Ресурсбук Финанси и счетоводство
  <<<   Регистрация    >>>   

WEB сайтове  България s   Разширено търсене  a   Добави сайт   a   Направи публикация     Покажи текущата карта  
Намерени сайтове: 127
       Други ресурси:   Фирми Обекти Стоки Лица Събития
9   <<<  Финанси и счетоводство 
9  Фирми 
9  Лица 
9  Стоки 
9 Счетоводна кантора 
9 Банков посредник 
9 Счетоводни услуги 
9 Финансиращи програми 
9 Счетоводна информация 
9 Капиталови и стокови пазари 
9 Обучение 
9 Банки и банкови услуги 
9 Инвестиции 
9 Счетоводен софтуер 
9 Финансови услуги 
9 Финансов контрол 
9 Застраховки 
  Интернет сайтове фаворити от раздел Финанси и счетоводство  
Знак
Сайтове в ред обратен на регистрацията По посещения По рейтинг Покажи снимките на сайтовете   Покажи всички сайтове върху картата
9 СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ... 
Цел СС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприятия, които получават правителствени и други дарения и правителствена помощ. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Правителство - всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище. Правителствена помощ - действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. Не се третират като правителствена помощ изгодите, предоставяни чрез въздействие върху общите икономически условия в страната - например развитие на инфраструктурата, защитни мерки срещу нелоялна конкуренция и други подобни. Правителствено дарение - предос... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ 
Цел СС 21 определя реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута ипревръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове с цел включването им в годишния финансов отчет на отчитащото се предприятие. Обхват 1. Този стандарт се прилага при: а) осчетоводяването на сделки в чуждестранна валута; б) превръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове, които се включват във финансовите отчети на предприятието чрез консолидация, пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Отчетна валута - валутата, в която се представя годишният финансов отчет. Чуждестранна валута - всяка друга валута, различна от отчетната валута. Сделка в чуждестранна валута - всяка сделка, която е деноминирана или изисква разплащане в чуждестранна валута, в... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ 
Цел СС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, когато придобиващият не може да бъде идентифициран. Обхват 1. Този стандарт се отнася за всички бизнескомбинации с изключение на: а) бизнескомбинациите между предприятия под общ контрол. В тези случаи предприятията под общ контрол прилагат този стандарт само по отношение на консолидирания си финансов отчет. Този стандарт се прилага изцяло по отношение на бизнескомбинации между предприятия под общ контрол, изразяващи се в закупуване на нетни активи. б) бизнескомбинации, свързани с участия в смесени предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Бизнескомбинация - обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица в резултат на обединяването на едно предприятие с друго или придобиването на контрол върху нетните активи и дейности на друго пр... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
Цел СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези лица. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за следните взаимоотношения между свързаните лица, когато: а) предприятието: - контролира пряко друго предприятие; - контролира чрез едно или повече предприятия друго предприятие; - е контролирано пряко от друго предприятие; - е контролирано чрез едно или повече предприятия от друго предприятие; б) предприятието: - упражнява пряко значително влияние върху друго предприятие; - упражнява чрез едно или повече предприятия значително влияние върху друго предприятие; - е под прякото значително влияние на друго предприятие; - е под значително влияние чрез едно или повече предприятия; в) предприятието, в което някои лица от управленския персонал упражняват контрол или значително влияние върху сделките с друго предприятие поради прякото или косвеното притежание на акции или дялове в друго предприятие. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС 26. ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПЕНСИОННООСИГУР.Д-ВО 
НСС No 26 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО Цел НСС 26 определя изискванията към счетоводното отчитане на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове и към съдържанието на финансовите отчети на пенсионните фондове. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички пенсионноосигурителни дружества, учредени и лицензирани съгласно действащите закони, както и за управляваните от тях пенсионни фондове. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Пенсионноосигурително дружество - лицензирано акционерно дружество с предмет на дейност единствено пенсионно осигуряване, което учредява и управлява пенсионни фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Пенсионен фонд - юридическо лице, учредено и управлявано от пенсионноосигурително дружество, в което се набират задължителни или доброволни пенсионноосигурителни вноски, управляват се натрупани... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Цел СС 27 определя реда за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които: а) съставят консолидирани финансови отчети; б) са направили инвестиции в дъщерни предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Предприятие майка - предприятие с едно или повече дъщерни предприятия. Дъщерно предприятие - предприятие, което се контролира от друго предприятие (предприятие майка). За целите на съставяне на консолидирания финансов отчет от предприятието майка за дъщерно предприятие на предприятие майка се счита и всяко предприятие, което е дъщерно на дъщерно предприятие на предприятието майка. Предприятия от група - предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. Малцинствено участие - делът от печалбата или загубата и ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 28 - ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цел СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Асоциирано предприятие - предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора. Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика. Метод на собствения капитал - метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се признава по себестойност (цена на придобиване), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи (собствения капи... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 31 - ОТЧИТАНЕ ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цел СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на участниците в смесеното предприятие и на инвеститорите независимо от структурите или формите, в които се извършват дейностите на смесеното предприятие. Обхват 1. Този стандарт се прилага от: а) смесените предприятия; б) участниците и инвеститорите в смесените предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Смесено предприятие - договорно взаимоотношение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. Контрол - правото да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по начин, който осигурява извличане на изгода. Съвместен контрол - договореното споделяне на контрола върху въпросната стопанска д... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
Цел СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на предприятията. Обхват Този стандарт се прилага за всички финансови инструменти с изключение на: а) дялове в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия, които се отчитат по ред, определен в други счетоводни стандарти; б) права и задължения, произтичащи от лизингови договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, и лизинговите вземания, признати във финансовия отчет на наемодателя, за които този стандарт се прилага; в) активи и задължения на работодатели, спадащи към осигурителни програми на наети лица, които се отчитат по ред, определен с друг счетоводен стандарт; г) вземания и пасиви, произтичащи от застрахователни договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, за които този стандарт се прилага; д) капиталови инструменти, издадени от отчитащ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ 
Цел СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция. Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Обикновена акция - капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата. Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде: а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са кон... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 
Цел СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети. Обхват 1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация. Непредставянето на междинен финансов отчет или неспазването на изискванията на този стандарт при неговото изготвяне не правят невалиден годишния финансов отчет на предприятията. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Междинен финансов отчет - финансовият отчет за период по-кратък от една календарна година (1 януари - 31 декември). За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия. Отчетен период на междинен финансов отчет - определеният от съответния държавен орган или външен потреби... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ 
Цел СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности. Обхват 1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Преустановявана дейност - компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:  а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;  б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);  в) изоставяне на компонента. Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:   - постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;   - преустановя... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 
Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен: а) стоково-материалните запаси; б) активите, придобивани чрез договори за строителна дейност; в) активите по отсрочени данъци; г) активите, произтичащи от доходи на персонала; д) финансовите активи, включени в обхвата на СС 32 - Финансови инструменти; е) инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност; ж) биологичните активи, оценявани по справедлива стойност, намалена с очакваните разходи при продажба. 1.2. За финансовите активи, представляващи инвестиции в дъщерни, асоциирани или смесени предприятия, определени в СС 27 - консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, СС 31 - Отчитане на дялове в смесени пред... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ 
Цел СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всички предприятия с изключение на тези, за които има специални разпоредби в други нормативни актове и счетоводни стандарти. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприятия при отчитането на провизии, условни задължения и условни активи. Стандартът не се отнася за провизиране на потенциалните задължения на предприятието, които произтичат от обичайната му търговска дейност, както и за задължения, произтичащи от неизпълнени договори, освен ако договорите са обременяващи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Провизия - задължение с неопределена срочност или размер. Пасив - текущо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от поток от ресурси на предприятието, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
Цел СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериалните активи, с изключение на: а) закупените и държаните в предприятието с цел продажба; б) активите по отсрочени данъци; в) репутацията, възникнала от бизнескомбинация; г) произтичащите от доходи на наети лица; д) възникващите в резултат на тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход; е) регламентираните в друг стандарт, които отговарят на определението за нематериални активи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки че: - могат да се съдържат във физическа субстанция, или - носителят им може да има физическа субстанция; б) са със съществено значение при употребат... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 
Цел СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти. 1.2. Този стандарт не се отнася за:  а) гори и други подобни възстановими природни ресурси;  б) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси. 1.3. В този стандарт не се разглеждат въпроси, отнасящи се до:  а) класифициране на лизинга като финансов или оперативен;  б) признаване на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот;  в) отчитане при наемодателя на имоти, отдадени на финансов лизинг;  г) отчитане при наемателя на имоти, ползвани по оперативен лизинг;  д) отчитане на сделки по продажба на имоти с обратен лизинг;  е) оповестяване по финансов и оперативен лизинг. Определения 2. В този ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 41 - Селско стопанство 
Цел Счетоводен стандарт 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на:  а) биологични активи;  б) селскостопанска продукция;  в) правителствени дарения, свързани с биологични активи. 1.2. Този стандарт не се прилага за:  а) земя;  б) нематериални активи;  в) преработка на селскостопанска продукция;  г) биологични активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др.;  д) производни продукти от биологични активи и селскостопанска продукция. Примери за биологични активи и селскостопанска продукция, които са в обхвата на този стандарт, и на техни производни продукти, които са извън неговия обсег. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Потребителски и ипотечни кредити 
Бързо и лесно отпускане на потребителски кредити до 8000 лева от potrebitelskikrediti.eu за Пловдив и региона. Само с едно телефонно обаждане. Без предварителни такси за кандидатстване. Ниски фиксирани вноски и прозрачни условия. Бързо рефинансиране. potrebitelskikrediti.eu предлага ипотечни кредити от 5000 до 200 000 лева за цялата страна. Ниски фиксирани вноски и помощ при подготовката на документацията. Прозрачни условия. Кредитът се предоставя срещу ипотека на недвижим имот, на който се прави безплатна оценка, и достатъчно доходи по ваша преценка, за да се покриват съответните месечни вноски. Максималният срок за погасяване на кредита е 60 месеца. Не е необходимо да доказвате доход и не се има предвид кредитната ви история. Без такса за предсрочно погасяване. Има фиксирана лихва за целия период на кредита. За да бъдат по-ниски отделните вноски, може да осигурите 1 солидарен длъжник по кредита, който може да бъде съпруг/съпруга, роднина или приятел. Предварително одобрение до 24 ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 кредит онлайн 
https://stikcredit.bg ---Ние, екипът на StikCredit, предлагаме най-висок клас обслужване на нашите клиенти, а високотехнологичната ни платформа гарантира защитата на Вашите лични данни от посегателство.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 StikCredit 
StikCredit е част от младата небанкова финансова институция Стик кредит АД, създадена от амбициозен екип. Целта на компанията е прозрачно и отговорно кредитиране. https://stikcredit.bg... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 davosebna 
свържете се с нас за всички видове заем при нисък лихвен процент, ако се интересувате, свържете се с нас веднага на davosebna@gmail.com с информацията по-долу пълно име: размера на заема: продължителност на кредита:... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Отпуск за бащинство от 15 дни за раждане на дете 
Отпускът от 15 календарни дни за раждане на дете, който се полага на бащата се заплаща от НОИ. Изчислява се средно дневното брутно възнаграждение и се заплаща 90% от него. Документите необходими за подаване пред работодателя са:   1. Документ от болницата за изписване на детето.   2. Приложение No 3 попълнено от бащата.   3. Работодателя издава заповед за разрешаване на отпуска.   4. Попълнена декларация от бащата с валидна банкова сметка за превод на обезщетението. Работодателя подава чрез електронен подпис приложение No 10 в НОИ, в което се съдържат данните от по-горе описаните документи. Останалите документи се съхраняват в личното досие на работника за проверка. Отпускът започва да тече от датата на изписване на детето. Отпускът по бащинство се регламентира в следните нормативни актове: Кодекс на труда чл.163 (7) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни записи с ДДС 
Използва се базовия екран счетоводен запис, който е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона. Най-напред се определя дали сделката е покупка или продажба.Това определя дали документа ще отиде в дненика на покупките или в дневника на продажбите. В зависимост от това дали сделката е покупка или продажба, менюто за избор "Вид на сделката" съдържа съответната група сделки - "Вид сделка при покупки", "Вид сделка при продажби". Изборът на вида сделка определя колоната от дненика на покупките или дневника на продажбите, в която ще отидат стойностите на данъчната основа и ДДС. Типът на документите се избира от меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ". Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, к... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Индивидуален сметкоплан 
В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието. В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури. Те трябва да осигурят възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистически отчети. Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си. Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени според п... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни записи 
Счетоводните записи отразяват въвеждането и контирането на счетоводните документи. По правило те се правят от счетоводител или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности. Счетоводните записи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции. Счетоводният запис се извършва върху базов екран, който наподобява първичен счетоводен документ. Базовият екран е разделен на три части:  • Описание на документа  • Описание на счетоводната операция  • Описание на счетоводните сметки(контировка) Описание на документа Въвеждането на документ започва с определяне на вида сделка, за която той се отнася. Сделката може да бъде покупка или продажба. При покупката контрагента е изпълнител по сделката(доставчик), а при продажбата - получател(клиент). Видът на сделката определя дали съответн... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Амортизации и амортизационен план 
Амортизация е пренасяната част от стойността на актива в разходите за дейността през срока на практическото му използване. Амортизации се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи с изключение на земите и горите, паметниците на културата, както и на тези, които са напълно амортизирани. Предприятието самостоятелно определя и ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националния счетоводен стандарт No 4. Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се посочва избрания. Основните методи са линеен и нелинеен. Прилагането на нелинеен метод има няколко разновидности: сума на числата, по отработка, константно-дегресивен. Амортизационен план След като съответния дълготраен актив е заведен в съответните аналитични сметки от група 20 и 21, се разработва план за неговата амортизация. При съставянето на амортизационен план от значения са следни... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Размер на командировъчните в страната 
ВЪПРОС: Какъв е данъчно признатия размер на командировъчните в страната ? ОТГОВОР: Нормативния документ, определящ условията за командироване в страната и размера на командировъчните пари / пътни, дневни и квартирни /, е НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА. / Чл.1 от Общите положения /. Командировките се извършват въз основа на издадена писменна заповед за командировка - преди заминаването в командировка или в особени случаи, до три дни след това./Чл.8,ал.1 и 2/. Не се издават писмени заповеди за командировка на :  - министри  - ръководители на ведомства  - ръководители на предприятия  - председатели на общински съвети  - кметове на общини Чл. 9, ал.1,т.6 от наредбата, задължава командировъщия да определи в заповедта, размерите на дневни, пътни и квартирни пари, на които има право командирования, а те са както следва : ПЪТНИ ПАРИ  • с обществен транспорт - отиване и връщане до населеното място, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Регистриране по закона за ДДС 
Данъчно задължено лице по ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност като :   • дейността на производители   • дейността на търговци и лица предоставящи услуги   • дейността на упражняващи свободни професии   • всяка дейност осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение   • дейността по експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. ПРИХОДИТЕ от гореизложените дейности се отчитат в раздел 7 на счетоводния сметкоплан, по-конкретно от група 70 - ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ. От тук следва, че счетоводителят на предприятието чрез ГОДИШНИТЕ ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ на предприятието, трябва да следи кредитните оборотите по счетоводните сметките включващи горните дейности, според разработения и приет сметкоплан. Съгласно Чл. 94 ал. 1 от ЗДДС - НАП поддържа специален регистър, който е част от регистъра по Чл. 80 ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. При вписва... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Обезщетения при прекратяване трудовоправоотношение 
Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение? В Кодекса на труда са установени обезщетения за напускащите служители,   а) според начина на прекратяване на трудовия договор и   б) според това по чия инициатива се прекратява. Основните варианти при прекратяване на трудово правоотношение са: • съгласие на страните; • изтичане срока на трудовия договор; • прекратяване на трудовия договор по инициатива на служителя; • прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя; • уволнение. • Обезщетение за неспазено предизвестие Страните, по трудово правоотношение имат право да го прекратят с предизвестие. За служителя, това означава да остане на работа до изтичане на срока му, а за работодателя - да остави на работа работника или служителя през този срок. Има възможност всяка от страните да прекрати трудовото правоотношение без да спази срока на предизвестие. В този случай ин... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Национални счетоводни стандарти 
Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат: 1. Съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти; 2. Унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология; 3. Пълно обхващане на счетоводните обекти; 4. Законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика; 5. Единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 


Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните сайтове в колекция на текущия потребител
 
   

Сумарен ред
Навигация       Добави сайт       Направи публикация          Карта 
Брой намерени сайтове: 127 Брой страници: 5 Текуща страница: 1
Google търсене

Google    
Google реклами