Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Финансови продукти и услуги

Най-често използваните сметки, предлагани от банките, са:

• разплащателна сметка;
• платежна сметка за основни операции;
• депозитна сметка;
• спестовна сметка.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

Продуктът може да се предлага от различни доставчици на платежни услуги (ДПУ) – банки, платежни институции и дружества за електронни пари, и е подходящ за потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата, хонорар, пенсия или други плащания, които постъпват по тяхната сметка.

Чрез тази сметка могат да се извършват и плащания, например да се заплащат сметките за комунални услуги или да се превеждат средства към сметки на физически и юридически лица.

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Сметката се предлага само в български левове и е предназначена за потребители (физически лица), пребиваващи законно в Европейския съюз.

Чрез тази сметка се предоставя набор от нормативно определени услуги срещу приемливи такси, определени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Сред услугите по платежната сметка за основни операции са внасяне и теглене на пари в брой, получаване и нареждане на плащания, операции, извършвани чрез платежна карта. Банките следва да предлагат всяка от услугите по платежна сметка за основни операции, ако по принцип я предоставят на потребители по други платежни сметки.

ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Продуктът е подходящ, когато дадено лице има налични средства и иска да ги остави в банка за определен период от време срещу получаване на лихва.

СПЕСТОВНА СМЕТКА

Спестовната сметка е подходяща за събиране на средства за неограничен период от време. В повечето случаи текущото теглене и довнасяне на средства по тези сметки е разрешено. Някои банки имат изисквания за минимално необходимо салдо за откриване на спестовна сметка.

ВИДОВЕ КАРТИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Картите, които се предлагат на пазара от банките са три основни вида:
• дебитна карта;
• кредитна карта;
• предплатена карта.

ДЕБИТНА КАРТА

Дебитната карта е платежен инструмент, който осигурява отдалечен достъп до средства по сметка, получени най-често в резултат на възнаграждения по трудови договори, хонорари, пенсия, обезщетения за майчинство или за общо заболяване или друг доход.

С нея може:
• да се плаща в търговската мрежа, както и в интернет магазини;
• да се теглят и внасят пари в брой от/на банкомат;
• да се правят комунални плащания;
• да се извършват други операции, например справка за баланс по сметката и др.

ПИН код

ПИН кодът е комбинация от цифри, известна само на картодържателя, и се използва за идентификация на картодържателя при извършване на операции с картата.

При получаването на дебитната карта ПИН кодът се предоставя отделно от картата. Препоръчнително е още след получаването ПИН кодът да бъде сменен с комбинация, която е лесна за запомняне от картодържателя. Смяната на ПИН кода се извършва на банкомат в съответствие с указанията на доставчик на платежни услуги (ДПУ). ПИН кодът не следва да се записва върху картата или да се съхранява заедно с нея.

При плащания в интернет вместо ПИН код се изисква код (за сигурност), чрез който се установяват автентичността и точното изпълнение на платежна операция. Такива кодове са код CVV2 – за карти Visa, и код CVC2 – за карта MasterCard, които са изписани на гърба на картата. Повечето от издаваните дебитни карти са с чип, който осигурява допълнителна защита на картата.

КРЕДИТНА КАРТА

Кредитната карта е удобен платежен инструмент, с който се усвояват парични средства по предоставен кредит до определен лимит, до размера на който може да се извършват операции с картата.

С нея може:
• да се плаща в търговската мрежа, както и в интернет;
• да се теглят пари в брой от банкомат;
• да се правят комунални плащания;
• да се правят резервации.

ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА

Предплатената карта е платежен инструмент, даващ възможност за извършване на платежни операции с електронни пари. Някои издатели на електронни пари предлагат предплатени карти, които не са персонализирани и върху картата не се поставят имената на картодържателя. Тя не осигурява достъп до платежна сметка. В зависимост от вида на предплатената карта с нея може да се извършват една или повече от следните операции:

• да се плаща в търговската мрежа;
• да се теглят пари в брой от банкомат;
• да се правят комунални плащания;
• да се извършват справочни и други операции, като плащане чрез интернет

ВИДОВЕ ДЕПОЗИТИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Най-разпространените видове депозити на пазара са:
• стандартен срочен депозит;
• гъвкави депозитни схеми – депозит с авансова лихва, депозит с частично свободни средства и депозит с нарастваща лихва;
• спестовен влог.

СТАНДАРТЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ

Продуктът позволява да се инвестират свободни или налични средства за определен фиксиран период от време срещу получаване на лихва от банката. Обичайните срокове за разкриване на срочен депозит са 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеца.

Лихвата по стандартния срочен депозит се получава само когато средствата се държат до настъпването на падежа. В останалите случаи, като например теглене на средствата преди падеж, депозитът е нарушен и лихвата, която се начислява, е в минимален размер.

ГЪВКАВИ ДЕПОЗИТНИ СХЕМИ

На пазара съществува голямо разнообразие от предлагани гъвкави депозитни схеми на олихвяване.

Най-широко разпространени са няколко схеми на гъвкави депозити със следните характеристики:

• Депозит с авансова лихва – лихвата, получавана по този депозит, се плаща от банката още при откриване на депозита. Затова този продукт е подходящ за клиент, който има налични средства, но не иска да ги изразходва и се нуждае от средства за покриване на някакви текущи нужди. Трябва обаче внимателно да се проверяват всички условия по депозита.

• Депозит с частично свободни средства – тук част от средствата са свободни за ползване, например 10% от размера на целия депозит, и може да се теглят по всяко време преди падежа. Този продукт е полезен, защото едновременно се спестява и част от средствата може да се използват за покриване на непредвидени разходи.

• Депозит с нарастваща лихва – тук периодите на олихвяване обикновено са няколко, като през всеки следващ период сумата на депозита се олихвява с по-висока лихва спрямо предходната. Този продукт е подходящ за по-дългосрочни спестявания с цел получаване на по-висока лихва от банката, която насърчава клиента да инвестира за по-дълъг срок посредством по-атрактивна лихва за всеки следващ период.

СПЕСТОВЕН ВЛОГ

Продуктът е подходящ за спестяване на средства за неопределен период от време при регулярно заделяне на средства.

ВИДОВЕ КРЕДИТИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Основните видове кредити, които се предлагат от банките и финансовите институции за физически лица, са:
• овърдрафт;
• потребителски кредит;
• кредити за недвижими имоти на потребители (жилищен/ипотечен кредит).

ОВЪРДРАФТ

Овърдрафтът е вид кредит, при който кредиторът предоставя на потребителя възможност да ползва средства, превишаващи наличността по разплащателната му сметка. Целта на продукта е краткосрочно финансиране за покриване на непредвидени краткосрочни потребности.

Примери за използване на овърдрафт: плащане на регулярни сметки, възникнала спешна необходимост от лечение, аварийни ремонти и други.

Овърдрафтът се погасява без погасителен план. Дължимата сума автоматично се погасява със средствата, които постъпват по сметката, след което средствата от овърдрафта отново могат да бъдат използвани. Клиентът може да ползва този продукт, когато получава заплата или друг регулярен доход, работи на постоянен трудов договор и са му необходими допълнителни средства в рамките на една или повече заплати. Преди сключването на договор кредиторът трябва да предостави на потребителя преддоговорна информация по отношение на всички компоненти на кредита.

Обезпечение – за отпускането на този кредит кредиторите могат да изискват обезпечение. То е гаранция за тях, че ако клиентът не може в даден момент да изплати задължението си, те ще могат да покрият този ликвиден проблем от друг източник. Обезпечението, което най-често се изисква, бива залог върху вземане от трудов договор, залог върху депозит, поръчителство.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Потребителският кредит е предназначен за физически лица. Целта е финансиране на текущи нужди за потребление. Примери за използване на потребителски кредит: ремонт, покупка на черна или бяла техника, обучение, лечение, почивка, плащане на текущо битово задължение, покупка на превозно средство и др.

Преди сключването на договор за кредит кредиторът трябва да предостави на потребителя преддоговорна информация относно основните параметри на предлагания кредит по ясен и разбираем начин. При вземането и ползването на този вид кредит се извършва оценка на кредитоспособността, поради което е добре кандидатът да има регулярен източник на доход, въз основа на който да покрива месечните си вноски по кредита.

Основните параметри на потребителския кредит са:

• Общ размер – представлява максималният размер на финансиране, определен от кредитора.
• Обща дължима сума – представлява сумата, която трябва да се изплати на кредитора; включва получената сума заедно с всички разходи, лихви и такси по кредита.
• Срочност – представлява периодът, определен за погасяване на задължението.
• Валута – левове, както и чуждестранна валута.
• Лихва – представлява цената, която получателят на кредита заплаща за използването на паричните средства, предоставени му от кредитора, за времето до погасяването на задължението. Лихвеният процент може да бъде фиксиран и/или променлив. Променливият лихвен процент се формира от променлива компонента (референтен показател – индексите ЛИБОР и ЮРИБОР и/или индикатор, публикуван от БНБ или НСИ, или комбинация от тях) и фиксирана надбавка.

• Годишен процент на разходите (ГПР) – изразява общите разходи по кредита заедно с всички лихви, такси и комисиони, които се начисляват по кредита на годишна база, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР е основният показател за реалната цена на кредита, който позволява сравняване на различните предложения за потребителски кредити на пазара.

• Обезпечение – представлява гаранция за кредитора, че ако в даден момент кредитополучателят не може да изплаща задълженията си, то кредиторът ще има възможност да покрие този ликвиден проблем от друго място. Най-често изисквани обезпечения при този вид кредит са: залог върху вземане от трудов договор, поръчителство и др.

• Начин на усвояване и погасяване – обикновено усвояването става еднократно, а погасяването се извършва на месечни вноски съгласно погасителен план.

Погасяване на задължението

Погасяването на задължението се извършва, като всеки месец на определена дата се плаща месечната вноска по сметката в банката.Тази вноска може да се плаща в брой по сметката или чрез банков превод от друга сметка, както и чрез вноска на банкомат. Неплащането в срок и наличието на неплатени вноски водят до начисляването на наказателна лихва върху размера на просрочените суми.

Важно: Потребителят има право по всяко време да погаси предсрочно (изцяло или частично) задължението си по кредита. Той може да направи това, без да дължи обезщетение или неустойка, когато погасяването на кредита се извършва в период, в който лихвеният процент е променлив. Когато е фиксиран и остават по-малко от 12 месечни погасителни вноски, обезщетението на кредитора е до 0.5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. В противен случай кредиторът има право на обезщетение в размер до 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита.

КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЖИЛИЩЕН/ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ)

Този продукт е подходящ, когато физическо лице иска да финансира покупка на недвижим имот – жилище, гараж към апартамент, къща, вила с дворно място, строителство на жилище или друг имот. При покупката на недвижим имот можете да се възползвате и от услугите на кредитните посредници, които най-добре познават услугите, предлагани от кредиторите на пазара. Кредиторите са длъжни да предоставят преддоговорна информация чрез стандартен европейски формуляр, който съдържа информация за основните параметри на предлагания кредит.

След подаване на заявление/искане за кредит заедно с необходимите документи се извършват анализ на финансовото състояние на клиента и последващо изготвяне на конкретно предложение към него. Ключово значение при вземането и ползването на този вид кредит се отдава на задълбочената оценка на кредитоспособността, която се извършва от кредитора, поради което е необходимо кандидатът за кредит да има регулярен източник на доход, въз основа на който да покрива вноските по кредита, като в същото време му остава и достатъчен по размер доход за покриване на месечните разходи.


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Финанси и инвестиции
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Финанси и инвестиции  >>>
  Подгрупа: Операции   >>>
  Тип:
 
  Конкретни артикули от стоката Финансови продукти и услуги
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
  Линкове (връзки) към Финансови продукти и услуги
 
F5247 Банките в България Банки,Застраховане София Виж  ~  
W74135 Съвети за предпазване от финансови злоупотреби Финанси БНБ Наръчник Виж  ~  
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  306       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   25/12/18
 
Google