ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

ВезнаНТ меню

Начин на внедряване на програмата ВезнаНТ


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ВезнаНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Копира се файл VNT64Inst.ZIP.


Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Извика се програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ВезнаНТ ще се инсталира в папка "Program files\VeznaVT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на кантарните бележки и другите изходни документи, както и при различните видове справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Базови данни". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните на друга фирма. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стойност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Данни операторите

За програмата има два типа оператори: администратор и оператор. Администраторът може да прави изменение и изтриване на вече приключени кантарни бележки. Операторът може да променя само собствената си парола за достъп до програмата.

Чрез функцията "Потребители на програмата" администраторът може да въвежда имена на нови оператори и да изменя имената и паролите на вече въведените оператори. Обикновеният оператор може само да влиза в собствения си запис и да сменя паролата си.

Функцията "Потребители на програмата" работи само ако е включен параметъра "Изискване на парола при активиране на програмата".

Въвеждане на информация за товарите

Най-добре е записите с данните за всеки един товар да се въведат още при внедряването на системата. Записите на някои по-екзотични товари могат да се въвеждат и по време на измерването му, но това би трябвало да е изключение, а не правило.


Въвеждане на информация за контрагентите

Данните за контрагентите могат да се въведат предварително или по време на попълването на данните за кантарната бележка. Търсене, добавяне и изменение на данните за партньорите се осъществява чрез функцията “Партньори” от меню "Базови данни".


Конфигуриране на комуникацията с везната

Комуникационните параметри служат за настройка на серийния канал за връзка с индикатора на везната. Настройките се стартират от меню Системни >>> Настройка на параметри.

Параметри за сериен порт