ИмотиНТ. Програма за недвижими имоти

ИмотиНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ИмотиНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл INT_INST.EXE, или файл INT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла INT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали INT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ИмотиНТ ще се инсталира в папка "Program files\ImotiNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на фактурите и другите изходни документи, както и при различните видове справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Базови данни". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стойност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Въвеждане на информация за контрагентите

Данните за контрагентите могат да се въведат предварително или по време на попълването на информацията за търсене и предлагане на имоти. Търсене, добавяне и изменение на данните за партньорите се осъществява чрез функцията “Партньори” от меню "Базови данни".

Данните за физическите лица търсещи и предлагащи имоти също могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Търсене, добавяне и изменение на данните за лицата партньори се осъществява чрез функцията “Лица” от меню "Базови данни".

Начин на работа с програмата

След приключване на подготвителните функции по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои в попълването на формите, които регистрират предлагането и търсенето на имоти и отразяват действията за тяхното удовлетворяване.