Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Индивидуален сметкоплан

В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието.

В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури. Те трябва да осигурят възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистически отчети.

Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си.

Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени според принципите на класификация на сметките в Националния сметкоплан. Свободните номера на групи и сметки могат да се използват за въвеждане на нови сметки в индивидуалния сметкоплан.

При създаване на специфичния сметкоплан се спазват следните принципи:

 • Индивидуалният сметкоплан има йерархична структура, като на най-горно ниво има само синтетични сметки.
 • Към синтетичната сметка могат да се добавят аналитични показатели или да се направят междинни аналитични сметки.
 • Аналитичната сметка се добавя към синтетична или към някоя по-горна аналитична.
 • Надолу по йерархията аналитичната сметка има произволен брой нива докато не се стигне до показателите.

Формиране на индивидуалния сметкоплан

Възможни са следните операции: добавяне, изменение и изтриване на синтетична сметка, както и добавяне на аналитични посметки и добавяне на показатели.

Изтриване на синтетични сметки

Едно конкретно счетоводство не работи с всички сметки от въведения Национален сметкоплан. Ненужните могат да бъдат изтрити. Една сметка може да бъде изтрита, ако няма по нея разнесени суми до момента. В противния случай - операцията е опасна за целостта на данните.

Добавяне на нови синтетични сметки

Възможно е въвеждането на нови синтетични сметки.

При въвеждането на нова сметка е задължително да се определи нейния тип: "Активна", "Пасивна", "Корективна" или "Активно-пасивна". Въвеждането на номер, име и тип на сметката са задължителни за нейното включване в сметкоплана и за разнасянето на стойности по нея.

При промяна на съществуващи в сметкоплана сметки с вече направени счетоводни записи по тях, трябва да се внимава, промяната да не противоречи на старите счетоводни записи. Противоречие се получава, ако се измени броя или типа на показателите на някоя аналитична сметка. Опасна е и промяната на типа на синтетична сметка или на метода за изписване на аналитична сметка. В тези случаи е по-добре да се създаде нова синтетична сметка с необходимата структура и да се прехвърлят салдата от старата в новата сметка.

Аналитични сметки

Възможността да се разкриват различни аналитични сметки и да се оперира с тях е измерител за богатството на една счетоводна програма. Добрата програма дава неограничени възможности за изграждане на аналитични сметки, както в ширина, така и в дълбочина,
т.е. позволява неограничен брой равнища на аналитичност, както и неограничен брой аналитични сметки на дадено равнище на аналитичност.

Във всички случаи на най-долното ниво в йерархията на аналитичните сметки трябва да се изгради таблица с аналитични показатели, които отразяват количествените и качествени характеристики на всяка аналитична сметка. Таблицата с аналитичните показатели може да се привърже и направо към синтетична сметка, когато няма нужда от аналитична разбивка.

Структуриране на аналитичните сметки

Възможност за създаване на най-различни аналитични сметки, без ограничения на нивата на аналитичност и на броя на аналитичните сметки на съответното ниво. Към всяка една аналитична сметка могат да се привързват и такива аналитични показатели, каквито са необходими според преценката на съответния счетоводител.

Дейността на счетоводителя във връзка със създаването на аналитичната сметка може да бъде разделена на два етапа:

 • Включване на аналитичната сметка в сметкоплана.
 • Определяне на съответни аналитични показатели към аналитичната сметка.

Всеки аналитичен показател има:

 • КОД - кратко наименование на аналитичния показател
 • ИМЕ -разширено име на аналитичния показател)
 • Кодова таблица - конкрентия показател не се въвежда чрез клавиатурата, а се избира от меню на съдържащите се в кодовата таблица елементи
 • Тип на показател - определя дали той е символен, числов, дата или логически
 • Дължина - определя максималния брой на символи за съответния показател.
 • Точност - брой цифри след десетичната точка

При добавяне на нови аналитични показатели трябва да се има предвид, че показатели с имена: КОД, ИМЕ, КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА, СТОЙНОСТ се разпознават от програмата и се използват за специфични цели. Например КОД и ИМЕ се използват за идентификатори на партиди и на дълготрайни активи. Затова ако проектирате показатели за някоя аналитична сметка, която да отразява натрупване по партиди, то в тях задължително трябва да фигурират показателите КОД и/или ИМЕ, ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО.

Понеже една аналитична сметка винаги трябва да генерира някаква стойност, която да се пренесе във висшестоящата синтетична сметка, то в показателите й винаги трябва да фигурира показател с код СТОЙНОСТ или ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО. Във вторият случай стойността се формира като произведение между показателите ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО.

За улесняване работата на счетоводителя на първоначалния етап са заложени осем типови конфигурации на аналитични сметки, които се използват най-често в счетоводната практика. Тези типови конфигурации могат да се изберат от отварящото се меню “Типови показатели от шаблони”.

Преди да се запише таблицата с показателите е необходимо да се избере метода на натрупване по сметката. Той определя как ще се съхраняват наличностите за дадената аналитична сметка.

Възможни са четири варианта:

 • без натрупване - всеки наличност се разглежда самостоятелно;
 • по аналитична сметка - наличностите се натрупват в аналитичната подсметка на най-долно ниво;
 • по партида - наличностите се натрупват във всяка отделна партида определена от показателя КОД или ИМЕ;
 • по документ - ако един доставчик доставя различни компоненти, които са фактурирани в една фактура
и не се интересуваме от плащанията за всеки един от компонентите, а за фактурата като цяло.

Въвеждането на информацията от първичните счетоводни документи става само по съответните аналитични сметки, които са най-ниско равнище на аналитичност. Ако над тези сметки има други аналитични сметки, то по тях не се правят директно счетоводни записвания. Те имат сумарен, събирателен характер и тяхното предназначение е да сумират в стойностите на намиращите се под тях аналитични сметки, както и да отразяват настъпилите движения по тях.

Структурата на аналитичната сметка намира своя конкретен израз в съответните справки и извлечения по аналитичните сметки.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към Индивидуален сметкоплан
 
W9234 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Индивидуален сметкоплан Счетоводство Сметкоплан Виж  ~  
W9235 ЕкспертНТ. Счетоводна програма. Синтетични сметки Счетовосдтво Сметкоплан Виж  ~  
W9236 ЕкспертНТ. Аналитични сметки Счетоводство Сметкоплан Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Интернет
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Сметкоплан
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  104       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   05/05/18

Google