Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Хемодиализа

Хемодиализата е извънбъбречен метод за очистване на кръвта от ендогенни и екзогенни токсични вещества с помощта на специален апарат (изкуствен бъбрек). Лечебният ефект на хемодиализата е свързан с процесите на диализа, дифузия, осмоза и ултрафилтрация, при преминаване на нискомолекулярни вещества през полупропусклива мембрана от разтвор с по-висока концентрация в разтвор с по-ниска концентрация.

Първата експериментална хемодиализа е проведена върху кучета от J. Abel и сътр. (1913) в САЩ. Първата диализа при човек е проведена от Georg Haas в град Гисен (Германия), който диализира 4-ма пациенти с терминална ХБН в периода 1924-1928 г. Липсата на възможност за хепаринизиране ограничава приложението на метода. Едва през 1943 г. W. Kolff в Университетската болница на Грьонинген (Холандия) въвежда първия диализатор, с помощта на който провежда успешна хемодиализа при жена с ОБН. Проблемите със съдовия достъп са решени през 1960 г. от В. Scribner в САЩ, който въвежда А-V-шънта, а 6 години по-късно (1966) Brescia и сътр. - подкожната А-V-фистула на предмишницата. С тяхна помощ става възможно създаването на постоянен съдов достъп за извършване на неограничен брой диализни сеанси при пациенти с необратима ХБН.

Хемодиализата е рутинен метод за лечение на болните с ОБН и ХБН, който позволява да се заменят функциите на увредените бъбреци и да се гарантира на болните нормален живот, и частично или пълно възстановяване на способността за извършване на професионална дейност.

Хроничната хемодиализа представлява незаменима предпоставка и етап за цакащите трансплантация болни, докато се осигури подходящ за присаждане бъбрек, a npи неуспешна трансплантация болният отново се връща на хемодиализа до намирането на втори бъбрек за присаждане. Хроничната (периодична) хемодиализа се провежда 3 пъти седмично в продължение на 4 часа. Постигането на добро общо състояние и хранене на болните, психическа стабилност, добра социална и професионална рехабилитация са показателите за ефекта от хемодиализата (адекватна диализа).

Показания

1. Болни с остра бъбречна недостатъчност в олиго-анурична фаза.
2. Болни с хронична бъбречна недостатъчност при стойности на креатининовия клирънс под 0,17 ml/s.
3. Болни с екзогенни интоксикации: отравяне с гъби, суицидни отравяния с медикаменти, при които антидотите, реанимацията и форсираната диуреза не дават достатъчен ефект.
4. Остра чернодробна недостатъчност.
5. Болни с тежки водноелектролитни нарушения, неподдаващи се на друг вид лечение.
6. Болни с тежка метаболитна ацидоза, неподдаваща се на корекция с други средства.

При болните с ОБН в олиго-ануричен стадий хемодиализата е единственият метод, чрез който се осъществява съвместима с живота хомеостаза до момента на възстановяване на бъбречната функция - полиурийният стадий. Благодарение на този съвременен подход смъртността на тези болни се намали многократно. По-труден за решаване проблем е този, касаещ подбора на болните за хронична (периодична) хемодиализа.

Критериите за подбора трябва да се прилагат с гъвкавост предвид на комплекса проблеми от различен характер. Основният медицински критерий при преценката за болните, нуждаещи се от този вид лечение, е перспективата за бъбречна трансплантация.

На второ място остават тези, които ще се лекуват само с диализа в амбулаторни или домашни условия. Съществено значение при селекцията на болните за хронична хемодиализа имат: предшестващо диспансерно наблюдение на болния, възрастта на болния (като най-подходяща се приема тази между 15-60 г.), основното заболяване, довело до ХБН, като най-подходящи се считат: хроничните гломерулонефрити, хроничният пиелонефрит, автозомната поликистоза на бъбреците и ендемичната нефропатия. Съобщените в недалечното минало т. нар. немедицински критерии, включващи: степента на интелигентност, психическата стабилност, възможността за сътрудничество с екипа на диализния център, взаимоотношенията между болните и техните близки и семейства (морална подкрепа), имат второстепенно значение и не бива да се надценяват.

Усложненията, възникнали в хода на лечението с хемодиализа, могат да бъдат разделени на 3 групи:

1. Усложнения от страна на апаратурата: смущение в системата за отрицателното налягане, смущение в диализния ток, нарушен кръвоток, въздух в кръвната система, изтичане на кръв през диализната мембрана поради нарушение на нейната цялост.

2. Усложнения от страна на артерио-венозната анастомоза и нейните модификации: недостатъчен кръвен ток, кръвотечения, хематоми, тромбози.

3. Усложнения, специфични за самата хемодиализа: тежки мозъчни кръвоизливи, провокирани отхепаринизацията; смущения в сърдечния ритъм поради нарушение в серумната електролитна хомеостаза; хипертонични кризи; спадане на кръвното налягане (прекомерна ултрафилтрация); костна болест; полиневропатия; анемия; перикардит; хепатит и др.

Едно често и опасно усложнение при болните, включени със закъснение в програмата за хемодиализа, е синдромът на неравновесието. Клинически се проявява с картината на мозъчен оток: главоболие, виене на свят, повръщане, гърчове. В патогенезата му взема участие електролитният дисбаланс между мозъка и серума поради по-бързото извличане на уреята и другите осмотично активни вещества от кръвта в сравнение с ликвора.

Противопоказани или неподходящи поради доказано лоши резултати са следните заболявания:

1. Болни с генерализирани съдови заболявания: диабетна ангиопатия, системни васкулити.

2. Малигненихемопатии и неоплазми.

3. Хеморагичнадиатеза, свързана с коагулопатии и тромбоцитопатии.

4. Язва на стомаха и дуоденума, чернодробна цироза и други заболявания, при които хепаринизацията може да провокира опасни за живота кръвоизливи.

5. Сепсис и активна белодробна туберкулоза.

6. Болни с терминална ХБН с ексцесивни стойности на уреята и креатинина и с настъпили тежки уремични усложнения: енцефало- и полиневропатия, кардиопатия, миопатия и остеодистрофия.

Други подобни ресурси
Фирми:   Здравеопазване
Обекти:  Болница. Медицина
Събития: Болница
Сайтове: Здраве и медицина


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Здраве и медицина
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Здраве и медицина  >>>
  Подгрупа: Методи за лечение   >>>
  Тип:
 
  Конкретни артикули от стоката Хемодиализа
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
  Линкове (връзки) към Хемодиализа
 
O469 Център за хемодиализа на диабетно болни Болница София Виж  ~  
W71331 Здравеопазване. Болници,клиники и др. Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  285       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   25/12/18
 
Google