ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

База данни на програмата ВезнаНТ


АвтоВезнаНТ поддържа база данни съдържаща информация за:
  • Товари, подлежащи на измерване на маса - код, наименование и специфично тегло (за изчисляване на обем).
  • Контрагенти, с които работи фирмата - наименование, данъчен номер, БУЛСТАТ и адрес.
  • Превозни средства - Марка, модел и регистрационен номер на автомобила.
  • Водачи на съответното ПС (представители на контрагента) - име, ЕГН и документ за самоличност.
  • Оператори, работещи на АвтоВезнаНТ - име, парола, права и дата/час на последна промяна.
  • Кантарни бележки (КБ), издадени от везната.

Товари

В таблицата "Товари" се съхраняват данните за всички товари във фирмата, подлежащи на измерване на маса. Преди започване на работа, в нея трябва да бъдат въведени коректните данни за товарите - код, наименование и специфично тегло.

Да се обърне особено внимание на избора на кодовете с цел групиране и обхващане на всички товари, дори и тези, които в настоящия момент не се измерват, но се очаква в бъдеще да бъдат измервани.

Специфичното тегло е коефициент за изчисляване на обема, като функция на теглото. За всички товари с коефициент различен от 0 (нула), автоматично се изчислява обем. Получения обем се включва в някои издавани документи.

Превозни средства

Измервания могат да се извършват САМО на регистрирани в програмата превозни средства. Въвеждането на регистрационнен номер на превозното средство се извършва еднократно, при регистрирането му в програмата. Заедно с него се избират марката и модела на превозното средство. Въвеждането на данните за превозните средства може се прави и по време на измерването.

Водачи на превозни средства

Към всяко регистрирано ПС може да се въведат данни за един или повече водачи. Името и данните на водача се извеждат в кантарната бележка в полето "Представител на контрагента". Въвеждането на данните за водачи не е задължително. Те могат да се добавят и по време на измерването.

Контрагенти

В таблицата "Контрагенти" се съхраняват данните за всички фирми, с които фирмата, собственик на везната, има търговски взаимоотношения. Преди започване на работа, в тази база трябва да бъдат въведени коректните данни за фирмите - наименование, данъчен номер, БУЛСТАТ и адрес. Всеки контрагент може да бъде както получател, така и доставчик на даден товар. Това се определя от оператора за всяка конкретна КБ чрез посочване на вида на измерването.

Данни за фирмата

За издаването на фактури, както и за някои справки са необходими данни за фирмата потребител. Те включват име, данъчен номер, Булстат, адрес и т.н. Въвеждането и изменението на тези данни се извършва чрез функцията "Данни за фирмата потребител" от меню базови данни.

Потребители на програмата

Чрез функцията "Потребители на програмата" се регистрират операторите на програмата, както и тяхните права и пароли за достъп.