Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

 

Административни услуги на общините

Услуги свързани с общинска собственост

• Удостоверение за наличие на реституционни претенции за имоти
• Удостоверение относно собствеността и статута на имоти
• Предоставяне на копия от документи по искане на физически и юридически лица
• Удостоверения относно данни за апартаменти и гаражи
• Изкупуване право на собственост от физ.и юр.лица на земя с учр.право на строеж
• Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
• Продажба на жилищни имоти
• Учредяване право на надстрояване и/или пристрояване
• Учредяване право на строеж
• Настаняване на правоимащи в общински жилища
• Приемане на документи за установяване на жилищни нужди

Стопанска политика

• Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
• Съгласуване на маршрутно разписание на автобусна линия
• Разрешително за достъп и движение в централна градска част на автомобили
• Ползване на място за паркиране в зелена зона от физически и юридически лица
• Карти за безплатно паркиране на инвалиди в зелена зона
• Категоризация на заведения за хранене и развлечение
• Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
• Вписване на промяна в обстоятелствата на заведение за хранене и развлечение
• Вписване на промяна в обстоятелствата на средство за подслон
• Разрешение за удължено раб.време след 23:00 ч. на зав. за хранене и развлечения
• Разрешение за удължено раб.време след 23:00 ч. на търговски обекти
• Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
• Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
• Позволително за ползване на лечебни растения от ОПФ
• Разрешение за отсичане на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка в зем.земи
• Разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови отпадъци
• Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горските територии
• Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
• Разрешение за поставяне на РИЕ с временен характер - транспарант
• Разрешение за поставяне на РИЕ - билборд, сити лайт върху общ.имот след търг
• Разрешение за поставяне на РИЕ - надписи и инф.-указ. табели върху общ.имот
• Разрешение за поставяне на РИЕ на частни имоти

Строителство и инвестиции

• Скица на недвижим имот и скица за линеен обект
• Презаверка на скица за недвижим имот
• Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план
• Отразяване на промени в разписен списък към кад.план по искане на граждани
• Разрешение за временно ползване на тротоари и свободни общински площи
• Разрешение за кратковременно затваряне на улици за строителна дейност
• Разрешение за дейности, свързани със зелената система на населеното място
• Разрешение за разкопаване
• Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура
• Разрешение за направление и за извозване на строителни отпадъци
• Разрешение за направление и за извозване на изкопна земна маса
• Удостоверение за търпимост на строеж
• Удостоверение за степен на завършеност на строеж
• Удостоверение по чл.202 от ЗУт за доброволна делба
• Удостоверение по чл.52, ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР
• Извадка - копие от действащ ПУП
• Проверка за установяване на съотвествието на строежа с издадените стр.книжа

Архитектура и благоустройство

• Заповед за възлагане на изработване или изменение на ПУП
• Съгласуване и одобряване на ПУП с обхват до 1 квартал
• Съгласуване и одобряване на ПУП с обхват над 1 квартал
• Скица-виза за проучване и проектиране
• Оценка за съответствие на инв.проект със съществените изисквания към строежите
• Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
• Съгласуване и одобряване на инв.проект и издаване на разрешение за строеж
• Одобряване на инвестиционен проект за преместваем обект
• Допускане на отклонения от одобрен проект
• Оттегляне на инвестиционен проект
• Разрешение за строеж
• Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ
• Забележка към издадено разрешение за строеж
• Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си
• Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V кат.
• Oценка за съответствие за узаконяване инв.проект със съществените изисквания
• Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за узаконяване на строеж
• Констативен протокол за узаконяване на строеж
• Акт за узаконяване на строеж
• Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство
• Представяне и вписване на технически паспорт на сграда
• Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
• Заверка на копие от документ от техническия архив
• Заверка на заповедна книга за строеж

Административни бюра

• Удостоверение за нов административен номер
• Удостоверение за идентичност на административен номер
• Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения /чрез жребий, по схема/
• Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения /без жребий/
• Разрешение за поставяне на временни съоръжения по време на панаири, базари
• Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
• Разрешение за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения
• Административна регистрация на кучета
• Регистрация на етажна собственост
• Rегистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС

Гражданско състояние

• Удостоверение за семейно положение
• Удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца
• Заверка на декларация за семейно положение
• Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
• Удостоверение за родените от майката деца
• Удостоверение за правно ограничение
• Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
• Удостоверение за вписване в регистъра на населението
• Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
• Удостоверение за снабд. на чужд гражданин с док. за скл. на гр. брак в РБългария
• Удостоверение за постоянен адрес /при при заявяване на нов адрес/
• Удостоверение за постоянен адрес /към датата на заявяване/
• Удостоверение за промени на постоянен адрес
• Удостоверение за настоящ адрес /при заявяване на нов адрес/
• Удостоверение за настоящ адрес /към датата на заявяване/
• Удостоверение за промени на настоящ адрес
• Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
• Съставяне на Акт за раждане
• Удостоверение за раждане - дубликат
• Акт за сключен граждански брак
• Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
• Съставяне на Акт за смърт
• Препис-извлечение от акт за смърт
• Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения
• Припознаване на дете
• Удостоверение за наследници
• Удостоверение за осиновяване
• Удостоверение за приемно семейство
• Заверка на документи за чужбина
• Учредяване на настойничество и попечителство
• Отговори на запитване от държавни институции
• Признаване на чуждестранни актове, касаещи гр. стояние и гр.регистрация
• Преписка за установяване наличие на българско гражданство
• Препис-извлечение от съставен акт за гражданско състояние
• Възстановяване и промяна на име
• Издаване на удостоверение за многодетна майка
• Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние
• Удостоверяване на данни и справки по регистри за гр.състояние за минали години

Други подобни ресурси
Фирми:   Услуги
Събития: Услуги
Сайтове: Услуги


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Услуги
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Услуги  >>>
  Подгрупа: Административни услуги   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката Административни услуги на общините
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
  Линкове към Административни услуги на общините
 
F5312 Общините в България Администрация Индекс Виж  ~  
 
Други стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Детайли
 
  
 
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  1512       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   25/12/18
 
Google