Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СС 26. ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПЕНСИОННООСИГУР.Д-ВО

НСС No 26 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Цел

НСС 26 определя изискванията към счетоводното отчитане на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове и към съдържанието на финансовите отчети на пенсионните фондове.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от всички пенсионноосигурителни дружества, учредени и лицензирани съгласно действащите закони, както и за управляваните от тях пенсионни фондове.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Пенсионноосигурително дружество - лицензирано акционерно дружество с предмет на дейност единствено пенсионно осигуряване, което учредява и управлява пенсионни фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Пенсионен фонд - юридическо лице, учредено и управлявано от пенсионноосигурително дружество, в което се набират задължителни или доброволни пенсионноосигурителни вноски, управляват се натрупаните средства и се изплащат допълнителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор. Той може да бъде:
а) за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
б) за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Осигурителни вноски - вноски за допълнително задължително или доброволно осигуряване в пенсионен фонд, които се правят от осигуреното лице и/или от друго лице - физическо или юридическо. Осигурителните вноски са парични и/или с инвестиционни бонове.

Член на фонд - осигурено лице в пенсионен фонд и пенсионер.

Осигурено лице - физическо лице, на чието име и на чиято сметка правят или са правени осигурителни вноски за допълнителна пенсия при условия и по ред, определени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор.

Пенсионер - физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Допълнителна пенсия - вид безсрочно или срочно месечно плащане, което възмездява конкретен осигурителен риск, дължи се по определени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор условия, ред и начин и обезпечава допълнителни средства на осигуреното лице или на негови наследници.

Пенсионноосигурително дружество

3.1. В пенсионноосигурителното дружество се отчитат като приходи:
а) начислените такси и удръжките в полза на дружеството, предвидени по закон и конкретизирани в правилниците на управляваните от него пенсионни фондове;
б) приходите от управление на собствени активи.

3.2. Сумите за пенсионните резерви се отчитат като други разходи в пенсионноосигурителното дружество и се представят в счетоводния баланс в статия "Специализирани резерви".

3.3. За издадените поименни безналични акции с право на един глас се води аналитично отчитане.

3.5. Когато пенсионноосигурителното дружество покрие недостиг на средства по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд, недостигът се отразява като намаление на специализираните резерви и като задължение към пенсионния фонд. При недостиг на тези резерви разликата се отразява като непокрита загуба.

3.6. Неизплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд или на техните наследници се отчитат от пенсионноосигурителното дружество като вземане от пенсионния фонд и като пенсионен резерв или задължение към бюджета в съответствие с изискванията на нормативен акт.

Пенсионен фонд

4.1. Получените парични средства от осигурителните вноски се отчитат по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд като дългосрочни задължения към тях.

4.2. По индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд се осигурява аналитична отчетност за получените парични вноски от:
а) работодателите;
б) членовете на пенсионния фонд;
в) другите осигурители;
г) разпределението на доходите от инвестиране на активите на фонда;
д) други източници, определени с нормативен акт.

4.3. Изплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд се отчитат като намаление на дългосрочните задължения към тях.

4.4. Приходите от дивиденти, лихви, продажба на инвестиции и др. се отчитат като приходи от финансови операции.

4.5. Разпределеният доход от инвестираните активи на фонда се отчита като разход и като увеличение на дългосрочните задължения по индивидуалните партиди на осигурените лица.

4.6. Удръжките за пенсионноосигурителното дружество от разпределението на реализирания доход от инвестиране на активите на фонда се отчитат като разход за фонда и като краткосрочно задължение към пенсионносигурителното дружество.

4.7. Получените такси от осигурителни вноски и инвестиционните такси при задължителните пенсионни фондове, които се дължат на пенсионноосигурителното дружество, се отчитат като събрани суми за други лица и се представят като краткосрочни задължения към дружеството.

4.8. Неизплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд или на техните наследници се отчитат като задължение към пенсионноосигурителното дружество, като приходи или като задължения към бюджета съгласно изискванията на нормативен акт.

4.10. Получените инвестиционни бонове в пенсионен фонд се отчитат като краткотрайни активи и като дългосрочни задължения по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд.

4.11. Закупените активи в инвестиционен или оборотен портфейл с инвестиционни бонове се отчитат по цена на придобиване срещу намаляване на притежаваните инвестиционни бонове.

4.13. Текущо неполучените пенсии от осигурените лица се отчитат като краткосрочни задължения.

4.14. Когато е налице недостиг на средства по индивидуалните партиди на осигурените лица за изплащане на пожизнени пенсии, недостигът се отчита като вземане от пенсионноосигурителното дружество.

Финансови отчети

5.1. Пенсионноосигурителното дружество съставя и представя годишен финансов отчет за собствената си дейност по реда на Закона за счетоводството и НСС 1 - Представяне на финансови отчети.

5.2. Пенсионните фондове съставят годишен финансов отчет, който съдържа: счетоводен баланс - съгласно приложение No 1; отчет за приходите и разходите - приложение No 2 или 3; отчет за паричните потоци - приложение No 4 към този стандарт.

5.3. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:
а) информация за движението на паричните средства на осигурените лица в пенсионния фонд;
б) всякаква друга информация, изисквана от Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет.

5.4. Формата и съдържанието на приложението към годишния финансов отчет се определят от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към СС 26. ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПЕНСИОННООСИГУР.Д-ВО
 
W74953 Национални счетоводни стандарти Счетоводство Стандарти Виж  ~  
S450 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Софтуер Мултимедиа ООД Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Счетоводни стандари
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  26       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   23/09/18

Google