Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Кредитиране

Банковият кредит е един от основните видове сделки, извършвани от всяка банка в процеса на нейната икономическа дейност. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя - да ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва.

Всяка фирма в процеса на своята икономическа дейност се нуждае от оборотни средства, за да продължи функционирането си. Фирмата не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит).

Аналогично понятието кредит се отнася и за домакинствата – за да си осигурят необходимите условия за живот, при недостатъчен размер на спестяването или при недостатъчен разполагаем доход, може да се наложи използването на кредит за потреблението.

Видове банкови кредити

Според предназначението си

~ кредити за оборотни средства - обслужват текущите разплащания на кредитополучателя с доставчиците му;
~ потребителски кредити - финансират на текущи нужди на кредитоискателя;
~ инвестиционни кредити - финансират кредитополучателя при придобиване на дълготраен актив (недвижим имот, МПС, машини, пакет от акции или дялове в търговско дружество).

Според срока на използване

~ краткосрочни - обикновено до 1 година;
~ средносрочни - от 1 до 5 години;
~ дългосрочни ­- над 5 години.

Според счетоводното им оформяне

~ Стандартен (обикновен) кредит ­- За точно определена сума, която може да се ползва еднократно или на части (траншове) в рамките на определен срок, с изтичането на който кредитополучателят губи правото да ползва кредита, като ползваната сума подлежи на издължаване наведнъж или на части на фиксирани падежи, установени съгласно приет погасителен план;

~ Револвиращ (възобновяем) кредит ­- Кредитът може автоматично да бъде възобновен при договорените условия и размери в рамките на определен срок;

~ Кредитна линия ­ - Кредитът е определен като максимална сума, която кредитополучателят може да ползва по всяко време и под различна форма в рамките на договорен срок;

~ Овърдрафт - Кредитът се ползва по разплащателна сметка на името на кредитополучателя, като допустимо надвишение над салдото (остатъка) по сметката;

~ Сконтов кредит - Предоставя се посредством изкупуване на дългови ценни книжа (менителници, записи на заповед), чийто срок на плащане не е настъпил, както и на вземания по търговски фактури, преводи, акредитиви и инкаса, платими при банката;

~ Акцептен кредит ­- Предоставя се посредством акцептиране от банката на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед);

~ Авалов кредит - Предоставя се посредством авалиране(поръчителство) от банката на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед).

В зависимост от вида на обезпечението

~ Обезпечени - Ипотечни ­ обезпечени с ипотека върху недвижим имот;
~ Ломбардни - Обезпечени със залог върху ценни книжа;
~ Варантни - Обезпечени със залог върху складов запис за стоки в публичен склад и др.
~ Необезпечени. Наричат се още „непокрити” или „кредити на доверие”.

В зависимост от начина на ползване и погасяване
По този критерий се разграничават кредити, които се ползват наведнъж (изцяло) или на траншове (на части). Съответно и погасяването им може да бъде еднократно или на отделни погасителни вноски.

По искане на клиенти банките издават банкови гаранции или поемат други условни ангажименти при недостатъчно парично обезпечение(банков кредит “под условие”). Условието се изразява в настъпване на едно бъдещо несигурно събитие като задължението на банката е да плати по поетия от нея условен ангажимент.


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Финанси и инвестиции
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Процент
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Банките в България
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Финанси и инвестиции  >>>
  Подгрупа: Операции   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката Кредитиране
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
Линкове към Кредитиране
 
W104055 Credit Landia Кредитиране Бързи кредити
W104056 Credit Consult Кредитиране Онлайн кредити
W104057 Credit Portal 24 Кредитиране Най-добрия кредит
W104058 Финанси, кредити, инвестиции, депозити Кредитиране Finance 5
W104059 Бързи кредити без трудов договор Кредитиране Кредит до заплата
 
Други стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Детайли
2613 Банкови сметки Банките в България Процент 1 0 Виж : 603
2612 Дебитни и кредитни карти Банките в България Процент 1 0 Виж : 643
 
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  641       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/06/19
 
Google