ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

Често задавани въпроси


1. Пазят ли се данните, в т.ч. и текущите, в програмата при спиране на тока по време на работа и специално в момента на измерване (отговорено им е, че запазването е ангажимент на Windows-а - каквото той спаси , това е - и че се препоръчва UPS, но те си искат отговор настоятелно)?

При спиране на тока всички направени до момента измервания се запазват. Запазват се и направените, но недовършени измервания. Последното се прави само ако е включен параметъра на базата данни "Local share". Включването му гарантира, че записите ще бъдат записани физически върху диска, а няма да останат по буфери за по-късно записване.

2. Ще може ли програмата да разпечатва Кантарна бележка в 3 екземпляра?

Да! Ако се включи параметъра "Три копия на един лист".

3. Как би се работило с програмата, ако тя има двама независими потребителя (две различни фирми "собственици", защото смятам да отдавам базата под наем на друга/други фирми...)?

Една инсталация на програмата се отнася само за един собственик. Това е така защото в базата данни измерванията не мога да се разделят за различните собственици.

Ако трябва да има два собственика, трябва да се направят две инсталации на програмата, с две икони на екрана и да се превключват, когато дойде автомобил за другия собственик.

4. Не е ясно къде и как се прилага десния бутон на мишката в базите данни - в опитите да се постигне някакво желано действие в тях понякога резултатът не е очакваният.

Десния бутон на мишката се използва на няколко места.

Първо когато трябва да се прехвърли номера на автомобила от тройната таблица "Превозни средства" в полето "Регистрационен номер" на текущо измерване на втората везна. За прехвърляне на номера в полето "Регистрационен номер" на първата везна се използва левия бутон на мишката.

И второ когато трябва да се избере функция за манипулация на текущия ред в таблиците с кантарните бележки, превозните средства, водачите и партньорите. Тогава излиза меню за печат, изменение, добавяне или определяне на някои параметри на текущия ред.

5. Кои записи от базата данни не могат да се изтриват и най-вече това се отнася за кантарните бележки(редакции в кантарните бележки и най-вече триенето би трябвало да са забранени)?

Кантарните бележки не могат да се редактират и изтриват от операторите. По настояване на някои клиенти се допуска редактиране и изтриване на кантарни бележки само от администратор.

6. Какъв е смисълът и значението на поле "МПС" след полето за лична карта в базата за водачите на ПС?

МПС е автомобилът, който избрания шофьор управлява. Когато се добавя нов шофьор това поле се попълва автоматично от текущото МПС или избрано от лявата таблица, или от поле "Регистрационен номер". Благодарение на него, когато се избере МПС и се запълни поле "Регистрационен номер", полето шофьор се попълва автоматично.

Това поле обикновенно се запълва автоматично и е регистрационен номер, такъв какъвто е изписан на табелата на автомобила. Може да се попълни и ръчно, но тогава има опасност да се сбърка и след това да не може да изпълни предназначението си.

7. Кои полета в базата данни са задължителни и кои се попълват по желание от клиента!

Задължителни са само идентификаторите на обектите от базата данни. Имената им в антетките на таблиците са означени със звезда(*). Без да се попълнят не може да се създаде съответния обект.

За катарните бележки задължителни са почти всички полета и програмата изисква попълването им. Ако нещо задължително не е попълнено, тогава програмата издава съобщение за грешка и поставя курсора в липсващото поле.

8. Защо при посочено ПС без измерване (т.е. то вече е избрано) и последващо въвеждане на данните за "товар", "водач", "фирма" и т.н. в работния екран, ако накрая отново се посочи същото превозно средство (с мишката) записите в тези полета изчезват и трябва пак да се въвеждат?

Редът на правене на кантарна бележка е следният:

1. Прави се измервания на товара - бруто и нето.
2. Попълват се необходимите атрибути на кантарната бележка.
3. Записва се и се разпечатва кантарната бележка.

Ако се попълнят атрибутите на кантарната бележка преди измерванията, те няма къде да се запомят в записа на измерването(с изключение на товара). Още повече, че някъде първото измерване е на тарата и още не се знае какъв товар ще се натоварва.

9. Какво е това съобщение за смяна на годината, което се появява всеки път при стартиране на програмата? Няма яснота какво ще стане, ако го отхвърлиш или потвърдиш.

Да се отвори ли Нова година?

Този въпрос се задава, когато изтече една календарна година и започват измервания в следващата година според датата на компютъра. Понеже програмата работи с отделни бази данни за всяка година, удачно е този въпрос да се зададе, ако не е отворена новата година, защото някои от клиентите може да имат неприключени измервания в старата година и да не искат все още да се отваря Нова година. Тогава операторът може да поиска да отложи за известно време отварянето на Нова година и затова отговаря на зададения въпрос с "Не".

След като приключи с всички измервания от старата година, той може да отговори на въпроса с "Да" и тогава програмата ще приключи старата година и ще отвори Нова година.

Измерванията от старата година естествено не се загубват, но програмата отваря празна база данни за новата година. Ако е необходимо да се направи някаква справка за миналогодишни измервания, то трябва през функцията "Друга година" клиента да отиде в предишна година, да направи справката и отново да се завърне в текущата година за нови измервания.

В новата година може да се разчистят и изтрият някои ненужни данни за автомобили, клиенти и други, които иначе не трябва да се трият в старата година, защото фигурират в някои кантарни бележки за годината и изтриването им ще направи старите кантарни бележки непълни.

Най-отгоре на работния екран са изписани текущите месец и година, в които се правят измерванията и справките. Затова когато текущата година е била 2019 отгоре е писало "...август, 2019 г.", а след като е отворена 2020 година там е писало "август, 2020 г.". Ако е сменена годината чрез функция "Нова година" , то там пак е щяло да пише август 2019 г. и уж загубените измервания щяха да се покажат.