Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Отпуск за бащинство от 15 дни за раждане на дете

Отпускът от 15 календарни дни за раждане на дете, който се полага на бащата се заплаща от НОИ. Изчислява се средно дневното брутно възнаграждение и се заплаща 90% от него.

Документите необходими за подаване пред работодателя са:
  1. Документ от болницата за изписване на детето.
  2. Приложение No 3 попълнено от бащата.
  3. Работодателя издава заповед за разрешаване на отпуска.
  4. Попълнена декларация от бащата с валидна банкова сметка за превод на обезщетението.

Работодателя подава чрез електронен подпис приложение No 10 в НОИ, в което се съдържат данните от по-горе описаните документи. Останалите документи се съхраняват в личното досие на работника за проверка.

Отпускът започва да тече от датата на изписване на детето.

Отпускът по бащинство се регламентира в следните нормативни актове:

Кодекс на труда

чл.163
(7) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.
(10) През време на отпуска по ал. 1-9 на лицата се изплаща парично обезщетение. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Чл. 45а (1) Отпускът при раждане на дете по чл.163, ал.7 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

(2) Отпускът по ал.1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Бащата е длъжен да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска по ал. 1:
  1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
  2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
  3. детето бъде дадено за осиновяване;
  4. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето бъде настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето почине.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал.3 отпускът по ал.1 се прекратява.
(5) Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Необходимите документи са:

1. Писмено заявление на бащата по чл.45а, ал.1 от НРВПО;
2. Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство;
3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Документите се предоставят на работодател и той ги подава в НОИ по електронен път.

Когато децата са близнаци данните в Декларацията се попълват за всяко дете.

Tози отпуск може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период.
____________________
В декларация 1 се отразяват 15-те дни отпуск в клетка 16.2 - все едно лицето е в болнични, но всички дни се плащат от НОИ.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към Отпуск за бащинство от 15 дни за раждане на дете
 
W9234 Ползване на отпуск по бащинство Счетоводство Осигуровки Виж  ~ 
W9235 15 дни отпуск по бащинство и декларация 1 Счетоводство Осигуровки Виж  ~ 
W74983 ЗаплатиНТ - ТРЗ програма Счетоводство Пример Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Интернет
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Отпуски
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  174       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   22/05/18

Google