Ресурсбук Интернет сайтове по категории
  <<<   Регистрация    >>>   

WEB сайтове  България s   Разширено търсене  a   Добави сайт   a   Направи публикация     Покажи текущата карта  
Намерени сайтове: 5943
       Други ресурси:   Фирми Обекти Стоки Лица Събития
k GSM и комуникации 
N Видео споделяне 
§ Знание 
i Интернет 
i Информация, справки 
@ Материали и инструменти 
X Медии, телевизии, радия 
m Облекло и аксесоари 
G Организации, администрация 
@ Работа 
H Ремонти 
H Стоки за дома и бита 
v Транспорт 
9 Финанси и счетоводство 
v Авто, вело, мото 
+ Елекро,Енерго,Топло 
' Игри 
$ Интернет пазар 
e Козметика 
t Машини и съоръжения 
U Музика 
& Образование, обучение 
! Подаръци и сувенири 
p Реклама,изложения 
E Селско, Горско, Еко 
? Стоки за офиса 
I Туризъм, Курорти 
S Хоби, свободно време 
! Бизнес и търговия 
, Здраве и медицина 
- Изкуство и култура 
2 Информационни технологии 
q Компютри.Електроника 
< Мебели, Обзавеждане 
H Недвижими имоти 
l Общество и политика 
F Производство 
' Религия 
% Спорт 
A Строителство 
O Услуги 
L Храни и напитки 
  Интернет сайтове фаворити от раздел Интернет сайтове по категории  
Знак
Сайтове в ред обратен на регистрацията По посещения По рейтинг Покажи снимките на сайтовете   Покажи всички сайтове върху картата
i Категории WEB сайтове в Ресурсбук 
Общество и политика. Организации, администрация. Финанси и счетоводство. Религия. Медии, телевизии, радия. Интернет. Информация, справки. Изкуство и култура. Музика. Видео споделяне. Работа. Образование, обучение. Знание. Бизнес и търговия. Реклама, изложения. Интернет пазар. Производство. Строителство. Ремонти. Стоки за дома и бита. Стоки за офиса. GSM и комуникации, Компютри. Електроника. Програмни продукти. Машини и съоръжения. Материали и инструменти. Елекро, Енерго, Топло. Селско, Горско, Еко. Транспорт. Авто, вело, мото. Туризъм, Курорти. Подаръци и сувенири Недвижими имоти. Мебели, Обзавеждане. Облекло и аксесоари Здравеопазване. Козметика. Храни и напитки. Хоби, свободно време. Спорт. Игри. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Цел СС 27 определя реда за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които: а) съставят консолидирани финансови отчети; б) са направили инвестиции в дъщерни предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Предприятие майка - предприятие с едно или повече дъщерни предприятия. Дъщерно предприятие - предприятие, което се контролира от друго предприятие (предприятие майка). За целите на съставяне на консолидирания финансов отчет от предприятието майка за дъщерно предприятие на предприятие майка се счита и всяко предприятие, което е дъщерно на дъщерно предприятие на предприятието майка. Предприятия от група - предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. Малцинствено участие - делът от печалбата или загубата и ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 28 - ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цел СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Асоциирано предприятие - предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора. Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика. Метод на собствения капитал - метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се признава по себестойност (цена на придобиване), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи (собствения капи... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 31 - ОТЧИТАНЕ ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цел СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на участниците в смесеното предприятие и на инвеститорите независимо от структурите или формите, в които се извършват дейностите на смесеното предприятие. Обхват 1. Този стандарт се прилага от: а) смесените предприятия; б) участниците и инвеститорите в смесените предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Смесено предприятие - договорно взаимоотношение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. Контрол - правото да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по начин, който осигурява извличане на изгода. Съвместен контрол - договореното споделяне на контрола върху въпросната стопанска д... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
Цел СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на предприятията. Обхват Този стандарт се прилага за всички финансови инструменти с изключение на: а) дялове в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия, които се отчитат по ред, определен в други счетоводни стандарти; б) права и задължения, произтичащи от лизингови договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, и лизинговите вземания, признати във финансовия отчет на наемодателя, за които този стандарт се прилага; в) активи и задължения на работодатели, спадащи към осигурителни програми на наети лица, които се отчитат по ред, определен с друг счетоводен стандарт; г) вземания и пасиви, произтичащи от застрахователни договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, за които този стандарт се прилага; д) капиталови инструменти, издадени от отчитащ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ 
Цел СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция. Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Обикновена акция - капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата. Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде: а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са кон... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 
Цел СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети. Обхват 1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация. Непредставянето на междинен финансов отчет или неспазването на изискванията на този стандарт при неговото изготвяне не правят невалиден годишния финансов отчет на предприятията. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Междинен финансов отчет - финансовият отчет за период по-кратък от една календарна година (1 януари - 31 декември). За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия. Отчетен период на междинен финансов отчет - определеният от съответния държавен орган или външен потреби... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ 
Цел СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности. Обхват 1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Преустановявана дейност - компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:  а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;  б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);  в) изоставяне на компонента. Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:   - постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;   - преустановя... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

v Газ Сервиз, газови инжекциони, газово 
ГАЗ СЕРВИЗ - ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ, ГАЗОВИ УРЕДБИ, АГУ Монтаж и продажба на газов инжекцион, газови уредби / агу, сервиз и профилактика, настройка, диагностика. DIGITRONIC, BRC, ROMANO, LOVATO, VEGA, BARDOLINI Тел.: 02/471 12 18 0897 25 27 27 ГАЗ СЕРВИЗ ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

m Essandra 
Онлайн магазин за висококачествени, ръчно изработени кожени изделия. Всички продукти са произведени в Бълрария.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 
Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен: а) стоково-материалните запаси; б) активите, придобивани чрез договори за строителна дейност; в) активите по отсрочени данъци; г) активите, произтичащи от доходи на персонала; д) финансовите активи, включени в обхвата на СС 32 - Финансови инструменти; е) инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност; ж) биологичните активи, оценявани по справедлива стойност, намалена с очакваните разходи при продажба. 1.2. За финансовите активи, представляващи инвестиции в дъщерни, асоциирани или смесени предприятия, определени в СС 27 - консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, СС 31 - Отчитане на дялове в смесени пред... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

$ Сваровски България - Crystal Zone 
Crystal Zone е най-големият оторизиран вносител на бижута с кристали Сваровски в България и Източна Европа като цяло. При нас ще отриете богато разнообразие от: бижута, обеци, колиета, гривни, пръстени, комплекти, чокъри и бижута за подаръци. Можете да посетите нашия магазин, който се намира в гр. София 1700, бул. „Симеоновско Шосе“ 9. Тел. за контакти: 0884 035 213 / (02) 868 32 80. Ние се 100% официален и сертифициран вносител на кристали и камъни Swarovski в България.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

A Строителни материали онлайн - Baustoff + Metall 
Баущоф + Метал ООД е предприятие, формирано през далечната 2000 г. с основна дейност продажба и търговия на голяма гама строителни материали. Търговско дружество е част от огромния австрийския концерн BAUSTOFF + METALL, който е водещ на европейския и световен пазар и предлага стоки и услуги с еднакво високо качество в 86 филиала на територията на цяла Европа. Основната цел на фирмата е да стане технологичен лидер на родния пазар и да предлага стоки и услуги с изключително висока добавена стойност. На територията на страната разполагаме с един склад, от който се осъществяват доставките на територията на цялата страна. Разположен е в гр. София, булевард Илиянци №119, база Металснаб (Военна рампа). На територията на склада се поддържат повече от 20000 м2 гипсокартон, 500 кубични метра минерални вати, 10 000 квадратни метра окачени тавани, 200 м3 полистироли, които осигурят непрекъсната разполагаемост на много богато разнообраз... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

$ Бижута с кристали Сваровски - Crystal Zone 
Оригинални бижута с кристали Сваровски от Crystal Zone. Ние се 100% официален и сертифициран вносител на елементи и кристали Swarovski в България.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

i SEOsof - СЕОСОФ ЕООД 
Ние от SEOsof ® сме бутикова фирма за SEO (Search Engine Optimization) намираща се в София. Разполагаме с много богато техническо ноу-хау и сме в непрекъснато течение на актуалните промени в алгоритъма на търсещата система Google, което ни позволява да работим по най-съвременните изисквания, които имат търсачките. SEOsof предлага индивидуално и персонално отношение към всеки един клиент, защото сме убедени, че различните фирми имат индивидуални нужди. Увеличаваме осезаемо видимостта и текущото позициониране на уебсайтовете на нашите клиенти в Google, популяризираме значително техния бранд, което води до повишаване на трафика в техните уеб-сайтовете, респективно трайно увеличаване на продажбите и реализираните приходи. Подобрете текущото класиране на вашия уеб сайт и започнете да привличате повече посещения от големите търсачки като: Google, DuckDuckGo, Baidu, Yandex, Yahoo, AOL, Bing и други. Основната цел SEOsof е да помага на средния и малкия бизнес да се конкурира успешно с основни... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

p Farco Seo 
Farco предлага светлина за Вашата реклама. Ние ще Ви помогнем от дизайна до изпълнението на всички видове светлинна реклама: Външна реклама, билбордове, светещи табели, обемни букви ,обемни букви с led осветление обемни букви със светодиодно осветление, интериорна реклама, рекламни щандове , лед табели , брандиране на автомобили, брандиране на витрини и много други... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

m Akropol 
Царството на дамските дрехи. Тук ще намерите огромен асортимент от висококачествени и изгодни български дрехи. Намерете своята дреха сред : евтини спортни комплекти, изгодни дамски рокли, дълги рокли, евтини дамски поли, дамски палта, ризи, дамски панталони на ниски цени и много други... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

H Строителна бригада 
Бригадата се занимава с извършване на цялостни ремонти и комплексно строителство. При проблеми с покрива на вашия дом, офис, сграда, учреждение и други, ние от строителната бригада сме готови да ви помогнем да решите вашия проблем по най-бързия, най-лесния и най-удобния за вас начин.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 НСС 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ 
Цел СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всички предприятия с изключение на тези, за които има специални разпоредби в други нормативни актове и счетоводни стандарти. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприятия при отчитането на провизии, условни задължения и условни активи. Стандартът не се отнася за провизиране на потенциалните задължения на предприятието, които произтичат от обичайната му търговска дейност, както и за задължения, произтичащи от неизпълнени договори, освен ако договорите са обременяващи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Провизия - задължение с неопределена срочност или размер. Пасив - текущо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от поток от ресурси на предприятието, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
Цел СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериалните активи, с изключение на: а) закупените и държаните в предприятието с цел продажба; б) активите по отсрочени данъци; в) репутацията, възникнала от бизнескомбинация; г) произтичащите от доходи на наети лица; д) възникващите в резултат на тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход; е) регламентираните в друг стандарт, които отговарят на определението за нематериални активи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки че: - могат да се съдържат във физическа субстанция, или - носителят им може да има физическа субстанция; б) са със съществено значение при употребат... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

$ proteinbg 
Нашата цел е да ви накараме да се почувствате щастливи като ви помогнем с избора за най-подходящите хранителни добавки за вашето тяло за да достигнете максимален потенциал! Ние предлагаме най- добрите висококачествени хранителни добавки на ниски цени ! При нас имате огромен избор от продукти за всякакви цели като: качване, отслабване, поддържане на килограми и за изгаряне на мазнини. Ако все още се чудите защо да изберете нас просто разгледайте продуктите ни и тогава ще се уверите,че ние предлагаме най-добрите цени! Повярвай в себе си постигни целите си ние ще ти помогнем!... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

! kupi-si 
Търговия с Хоби Електроника, Модули, Сглобени Китове, Измервателни Уреди, IT Продукти. Артикули за Дома и Градината . Предлагаме и GSM и PC Аксесоари, USB Джаджи, различни Кабели и Преходи !!!... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 
Цел СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти. 1.2. Този стандарт не се отнася за:  а) гори и други подобни възстановими природни ресурси;  б) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси. 1.3. В този стандарт не се разглеждат въпроси, отнасящи се до:  а) класифициране на лизинга като финансов или оперативен;  б) признаване на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот;  в) отчитане при наемодателя на имоти, отдадени на финансов лизинг;  г) отчитане при наемателя на имоти, ползвани по оперативен лизинг;  д) отчитане на сделки по продажба на имоти с обратен лизинг;  е) оповестяване по финансов и оперативен лизинг. Определения 2. В този ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 41 - Селско стопанство 
Цел Счетоводен стандарт 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на:  а) биологични активи;  б) селскостопанска продукция;  в) правителствени дарения, свързани с биологични активи. 1.2. Този стандарт не се прилага за:  а) земя;  б) нематериални активи;  в) преработка на селскостопанска продукция;  г) биологични активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др.;  д) производни продукти от биологични активи и селскостопанска продукция. Примери за биологични активи и селскостопанска продукция, които са в обхвата на този стандарт, и на техни производни продукти, които са извън неговия обсег. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Потребителски и ипотечни кредити 
Бързо и лесно отпускане на потребителски кредити до 8000 лева от potrebitelskikrediti.eu за Пловдив и региона. Само с едно телефонно обаждане. Без предварителни такси за кандидатстване. Ниски фиксирани вноски и прозрачни условия. Бързо рефинансиране. potrebitelskikrediti.eu предлага ипотечни кредити от 5000 до 200 000 лева за цялата страна. Ниски фиксирани вноски и помощ при подготовката на документацията. Прозрачни условия. Кредитът се предоставя срещу ипотека на недвижим имот, на който се прави безплатна оценка, и достатъчно доходи по ваша преценка, за да се покриват съответните месечни вноски. Максималният срок за погасяване на кредита е 60 месеца. Не е необходимо да доказвате доход и не се има предвид кредитната ви история. Без такса за предсрочно погасяване. Има фиксирана лихва за целия период на кредита. За да бъдат по-ниски отделните вноски, може да осигурите 1 солидарен длъжник по кредита, който може да бъде съпруг/съпруга, роднина или приятел. Предварително одобрение до 24 ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

i Мини Ми - онлаин магазин за бебешки дрешки 
Mini Me предлага прецизно подбрани детски дрехи, аксесоари, памперси, козметика и други необходими за вашето дете продукти. Знаейки колко са важни качеството и нежните материи за деликатната детската кожа, предлагаме основно памучни материи, които да осигурят комфорт на детето през всеки сезон. Избираме дрехи и аксесоари на утвърдени европейски производители, както и на български марки.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 кредит онлайн 
https://stikcredit.bg ---Ние, екипът на StikCredit, предлагаме най-висок клас обслужване на нашите клиенти, а високотехнологичната ни платформа гарантира защитата на Вашите лични данни от посегателство.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 StikCredit 
StikCredit е част от младата небанкова финансова институция Стик кредит АД, създадена от амбициозен екип. Целта на компанията е прозрачно и отговорно кредитиране. https://stikcredit.bg... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

@ Монокристал 
Фирмата продава своята продукция в Израел, Германия, Франция, Швеция, Англия, Южна Корея и САЩ. http://opsil.net/bg/ Посетете сайта ни и разгледайте нашите дейности. Ние сме на пазара от 1980 година.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

@ Opsil ltd 
Фирмата продава своята продукция в Израел, Германия, Франция, Швеция, Англия, Южна Корея и САЩ. http://opsil.net/bg/ Посетете сайта ни и разгледайте нашите дейности. Ние сме на пазара от 1980 година.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

H Некст Билд - Next Build 
Некст Билд - Next Build. Проектиране на сгради и съоръжения. Интериорен дизайн и 3D визуализации. Технически паспорти. Строителство на сгради и съоръжения.Инвестиционно строителство... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 


Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните сайтове в колекция на текущия потребител
 
   

Сумарен ред
Навигация       Добави сайт       Направи публикация          Карта 
Брой намерени сайтове: 5943 Брой страници: 199 Текуща страница: 1
Google търсене

Google    
Google реклами