Ресурсбук Финанси и счетоводство
  <<<   Регистрация    >>>   

WEB сайтове  България s   Разширено търсене  a   Добави сайт   a   Направи публикация     Покажи текущата карта  
Намерени сайтове: 118
       Други ресурси:   Фирми Обекти Стоки Лица Събития
9   <<<  Финанси и счетоводство 
9  Фирми 
9  Лица 
9  Стоки 
9 Счетоводна кантора 
9 Банков посредник 
9 Счетоводни услуги 
9 Финансиращи програми 
9 Счетоводна информация 
9 Капиталови и стокови пазари 
9 Обучение 
9 Банки и банкови услуги 
9 Инвестиции 
9 Счетоводен софтуер 
9 Финансови услуги 
9 Финансов контрол 
9 Застраховки 
  Интернет сайтове фаворити от раздел Финанси и счетоводство  
Знак
Сайтове в ред обратен на регистрацията По посещения По рейтинг Покажи снимките на сайтовете   Покажи всички сайтове върху картата
9 СС No 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ 
Цел СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция. Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Обикновена акция - капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата. Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде: а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са кон... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 
Цел СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети. Обхват 1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация. Непредставянето на междинен финансов отчет или неспазването на изискванията на този стандарт при неговото изготвяне не правят невалиден годишния финансов отчет на предприятията. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Междинен финансов отчет - финансовият отчет за период по-кратък от една календарна година (1 януари - 31 декември). За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия. Отчетен период на междинен финансов отчет - определеният от съответния държавен орган или външен потреби... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ 
Цел СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности. Обхват 1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Преустановявана дейност - компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:  а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;  б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);  в) изоставяне на компонента. Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:   - постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;   - преустановя... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 
Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен: а) стоково-материалните запаси; б) активите, придобивани чрез договори за строителна дейност; в) активите по отсрочени данъци; г) активите, произтичащи от доходи на персонала; д) финансовите активи, включени в обхвата на СС 32 - Финансови инструменти; е) инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност; ж) биологичните активи, оценявани по справедлива стойност, намалена с очакваните разходи при продажба. 1.2. За финансовите активи, представляващи инвестиции в дъщерни, асоциирани или смесени предприятия, определени в СС 27 - консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, СС 31 - Отчитане на дялове в смесени пред... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 НСС 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ 
Цел СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всички предприятия с изключение на тези, за които има специални разпоредби в други нормативни актове и счетоводни стандарти. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприятия при отчитането на провизии, условни задължения и условни активи. Стандартът не се отнася за провизиране на потенциалните задължения на предприятието, които произтичат от обичайната му търговска дейност, както и за задължения, произтичащи от неизпълнени договори, освен ако договорите са обременяващи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Провизия - задължение с неопределена срочност или размер. Пасив - текущо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от поток от ресурси на предприятието, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
Цел СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериалните активи, с изключение на: а) закупените и държаните в предприятието с цел продажба; б) активите по отсрочени данъци; в) репутацията, възникнала от бизнескомбинация; г) произтичащите от доходи на наети лица; д) възникващите в резултат на тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход; е) регламентираните в друг стандарт, които отговарят на определението за нематериални активи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки че: - могат да се съдържат във физическа субстанция, или - носителят им може да има физическа субстанция; б) са със съществено значение при употребат... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 
Цел СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти. 1.2. Този стандарт не се отнася за:  а) гори и други подобни възстановими природни ресурси;  б) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси. 1.3. В този стандарт не се разглеждат въпроси, отнасящи се до:  а) класифициране на лизинга като финансов или оперативен;  б) признаване на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот;  в) отчитане при наемодателя на имоти, отдадени на финансов лизинг;  г) отчитане при наемателя на имоти, ползвани по оперативен лизинг;  д) отчитане на сделки по продажба на имоти с обратен лизинг;  е) оповестяване по финансов и оперативен лизинг. Определения 2. В този ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 СС No 41 - Селско стопанство 
Цел Счетоводен стандарт 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на:  а) биологични активи;  б) селскостопанска продукция;  в) правителствени дарения, свързани с биологични активи. 1.2. Този стандарт не се прилага за:  а) земя;  б) нематериални активи;  в) преработка на селскостопанска продукция;  г) биологични активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др.;  д) производни продукти от биологични активи и селскостопанска продукция. Примери за биологични активи и селскостопанска продукция, които са в обхвата на този стандарт, и на техни производни продукти, които са извън неговия обсег. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Потребителски и ипотечни кредити 
Бързо и лесно отпускане на потребителски кредити до 8000 лева от potrebitelskikrediti.eu за Пловдив и региона. Само с едно телефонно обаждане. Без предварителни такси за кандидатстване. Ниски фиксирани вноски и прозрачни условия. Бързо рефинансиране. potrebitelskikrediti.eu предлага ипотечни кредити от 5000 до 200 000 лева за цялата страна. Ниски фиксирани вноски и помощ при подготовката на документацията. Прозрачни условия. Кредитът се предоставя срещу ипотека на недвижим имот, на който се прави безплатна оценка, и достатъчно доходи по ваша преценка, за да се покриват съответните месечни вноски. Максималният срок за погасяване на кредита е 60 месеца. Не е необходимо да доказвате доход и не се има предвид кредитната ви история. Без такса за предсрочно погасяване. Има фиксирана лихва за целия период на кредита. За да бъдат по-ниски отделните вноски, може да осигурите 1 солидарен длъжник по кредита, който може да бъде съпруг/съпруга, роднина или приятел. Предварително одобрение до 24 ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 кредит онлайн 
https://stikcredit.bg ---Ние, екипът на StikCredit, предлагаме най-висок клас обслужване на нашите клиенти, а високотехнологичната ни платформа гарантира защитата на Вашите лични данни от посегателство.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 StikCredit 
StikCredit е част от младата небанкова финансова институция Стик кредит АД, създадена от амбициозен екип. Целта на компанията е прозрачно и отговорно кредитиране. https://stikcredit.bg... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 davosebna 
свържете се с нас за всички видове заем при нисък лихвен процент, ако се интересувате, свържете се с нас веднага на davosebna@gmail.com с информацията по-долу пълно име: размера на заема: продължителност на кредита:... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Отпуск за бащинство от 15 дни за раждане на дете 
Отпускът от 15 календарни дни за раждане на дете, който се полага на бащата се заплаща от НОИ. Изчислява се средно дневното брутно възнаграждение и се заплаща 90% от него. Документите необходими за подаване пред работодателя са:   1. Документ от болницата за изписване на детето.   2. Приложение No 3 попълнено от бащата.   3. Работодателя издава заповед за разрешаване на отпуска.   4. Попълнена декларация от бащата с валидна банкова сметка за превод на обезщетението. Работодателя подава чрез електронен подпис приложение No 10 в НОИ, в което се съдържат данните от по-горе описаните документи. Останалите документи се съхраняват в личното досие на работника за проверка. Отпускът започва да тече от датата на изписване на детето. Отпускът по бащинство се регламентира в следните нормативни актове: Кодекс на труда чл.163 (7) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни записи с ДДС 
Използва се базовия екран счетоводен запис, който е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона. Най-напред се определя дали сделката е покупка или продажба.Това определя дали документа ще отиде в дненика на покупките или в дневника на продажбите. В зависимост от това дали сделката е покупка или продажба, менюто за избор "Вид на сделката" съдържа съответната група сделки - "Вид сделка при покупки", "Вид сделка при продажби". Изборът на вида сделка определя колоната от дненика на покупките или дневника на продажбите, в която ще отидат стойностите на данъчната основа и ДДС. Типът на документите се избира от меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ". Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, к... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Индивидуален сметкоплан 
В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието. В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури. Те трябва да осигурят възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистически отчети. Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си. Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени според п... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни записи 
Счетоводните записи отразяват въвеждането и контирането на счетоводните документи. По правило те се правят от счетоводител или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности. Счетоводните записи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции. Счетоводният запис се извършва върху базов екран, който наподобява първичен счетоводен документ. Базовият екран е разделен на три части:  • Описание на документа  • Описание на счетоводната операция  • Описание на счетоводните сметки(контировка) Описание на документа Въвеждането на документ започва с определяне на вида сделка, за която той се отнася. Сделката може да бъде покупка или продажба. При покупката контрагента е изпълнител по сделката(доставчик), а при продажбата - получател(клиент). Видът на сделката определя дали съответн... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Амортизации и амортизационен план 
Амортизация е пренасяната част от стойността на актива в разходите за дейността през срока на практическото му използване. Амортизации се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи с изключение на земите и горите, паметниците на културата, както и на тези, които са напълно амортизирани. Предприятието самостоятелно определя и ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националния счетоводен стандарт No 4. Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се посочва избрания. Основните методи са линеен и нелинеен. Прилагането на нелинеен метод има няколко разновидности: сума на числата, по отработка, константно-дегресивен. Амортизационен план След като съответния дълготраен актив е заведен в съответните аналитични сметки от група 20 и 21, се разработва план за неговата амортизация. При съставянето на амортизационен план от значения са следни... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Размер на командировъчните в страната 
ВЪПРОС: Какъв е данъчно признатия размер на командировъчните в страната ? ОТГОВОР: Нормативния документ, определящ условията за командироване в страната и размера на командировъчните пари / пътни, дневни и квартирни /, е НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА. / Чл.1 от Общите положения /. Командировките се извършват въз основа на издадена писменна заповед за командировка - преди заминаването в командировка или в особени случаи, до три дни след това./Чл.8,ал.1 и 2/. Не се издават писмени заповеди за командировка на :  - министри  - ръководители на ведомства  - ръководители на предприятия  - председатели на общински съвети  - кметове на общини Чл. 9, ал.1,т.6 от наредбата, задължава командировъщия да определи в заповедта, размерите на дневни, пътни и квартирни пари, на които има право командирования, а те са както следва : ПЪТНИ ПАРИ  • с обществен транспорт - отиване и връщане до населеното място, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Регистриране по закона за ДДС 
Данъчно задължено лице по ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност като :   • дейността на производители   • дейността на търговци и лица предоставящи услуги   • дейността на упражняващи свободни професии   • всяка дейност осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение   • дейността по експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. ПРИХОДИТЕ от гореизложените дейности се отчитат в раздел 7 на счетоводния сметкоплан, по-конкретно от група 70 - ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ. От тук следва, че счетоводителят на предприятието чрез ГОДИШНИТЕ ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ на предприятието, трябва да следи кредитните оборотите по счетоводните сметките включващи горните дейности, според разработения и приет сметкоплан. Съгласно Чл. 94 ал. 1 от ЗДДС - НАП поддържа специален регистър, който е част от регистъра по Чл. 80 ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. При вписва... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Обезщетения при прекратяване трудовоправоотношение 
Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение? В Кодекса на труда са установени обезщетения за напускащите служители,   а) според начина на прекратяване на трудовия договор и   б) според това по чия инициатива се прекратява. Основните варианти при прекратяване на трудово правоотношение са: • съгласие на страните; • изтичане срока на трудовия договор; • прекратяване на трудовия договор по инициатива на служителя; • прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя; • уволнение. • Обезщетение за неспазено предизвестие Страните, по трудово правоотношение имат право да го прекратят с предизвестие. За служителя, това означава да остане на работа до изтичане на срока му, а за работодателя - да остави на работа работника или служителя през този срок. Има възможност всяка от страните да прекрати трудовото правоотношение без да спази срока на предизвестие. В този случай ин... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Национални счетоводни стандарти 
Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат: 1. Съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти; 2. Унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология; 3. Пълно обхващане на счетоводните обекти; 4. Законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика; 5. Единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 При кои ремонти се завишава стойността на ДА ? 
ОТГОВОР : В резултат на използването на дълготрайните материални активи / ДМА / в осъществяваната от предприятието дейност се извършва неравномерно износване на техните части и детайли. Привеждането им в техническа изправност и годност изисква непрекъснато поддържане и ремонтиране. От техническа гледна точка ремонтите се разделята на : • текущи ремонти - свеждат се до смазване, подмяна на определени детайли и възли и други подобни операции. Актива не се спира от употреба • основни ремонти - при тях се налага изваждане на актива от употреба, пълно разглобяване, смяна на основни части и механизми, възможно е и модернизиране. Ремонтите на дълготрайните материални активи се извършват по два начина: • по стопански начин - със собствени сили • чрез възлагане - с договор за услугата от специализирана организация ВЪПРОСИТЕ С РЕМОНТИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ се разглеждат в раздел Последващи ра... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 В коя категория за амортизация попада телевизор ? 
ОТГОВОР : Определянето на ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА АМОРТИЗИРУЕМА НОРМА не е трудна задача ако се спазва следната процедура : 1. След като сме определили вида на дълготрайния актив - амортизируем, тоест, по законодателен път се предвижда начисляване на амортизация, намираме нормативния документ, който ще ползваме - Закон за корпоративното подоходно облагане / ЗКПО /. 2. Глава десета - ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ, ще ни даде отговор, както за категориите в които са групирани амортизируемите активи, така също и за годишните данъчни амортизационни норми,за всяка от тях,отразени в Таблица. /Чл.55 ал.1 и 2/ 3. В случай, че за дълготрайния актив, за когото търсим категория и годишна данъчна амортизационна норма, не намерим място в първите ШЕСТ категории,го отнасяме в последната VІІ-ма - Всички останали амортизируеми активи. 4. При изготвяне на годишния амортизационния план на предприятието,се настройват и оформят две самостоятелн... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Осигуровки по граждански договор 
Гражданският договор се сключва по силата на Закона за задълженията и договорите. Той регламентира взаимоотношенията на една фирма с дадено лице за извършване на определена работа. Лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. За разлика от трудовите, гражданските договори не подлежат на задължителна регистрация в НАП. Всяко лице, което ще сключва граждански договор е длъжно да уведоми другата страна дали е самоосигуряващо се лице и дали получава възнаграждения на друго основание. На тази база платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе осигурителни вноски, ако сумата по сметката след приспадане на нормативно признатите разходи (25% по ЗДДФЛ) е над минималната работна заплата или лицето е осигурено и на друго основание през същия период. Лицата, които са осигурени на друго основание през съответния месец, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, независимо от размера... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Съвети за предпазване от финансови злоупотреби 
За да се избегне рискът от евентуални злоупотреби, добре е да се следват няколко общоприети съвета за предпазване от: • кражба на лични данни; • измами, свързани с карти; • интернет измами. Кражба на лични данни Целта на този вид измама е с придобиването на лични данни на клиент и посредством тяхното използване чрез фалшиви документи да се причинят вреди, като например да се изтегли кредит под фалшива самоличност или да се издаде дебитна или кредитна карта, с която да се изтеглят пари от сметката на клиента. За предпазване от подобни рискове е препоръчително всеки да спазва следните правила: • грижливо да се пазят личните документи – паспорт, лична карта, шофьорска книжка; • да се ограничи достъпът на трети лица до личните документи; • при установена липса на документи незабавно да се уведоми полицията, както и обслужващият доставчик на платежни услуги; • старателно да се унищожават непотребни документи, които съдържат данни с ЕГН; • никога да не с... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Биткойн - виртуалната валута 
Bitcoin е софтуерно базиранa онлайн платежна система описанa от Сатоши Накамото през 2008 г. и въведена като софтуер с отворен код през 2009 година. Плащанията се записват в публичен книга, използвайки собствена разчетна единица, която също се нарича Bitcoin. Плащанията се правят от партньор към партньор без централно хранилище или единен администратор. Затова някои наричат Bitcoin децентрализирана виртуална валута. В медиите често наричат Bitcoin като криптовалута или виртуална валута. Биткойните са създават като награда за обработка на плащанията като потребителите предлагат своята изчислителна мощност за проверка и записване на плащанията в публичната книга. Частни лица или фирми се занимават с тази дейност(добив), в замяна на таксите, които получават по сделките и новосъздадените биткойни. Освен чрез добив, биткойни могат да бъдат получени в замяна на пари, продукти и услуги. Потребителите могат да изпращат и получават биткойни по електронен път, използвайки портфейл соф... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Валутни курсове от БНБ 
БНБ публикува курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути всеки работен ден за Република България на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 KредитВОК 
Сайт за сравнение на кредити – цялата най-нова информация за бързите кредити в един сайт. Изберете най-добрия вариант за Вас.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Финансово-счетоводна кантора 
Заповядайте в фирмения ни блог, за да разберете всички счетоводни услуги, които извършваме. Можете да вземете абонамент за пълно счетоводно обслужване. В него се включват отчитане на всички дейности на фирмата, изчисление и внасяне на данъци и осигуровки, данъчен щит. Предлагаме ниски цени и отлично качество. Изберете нашата къща, за да бъдат изрядни финансовите ви средства. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводна къща Гранд Консулт 
Счетоводна къща Гранд Консулт ЕООД предлага на своите клиенти Счетоводно обслужване на фирми и физически лица, ТРЗ обслужване, Данъчни консултации, Регистрация на фирми, Годишно приключване на фирми и др Административни услуги. Високо ниво на компетентност, коректност и бързина са сред основните принципи на всички служители на кантората. Доверявайки се на Счетоводна къща Гранд Консулт ЕООД , Вие печелите време, пестите нерви и средства и същевременно получавате един добър партньор, мислещ и работещ за бъдещите успехи на Вашия бизнес. Доверете ни се и няма да съжалявате! Оферта за счетоводно обслужване Ако Ви предстои да регистрирате нова фирма/ ЕТ, ООД или ЕООД /, ще добре да знаете, че до 30.06.2017 год. счетоводна фирма Гранд Консулт предлага услугата регистрация на фирма на преференциална цена от 90 лв. Услугата не е обвързана с договор за абонаментно счетоводно обслужване. Професионалисти от счетоводната кантора щ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 


Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните сайтове в колекция на текущия потребител
 
   

Сумарен ред
Навигация       Добави сайт       Направи публикация          Карта 
Брой намерени сайтове: 118 Брой страници: 4 Текуща страница: 1
Google търсене

Google    
Google реклами