Ресурсбук Финанси и инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Стоки и услуги от  България Разширено търсене   Добави стока       Покажи текущата карта    
Категории      Избрани стоки и услуги (тук) 
Финанси и инвестиции 
 Лица 
Патенти 
Операции 
Валути 
Ценни книги 

  Стоки фаворити от раздел Финанси и инвестиции  
    Camera-icon
Стоки в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Показва снимките на стоките   Покажи обектите върху картата

Биткойн - виртуалната валута  На карта 

Биткойн е софтуерно базиранa онлайн платежна система описанa от Сатоши Накамото през 2008 г. и въведена като софтуер с отворен код през 2009 година. Плащанията се записват в публичен книга, използвайки собствена разчетна единица, която също се нарича Bitcoin. Плащанията се правят от партньор към партньор без централно хранилище или единен администратор. Затова някои наричат Bitcoin децентрализирана виртуална валута. В медиите често наричат Bitcoin като криптовалута или виртуална валута. Биткойните са създават като награда за обработка на плащанията като потребителите предлагат своята изчислителна мощност за проверка и записване на плащанията в публичната книга. Частни лица или фирми се занимават с тази дейност(добив), в замяна на таксите, които получават по сделките и новосъздадените биткойни. Освен чрез добив, биткойни могат да бъдат получени в замяна на пари, продукти и услуги. Потребителите могат да изпращат и получават биткойни по електронен път, използвайки портфейл софт ...

Регистриран: 10/12/17 Посещения: 1209 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Финансови продукти и услуги  На карта 

Най-често използваните сметки, предлагани от банките, са: • разплащателна сметка; • платежна сметка за основни операции; • депозитна сметка; • спестовна сметка. РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА Продуктът може да се предлага от различни доставчици на платежни услуги (ДПУ) – банки, платежни институции и дружества за електронни пари, и е подходящ за потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата, хонорар, пенсия или други плащания, които постъпват по тяхната сметка. Чрез тази сметка могат да се извършват и плащания, например да се заплащат сметките за комунални услуги или да се превеждат средства към сметки на физически и юридически лица. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ Сметката се предлага само в български левове и е предназначена за потребители (физически лица), пребиваващи законно в Европейския съюз. Чрез тази сметка се предоставя набор от нормативно определени услуги срещу приемливи такси, определени в с ...

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 1021 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Валути  На карта 

Валутата е всяка парична единица, използвана като разчетно средство между централните банки или на международния пазар. Тя е парична форма, която улеснява размяната на стоки и услуги (т.е. при която парите изпълняват функцията на средство за размяна). Валутата в настоящата статия се разглежда като синоним на пари и съответно може да се класифицира в две парични системи: фиатни пари и стокови пари, в зависимост от това как е гарантирана стойността им (от икономиката изобщо или от правителствените физически резерви на ценни метали). Някои валути са законно платежно средство в определени политически юрисдикции, което означава, че не може да се отказва приемането им за изплащане на дълг. Други се търгуват просто поради икономическата им стойност. С навлизането на компютрите и Интернет се появи и цифрова валута.

Регистриран: 26/12/18 Посещения: 1009 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Бонове  На карта 

В банковото дело бон е книжен знак на определена стойност, който дава право на притежателя в даден срок да получи пари или стока. Поименни бонове. Съкровищни бонове.

Регистриран: 01/05/17 Посещения: 930 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Кредитиране  На карта 

Банковият кредит е един от основните видове сделки, извършвани от всяка банка в процеса на нейната икономическа дейност. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя - да ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва. Всяка фирма в процеса на своята икономическа дейност се нуждае от оборотни средства, за да продължи функционирането си. Фирмата не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит). Аналогично понятието кредит се отнася и за домакинствата – за да си осигурят необходимите условия за живот, при недостатъчен размер на спестяването или при недостатъчен разполагаем доход, може да се наложи използването на кредит за потреблението. Видове банкови кредити Според предназначението ...

Регистриран: 07/06/19 Посещения: 887 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Бартер  На карта 

Разменната търговия, известна още като бартер, е най-простата форма на търговия, при която стоките или услугите се разменят за известно количество други стоки или услуги, т.е. парите не се използват при размяната. Бартерът става популярен сред обществата, в които не съществуват парични системи, или в които парите са в много нестабилно положение, или просто липсват такива. Неудобството при този вид търговия е, че тя зависи от взаимното съвпадение на необходимости. Преди размяната да бъде осъществена, необходимостите на един човек трябва да са отражение на тези на друг. Ако някой има излишък от овце, но се нуждае от брашно, то той трябва да намери някого с излишък от брашно и необходимост от повече овце. За да се преодолее проблемът със съвпадението се създали посредничества, където се складирало и търгувало с различни стоки.

Регистриран: 07/06/19 Посещения: 886 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Дебитни и кредитни карти  На карта 

Видове банкови карти: 1) Според това дали плащането се извършва на кредит или със собствени средства (разплащателна или друга сметка): - кредитни карти - дебитни карти - на основа на разплащателна сметка. 2) При картите плащането се одобрява (авторизация). В зависимост от това дали авторизацията се извършва в момента на плащането или по данни, получени преди или сред това, се различават: - карти on line - одобряване в момента на плащането (проверка на средствата); - карти off line - няма пряка връзка с покритието. 3) Според техническия носител: - карти с магнитен носител; - smart карти (чип, интегрална схема) - по-голяма защита срещу непозволено използване (записва се повече информация), възможност за извършване на електронен подпис и други операции. Във всяка банкова карта се записват определени данни. Върху лицевата страна се отбелязват име, номер на картата, срок на действителност.

Регистриран: 07/06/19 Посещения: 879 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Пaтeнти  На карта 

Патентът е форма на интелектуалната собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент. Преди 1993 г. този документ в България се нарича авторско свидетелство. Патентите се издават от съответните национални държавни органи за правна закрила на обектите на индустриална или интелектуална собственост. В България този орган е Патентното ведомство. Всеки патент удостоверява: - наличието на патентоспособно изобретение, - приоритета, - изобретателя и - изключителното право на притежателя на патента върху изобретението. Изключителното право върху изобретението включва: - правото на използване на изобретението, - забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и правото на разпореждане с патента. Когато п ...

Регистриран: 07/06/19 Посещения: 804 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Услуги от банкомат  На карта 

На банкоматите могат да се ползват следните услуги: • Плащане на сметки - услугата е достъпна за притежатели на дебитни и кредитни карти Maestro, MasterCard, VISA, VISA Electron, V Pay • Теглене на пари в брой • Проверка на салдо по сметка БОРИКА предоставя на Интернет търговците система за сигурни плащания през Интернет чрез схемите Verified by Visa за карти VISA и MasterCard SecureCode за карти MasterCard. При тези плащания, освен стандартния процес на авторизация на плащането, се добавя и възможността за допълнителна автентикация на картодържателя чрез въвеждането на парола. По този начин, на картодържателите се предоставя по-голям контрол при използването на картите им в Интернет, намалява се възможността за неавторизирано използване и се увеличава сигурността при онлайн пазаруване. Какво представлява услугата „Вноска на банкомат“ Възможност клиенти да внасят пари в брой по своята дебитна или кредитна карта на определени банкомати при: • погас ...

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 804 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Банкови сметки  На карта 

Банкова сметка - това е сметка, която банката води за отчитане на парите на клиентите си вложени в нея. Тя е система от вписвания, които пораждат, изменят или прекратяват задълженията на банката към неин клиент. Банковите сметки могат да се водят само от банка. Видове банкови сметки: 1) депозитна; 2) разплащателна; 3) влогова; 4) акредитивна (банката извършва действия при определени условия на клиента); 5) набирателна (при учредяване); 6) ликвидационна (търговец в ликвидация); 7) особена (на търговец в несъстоятелност); 8) сметка на разпоредители с бюджетна средства. Сметките по нашето право са дебитни - покритието по сметката трябва да е осигурено от клиента. Банката е винаги само длъжник (най-много може да има нулево салдо), но никога кредитор. Банката не може да извършва действия по сметката, ако няма нареждане на клиента. Банката дължи лихва. Обикновено банката уговаря в своя полза да я промени при промяна на основния лихвен процент. Лихвата се ...

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 761 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Управление на индивидуален портфейл  На карта 

Клиентите избират най-подходящия за тях индивидуален портфейл в зависимост от: ~ риска, който са склонни да поемат, ~ доходността, която желаят да получат, и ~ валутата на техните спестявания. Какво представлява услугата? Индивидуалният портфейл дава възможност да се отговори на различните изисквания на инвеститорите по отношение на характеристиките риск, ликвидност, времеви хоризонт на инвестиране и предпочитания за валута. Тази услуга се използва, когато изискванията на инвеститора са по-специфични от стандартните портфейли, които предлагат договорните фондове на управляващото дружество. При доверителното управление инвестиционните решения се вземат и на базата на първоначалните изисквания на клиента. Какво представлява доверителното управление? Доверителното управление на активи е услуга, при която инвеститорът предоставя определена сума, а управляващото дружество взима решения в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства, в з ...

Регистриран: 26/12/18 Посещения: 736 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Violeta:Клиентите сами определят колко да заплащат  На карта 

Уникална услуга от ново поколение стъпва на финансовия пазар в България - Violeta. С Violeta потребителите вече имат свобода да ползват пари преди деня за заплата, без да дължат нищо за това. Доволните клиенти сами ще правят избор дали да оставят сума в размер, определен от тях самите, като комплимент към екипа. Violeta не е просто алтернатива на тегленето на пари от кредитна карта или на бързите заеми до заплата. Тя откликва на жаждата за свобода, копнежа за промяна и желанието за един различен начин на живот. С Violeta не чакаш 1-во, 5-о или 10-о число, на което пристига чаканият фиш. С Violeta ти определяш правилата и ритъма си на живот. Вземаш до 3000 лв., реализираш плановете си и връщаш сумата до 10 дни, без да дължиш нищо и както никога досега можеш да правиш това многократно в рамките на една година. По своя преценка оставяш малка сума като комплимент към екипа, защото си доволен от обслужването и в сърцето ти тупти жажда за промяна към един нов начин на живот. Маркетин ...

Регистриран: 08/09/21 Посещения: 677 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

С iuvoUP парите ти вече работят за теб  На карта 

iuvoUP е най-новият продукт на Р2Р платформата iuvo*, която вече 5 години внася нови стандарти във финансовата култура в България. Доверен и доказал се партньор, с когото да знаеш, че можеш да започнеш нещо ново и вълнуващо. С новия атрактивен финансов продукт iuvoUP средствата ще работят за нас, докато изберем най-подходящия момент да сбъднем мечтите си. С iuvoUP получаваш: - Висока доходност - Разполагаш с парите си по всяко време** - Ти избираш за колко време и каква сума да добавиш - Ясни и прозрачни условия по пътя към желаната печалба Ето и един пример. Ако инвестираш 5 000 лв. при 4% годишен лихвен процент, след 5 години ще имаш в сметките си вече цели 6 083 лв. В три лесни стъпки можеш да накараш свободните си средства да работят още днес. - Регистрираш се. Всичко става за минути. - Избираш продукт - "Старт" за 6 месеца и 3% годишен лихвен процент или "Прогрес" за 12 месеца и 4% възвращаемост. - Потвърждаваш и готово. * Дейността на ...

Регистриран: 18/10/21 Посещения: 590 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Дом Кредит  На карта 

Ипотечни кредити без доказване на доходи. От 5000 лв до 150 000 лв, за срок от 6 месеца до 10 год.

Регистриран: 12/06/22 Посещения: 380 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Потребителски Кредит  На карта 

Фирмата " Хаси-Роси" , ви дава възможноста за да кандидаствате повече от една институция за " КРЕДИТ - ПОТРЕБИТЕЛСКИ " , без да се разхождате , завката можете да направите чрез Телефон или на Емайл

Регистриран: 03/05/22 Посещения: 319 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

 Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс
 
 

Навигация Снимки Карта Добави стока
Брой намерени стоки: 15 Брой страници: 1 Текуща страница: 1       Сайтове     Фирми     Обекти     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами