Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СкладРБ. Складови операции

Доставки (Заприходяване)

За СкладРБ доставката се осъществява с въвеждането на документа, отразяващ доставката.Един документ се състои от "шапка", която идентифицира документа и операцията, която се извършва с неговото въвеждане
и списък на доставените стоки.

Атрибутите от шапката на документа са:

- Вид, Номер и Дата на първичния документ
- Фирма и МОЛ на доставчик
- Склад получател - Избира се от списъка на въведените до складове.
- МОЛ получател - Избира се от списъка на въведените до момента лица от фирмата получател.
- Описание на операцията - Кратко обяснение на извършваната операция. Това описание може да се използва по-късно за търсене на доставката.

СкладРБ изисква задължителното попълване на всички атрибути от шапката на документа, след което се преминава към въвеждане на доставените стоки.

За всяка от доставените стоки е отделен по един ред от талицата на стоките. Името на стоката се избира от меню, което се формира на базата на номенклатурата на стоките. Броя на елементите от менюто може да се намали като се изпишат една или няколко букви, с които искаме да започват имената на стоките. Така формирания филтър се изписва на статус реда на прозореца.

Друг начин за намаляване на елементите в менюто на стоките за избор е формиране на условие за търсене на базата на класификацията на стоките. Ако натиснете бутона F1, когато курсорът се намира в поле “Стока”, ще се покаже форма за задаване на условие за търсене. Изберете раздела или групата на доставената стока и след това я изберете от редуцирания списък от стоки.

Ако доставената стока още не е въведена в номенклатурата на стоките, то можете да го направите и от тук, ако натиснете клавиша ‘+’ или бутона със знак ‘+’ над полето“Стока”. В този случай се показва формата за въвеждане на стока и вие трябва да въведете данните, описващи доставената стока.

След избора на стоката се въвеждата количеството и цената на доставената стока.

Накрая след въвеждането на всички стоки от доставката се потвърждава и стойността на ДДС (ако доставчика е регистриран по ДДС) и документа се записва в базата данни на програмата.

Продажби (Изписване) на стоки

За СкладРБ продажбата се осъществява с въвеждането на документа, отразяващ продажбата. Попълването на полета от документа за продажби става по аналогичен начин на тези от документа за доставки. Различия има при попълването на следните полета:

- Номер

В това поле се записва номерът на първичния документ. СкладРБ поддържа последователни номера за всеки вид документ и предлага по премълчаване поредния номер.

- Цена на изписване

Това поле определя цената, която ще бъде предложена като цена по премълчаване, когато се изписва дадена стока. Избира се от четири възможности: цена на едро, цена на дребно, среднопретеглена цена и последна доставна цена

- Въвеждане на стоките и техните цени и количества

Въвеждане на стоките за продажба и техните цени и количества се въвежда аналогично на доставките. Разликата е само в това, че сега списъкът на продаваните стоки включва само наличните стоки в склада, които се водят на указаното материално отговорно лице.

Накрая след въвеждането на всички стоки от продажбата се потвърждава и стойността на ДДС (ако доставчика е регистриран по ДДС) и се избира начина на плащане.

След записа на документа СкладРБ дава възможност да се издаде документ за извършената продажба. Това може да бъде "Фактура" или "Стокова разписка" в зависимост от стойността на полето "Вид документ".

Търсене и преглед на доставки

Предназначението на тази функция е да се изведе на екран някоя от направените доставки. Тя дава възможност на оператора да се запознае със съдържанието на всеки от тях, да го разпечати, да го измени или да го изтрие. Преди да се избере конкретен документ операторът може да направи и групова операция върху избраните доставки като групов печат, запис на файл или групово изтриване.

Ако броя на документите е по-голям, то техния списък се появява по страници. Броят на документите може да се намали ако се зададе филтър за полетата от документа. Това става като се избере съответното поле от формата и се въведе стойността, която той би желал да фигурира в търсения документ. Възможно е задаване на стойности на повече от едно поле.

СкладРБ търси онези документи, които удовлетворяват зададеното условие за търсене и актуализира списъка на документите удовлетворили условието. Обикновено този списък е значително по-малък от направените до този момент складови записи и затова изборът на желания документ е по-лесен.

След избор на документ на екрана се появява форма със запълнени полета, отразяващи съдържанието на документа. Тези полета могат да бъдат променяни, а избраният документ може да бъде изтрит.

Фактуриране

СкладРБ поддържа последоватено номерирани записи на фактурите издадени от функцията “Продажби”. Тези фактури могат да се търсят, преглеждат, разпечатват и анулират. Възможно е и да се отбелязват и платените фактури.

Възможно е една неиздадена при продажбата фактура да се издаде по-късно чрез функцията “Търсене и преглед на продажби”. За целта трябва да се намери записа на продажбата и да се натисне бутона “Печат”.

Други подобни ресурси
Фирми:   Програмни продукти
Стоки:    Компютри. Софтуер
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки от сайта или реклама на "Информационни технологии"
 
 
  Линкове (връзки) към СкладРБ. Складови операции
 
W9234 СкладНТ. Доставки(Заприходяване) Програми Склад Виж  ~  
W9235 Търсене и преглед на продажби. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9236 Фактуриране. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9237 Търсене и преглед на доставки. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9238 Продажби (Изписване) на стоки. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W75028 СкладНТ. Универсална складова програма Софтуер Сайт Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  Мултимедиа ООД
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Васил Методиев
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Населено място: София
  Адрес: ул. Хар. Карастоянов 40Б
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Информационни технологии  >>>
  Категория: Складови програми  >>>
  Група:
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  149       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/06/18

Google