ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

Основен екран на програмата ВезнаНТ


Измерването на превозно средство и формирането на кантарна бележка за извършеното измерване се прави от следния основен екран:В горната част на основния екран се намират таблиците с регистраните превозни средства. За всяко превозно средство са показани регистрационен номер, марка и модел. Превозните средства са групирани в 3 колони в зависимост от вида на извършеното им измерванане. В първата колона са превозните средства без нито едно измерване, във втората - тези с едно измерване(бруто или тара) и в третата - тези с две измервания .

Превозните средства с две измервания са кандидати за издаване на кантарна бележка. След издаване на кантарна бележка тези превозни средства преминават в колоната без нито едно измерване.

В лявата част на екрана се намират данните от текущото измерване на избраното превозно средство. Най-отгоре се намира числото, показващо измереното тегло на превозното средство, което се намира върху везната в момента. Ако няма нищо върху везната, то показваното число е нула. Ако везната е в спокойно състояние, то пред числото се изобразява везна в равновесно състояние.

Под измереното тегло е изписан регистрационния номер на превозното средство върху везната. Номерът може да се избере от списъка на регистрираните превозни средства или да се получи автоматично от поставената в момента магнитна карта в картовия четец.

В долната дясна част на екрана се намират данните, които трябва да бъдат въведени за оформянето на кантарната бележка. Те са разположени както следва:

  • Измерван товар. Избира се от списък
  • Контрагент. Избира се от списък
  • Водач на превозното средство. Избира се от списък
  • Вид на превозното средство. Избира се от две възможности (автомобил/друго ПС)
  • Вид измерване. Избира се от три възможности (вход/изход/контрол)

За улеснение на оператора стойностите на полета от 1 до 3 включитилно се въвеждат чрез избор от списък. Списъка се извежда чрез избор с левия бутон на мишката на съответното поле (или бутончето "стрелка надолу" в десния край на полето). От списъка се избира чрез левия бутон на мишката.

В полето "Контрагент" се въвежда името на фирмата. Контрагентът се тълкува като доставчик, ако е избран вид измерване "Вход" или като получател, ако е избран вид измерване "Изход". След избора на контрагент и водач, автоматично се показват допълнителни уточняващи данни за тях за визуален контрол.