МоноГРАФ. Програма за чертане

Монограф меню

Въведение в МоноГРАФ

 • МоноГРАФ е лесна и удобна програма за чертане. Чрез нея вие можете да направите Вашия чертеж. Той може да включва графични елементи (линии, окръжности, дъги от окръжности, полилинии, правоъгълници, свързани многоъгълници, текст и др.) Създадените графични елементи могат да се обединяват в групи, т.е. групата е множество елементи, които могат да се манипулират като цяло. Елементите и групите могат да се обединяват в слоеве. Цялостният чертеж може да се състои от неограничен брой слоеве, които не са свързани помежду си, а се наслагват един върху друг.

 • Функциите по създаване на графични елементи са обединени в подменю "Елементи", по обработка на групи и символи в "Групи и символи" и по обработка на слоеве в "Слоеве".

 • Елементите и групите могат да се редактират, преместват и копират.

 • Възможно е и оразмеряване на различните линейни и ъглови характеристики на чертежа.

 • В подменю "Връзки" са включени функции за свързване на обектите помежду си и за асоциирането към тях на неграфични данни.

 • В подменю "Прозорци" са групирани функциите по визуализацията на чертежа и различни части от него, а в подменю "Печат" - различните начини за получаване на чертежи върху плотер или принтер.

 • Налични са и някои спомагателни функции за улесняване на Вашата работа и за получаване на информация за състоянието на системата.

 • МоноГРАФ извежда помощна информация в контекста на избраната функция или чрез постоянно достъпното меню "Помощ".

ДейтаГРАФ

 • ДейтаГРАФ е програма за генерация, документация и публикация на чертежи. Тя е разширение на чертожната програма Монограф. Към Монограф чертеж се добавят текст и наименовани данни, които могат да се снемат от елементите на чертежа. От тези компоненти се композира документ, в който е включен чертежът, текстът и данните, отразяващи неговото съдържание.

  Генерираният документ се прехвърля в Microsoft Word, където се монтира четрежа като снимка в JPEG формат. Окончателният документ може да се прехвърля в PDF файл и да се разпечатва.

  На базата на шаблонен html файл може да се композира Интернет страница, която съдържа статичният текст, форматираните данни и чертежът като jpeg file. Новогенерираният html файл се визуализира от вграден Интернет експлорър и може да се разпечатва и публикува в Интернет.

  На базата на трите компонента - чертеж, данни и статичен текст може да се генерира и Ресурсбук страница, която да се публикува в облака на Ресурсбук директно от ДейтаГраф.

АгроГРАФ

 • АгроГРАФ е разширение на програмата МоноГРАФ. В подменю "Агро функции" има функции за ръчно очертаване на обекти, които са разположени върху визуализирани сателитни снимки на Google Maps. Очертаните обекти се включват в текущия чертеж и могат да се редактират и експортират в KML файл. Възможен е и експорт/импорт на чертежи в SHP файлове на ArcView GIS.

МоноГРАФ и Ресурсбук

 • Чрез функция "Карта от Ресурсбук" и вградения в програмата Интернет Експлорър може да се извика Ресурсбук, да се избере някоя от неговите карти на областите или населените места и да се свали на диска на локалния компютър. След това чрез графичните функции на МоноГраф картата може да се редактира и да се прикачи към някой от обектите на Ресурсбук за визуализация в Интернет.

  По аналогичен начин може да се публикува и всеки чертеж на Монограф. Следва се процедурата "Изчертаване - Експорт в JPG файл - Прикачване към обект на Ресурсбук".

МоноГРАФ и ОпънТестер

 • ОпънТестер е разширение на чертожната програма Монограф. Тук чертежът се генерира от устройство, което е свързано със серийния порт на комютъра и което дава двете компоненти на линейна графика. Едната по абцисната ос дава деформацията, а другата по ординатната ос дава напрежението приложено върху пробно тяло. Така се получава графика, от която може да се свалят определени параметри, които се записват в базата данни на изпитванията.

МоноГРАФ и Аутокад

 • Възможен е и експорт/импорт на чертежи в/от DXF файлове на AutoCad. Използват се съответните функции от меню "Файл".При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация


МоноГраф четреж

Научете повече за основите на МоноГраф


Други програми