ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

ВезнаНТ меню

Начин на работа с програмата ВезнаНТ


По време на измерването на превозно средство се извършват следните основни дейности :
  • Избор на превозно средство за обработка.
  • Измерване на товар - бруто и тара.
  • Въвеждане на данни за измерването.
  • Отпечатване на кантарна бележка.

ИЗБОР НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ОБРАБОТКА

Преди извършването на което и да е от следващите основни действия, трябва да бъде избрано превозното средство. Изборът става чрез посочване на желаното ПС в една от трите таблици или чрез избор от пълния списък на превозни средства след натискане на иконата "Превозно средство". Регистрационният номер може да се получи и автоматично от поставената в момента магнитна карта в картовия четец.

Във всеки един от горните случаи, след избора на съответното ПС, в долната част на екрана се извеждат всички налични към момента данни за него. Това превозно средство става текущо и за него може да се направи кантарна бележка, ако има две измервания(бруто и тара).

Тази организация позволява паралелното провеждане на неограничен брой измервания за неограничен брой превозни средства. Единственото правило, което трябва да се спазва е, че не може да се започне ново измерване на ПС, ако има недовършено такова за същото ПС.


ИЗМЕРВАНЕ НА ТОВАР

Измерването на товар се извършва чрез натискане на бутон "Измерване". В резултат, текущото показание на индикатора се снема и се записва като стойност на съответното поле. Записват се датата и часа (момента на натискане на съответния бутон). Изчислява се стойността на полето НЕТО, като разлика между БРУТО(по-голямото тегло) и ТАРА. Изчислената стойност за НЕТО се извежда само ако е положителна.

Бутонът "Измерване" не е активен и не може да бъдат натиснати в следните случаи:

  • Показанието не е успокоено - индикация за това е липсата на знак за успокоеност
  • Показанието е със стойност 0 или отрицателно
  • Липсва показание
При натискане на бутон "Измерване", когато автомобилът вече е измерен, се извежда предупреждение за направено вече измерване. И в двата случая, при натискане на бутон "Yes", старата стойност се заменя с новата, а при натискане на бутон "No", старата стойност остава непроменена.


ФОРМИРАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА КАНТАРНА БЕЛЕЖКА

След извършване на измерванията и въвеждането на текстовите данни на кантарната бележка се преминава към приключване на КБ, чрез натискане на бутон "Приключване на КБ". Приключването се извършва след подтърждаване от оператора.

Кантарна бележка се записва в списъка на кантарни бележките и може да се разпечатва по желание на оператора по всяко време. Списъкът от кантарни бележките се използва и за разпечатване на разнообразни групови справки по доставчици, получатели, оператори, товари и др.

Кантарна бележка