Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Управление на индивидуален портфейл

Клиентите избират най-подходящия за тях индивидуален портфейл в зависимост от:

~ риска, който са склонни да поемат,
~ доходността, която желаят да получат, и
~ валутата на техните спестявания.

Какво представлява услугата?

Индивидуалният портфейл дава възможност да се отговори на различните изисквания на инвеститорите по отношение на характеристиките риск, ликвидност, времеви хоризонт на инвестиране и предпочитания за валута. Тази услуга се използва, когато изискванията на инвеститора са по-специфични от стандартните портфейли, които предлагат договорните фондове на управляващото дружество. При доверителното управление инвестиционните решения се вземат и на базата на първоначалните изисквания на клиента.

Какво представлява доверителното управление?

Доверителното управление на активи е услуга, при която инвеститорът предоставя определена сума, а управляващото дружество взима решения в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства, в зависимост от това какви са инвестиционните цели и стратегии на клиента.

Доверителното управление е предназначено за хора със солидни спестявания, които нямат свободното време и квалификация. Финансовият мениджър е този, който управлява средствата, но рискът е за сметка на клиента. Инвестиционните консултанти провеждат задълбочен разговор с инвеститора, избират подходящата за него инвестиционна стратегия и структурират портфейл от ценни книжа.

Предимства на доверителното управление

Предимствата на доверителното управление се изразяват в удобството на клиента да инвестира на капиталовия пазар без да притежава професионален опит в тази област.

Продуктът доверително управление предполага индивидуален подход към финансовите нужди, очакванията, рисковата толерантност и инвестиционен хоризонт на всеки клиент.

Ангажиментът по подходящото управление на средствата е изцяло на инвестиционния посредник.

Разнообразие от предлагани видове стратегии и портфейли, състоящи се от комбинации от различни финансови инструменти (акции на български и чуждестранни емитенти, облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, инструменти на паричния пазар, деривативни инструменти)

Въпреки, че клиентите не участват пряко в инвестиционния процес, всеки клиент получава регулярни писмени отчети и има достъп до личен портфолио мениджър за допълнителна информация относно направените инвестиции.

Отчетност

Клиентите ползващи услугата получават подробен отчет до 10 число на всеки месец. Отчетът включва състоянието и структурата на Вашия портфейл до последния ден на предходния месец, както и натрупания до момента доход. Отчетът може да бъде получаван на предварително посочен от Вас e-мейл адрес или лично в офисите ни.

Основни типове портфейли

~ Спестовен доход
~ Постоянен доход
~ Консервативен доход
~ Умерен риск
~ Балансиран ръст
~ Агресивен ръст
~ Спекулативен

Защита на инвеститорите

Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, паричните средства, приети за доверително управление, се съхраняват от инвестиционния посредник в отделна клиентска сметка. Акциите закупени със средствата на инвеститорите са заведени на тяхно име в "Централен Депозитар", т.е. Вие реално ставате акционери в дружествата, чиито акции притежавате.


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Финанси и инвестиции
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: -1
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Инвестиционни посредници в България
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Финанси и инвестиции  >>>
  Подгрупа:   >>>
  Тип:
 
  Конкретни артикули от стоката Управление на индивидуален портфейл
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
  Линкове (връзки) към Управление на индивидуален портфейл
 
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  248       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   26/12/18
 
Google