ИмперияНТ. Програма за управление на територия

ИмперияНТ меню

Характеристики на програмата


ИмперияНТ е програмен продукт за управление, наблюдение и контрол на подвижни и неподвижни обекти разположени на определена територия. Неподвижните обекти могат да са блокове земеделска земя, а подвижните - машините, които ги обработват. Неподвижни обекти могат да са и пътища, кантари, складови помещения и площадки и т.н. Неподвижните обекти се изобразяват на дигитална карта като парцели с определен цвят, а подвижните като символи, към които са прикачени тяхните идентификационни номера.

Към подвижните обекти са прикачени GPS устройства с помощта, на които ИмперияНТ осъществява онлайн проследяване на тяхното движение. Върху екрана на диспечерския компютър се визуализират географски карти, на които се изчертават символи, изобразяващи моментното местоположение и текущия статус на подвижните обекти. Получените от движението данни се записват в базата данни и са на разположение за последващ анализ на движението. Този анализ може да даде информация както за качеството на обработката, така и за движение по нерегламентирани маршрути.

От взаимодействията между подвижните и неподвижните обекти произтичат събития. Тези събития могат да бъдат товарене, разтоварване, изораване, посяване, наторяване, ожънване и т.н. Настъпването на дадено събитие променя статуса на съответните подвижни и неподвижни обекти и от там промяна на цвета, с който те се изобразяват на екрана. Събитията се записват в базата данни на програмата в реда, в който са настъпили. Така във всеки един момент може да се извади справка за състоянието на наблюдаваната територия.

Освен с географското си местоположение и площ всеки неподвижен обект се характеризира с количествени измерения, които се натрупват при преминаване на подвижните обекти през електронната везна. Така за всеки блок земеделска земя могат да се определят разходите като посадъчен материал, торове, гориво и т.н. и получения добив, а от там и печалбата от този блок.

Към всеки един подвижен обект може да се привързват гуми, акумулатори, документи, резервни части и други консумативи. В базата данни на програмата се поддържат данни за наличностите в сервизен склад с резервни части, инструменти и консумативи. На базата на изминатите километри засечени от GPS данните програмата сигнализира за необходимост от ремонт или от смяна на съответен консуматив.