 4538 с данък за възстановяване.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към Счетоводни записи с ДДС
 
W9234 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Работа с модул ДДС Счетоводство ДДС Виж  ~ 
W9235 Движение по сметките, осчетоводяващи ДДС Счетоводство ДДС Виж  ~ 
W9236 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Справки, свързани с ДДС Счетоводство ДДС Виж  ~ 
W9237 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Файлове за ДДС дискета Счетоводство ДДС Виж  ~ 
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Интернет
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: ДДС
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  216       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/05/18

Google